KOMMUNIKATION

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN
affinitet:

känslan av kärlek eller att tycka om någon eller något.

axiom:

naturlagar uttryckta på samma sätt som de i de fysiska vetenskaperna.

bekräfta:

Att ge (någon) en bekräftelse. Se även bekräftelse.

bekräftelse:

någonting man säger eller gör för att upplysa en annan person om att hans yttrande eller handling har uppmärksammats, förståtts och mottagits.

duplicering:

handlingen att göra en exakt kopia av någonting.

fenomen:

saker som visar sig eller förnims eller observeras; enskilda fakta, händelser eller förändringar så som de uppfattas av människans olika sinnen eller sinnet; används huvudsakligen om ett faktum eller en händelse, vars orsak eller förklaring är under observation eller beskrivs vetenskapligt.

gradient:

handlingen att närma sig något, steg för steg, nivå för nivå (på en gradient), där varje steg eller nivå, i sig självt, är lätt att uppnå – så att man till slut kan åstadkomma komplicerade och svåra aktiviteter relativt lätt. Termen gradient gäller också för varje steg som tas i ett närmande av detta slag.

handlingscykel:

den följd som en handling genomgår, där handlingen påbörjas, fortsätter så länge som behövs och sedan avslutas som planerat.

humaniora:

den gren av studier som har med mänskliga tankar och relationer att göra, till skillnad från vetenskaperna; särskilt litteratur, filosofi, historia etc. (Ursprungligen syftade humaniora på undervisning som skulle göra en studerande i stånd att tänka och bedöma själv, i motsats till ett specialiserat studium av tekniska färdigheter.)

knapp:

en sak, ett ord, ett uttryck, ett ämne eller områden som framkallar respons eller reaktion hos en individ.

kommunikationsdröjsmål:

den tid som förflyter från det att man har ställt en fråga fram till dess att personen som fick den besvarar denna specifika fråga.

konfrontera:

att möta och uppleva de saker som är.

närvarande tid:

den tid som är nu och blir det förflutna lika snabbt som den observeras. Det är en term löst tillämpad på omgivningen, så som den existerar i nuet.

´(prim):

en symbol skriven till höger om ett namn, en bokstav, siffra osv. för att skilja dem från ett annat namn eller en annan bokstav av samma slag. Exempelvis är Joe och Joe´ samma namn (och person) men primsymbolen representerar Joe (prim) i andra omständigheter, förhållanden eller handlingar.

Q and A:

kort för Fråga och Svar (eng. Question and Answer). Det betyder att inte få ett svar på en fråga, att inte avsluta någonting eller att göra en avvikelse från ett avsett tillvägagångssätt. Exempel: Fråga: ”Flyger fåglar?” Svar: ”Jag tycker inte om fåglar.” Fråga: ”Varför inte det?” Svar: ”För att de är smutsiga.” Den ursprungliga frågan har inte besvarats och har övergetts och personen som ställde frågan har avvikit – det här är Q and A. Den som avviker kan sägas ha ”Q-and-A:at”.

Scientologi:

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Ordet Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studiet av). Scientologi definieras vidare som studiet och hanteringen av anden i förhållandet till sig själv, universa och annat liv.

teknologi:

tillämpningsmetoderna hos en konstform eller vetenskap, i motsats till enbart kunskaper i själva vetenskapen eller konstformen. I Scientologi syftar termen teknologi på de metoder för tillämpning av Scientologi-principer för att förbättra sinnets funktioner och rehabilitera andens potential, som utvecklades av L. Ron Hubbard.

terminal:

vad som helst som kan motta, vidarebefordra eller skicka iväg en kommunikation. Denna term kommer från elektroniken där en terminal är en av två fasta punkter mellan vilka ett energiflöde färdas. Ett exempel på detta är ett bilbatteri som har två förbundna enheter (terminaler) där energi flödar från en enhet till den andra. Två personer som kommunicerar kallas i Scientologi terminaler därför att kommunikation flödar mellan dem.

Utbildningsövningar (TR:ar, från eng. Training Routines):

Övningar som gör det möjligt för en person att förbättra sin förmåga att kommunicera. Genom att göra dessa övningar kan varje persons förmåga att kommunicera med andra förbättras betydligt.

verklighet:

det som verkar vara. Verklighet är i grund och botten överenskommelse; graden av samtycke som uppnås mellan människor. Det vi är överens om att vara verkligt är verkligt.

vinst:

att uppnå en önskad förbättring. Exempel på vinster skulle vara att en person får en ökad förmåga att kommunicera, upplever en ökad känsla av välbefinnande eller får mer visshet inom något område av sitt liv. När en studerande som gör utbildningsövningar har nått den punkt där han kan göra en övning och hans färdighet och förmåga att göra det är stabila, kallas det en större stabil vinst – en betydande och varaktig förbättring.

övning:

en inlärningsmetod där en person utför en procedur om och om igen för att bli riktigt bra på en färdighet.