KURSUPPGIFT >> 20. Läs avsnittet ”TR 3”.

KOMMUNIKATIONSUTBILDNINGSÖVNINGAR

Nummer: TR 3

Namn: Att få en fråga besvarad.

Syfte: Att uppnå förmågan att få en enstaka exakt fråga besvarad trots att man avleds från den.

Har du någonsin ställt en fråga och inte fått något svar? Det kan vara upprörande eftersom kommunikationscykeln är ofullbordad och lämnas svävande.

I både sociala och andra situationer är det viktigt att kunna få sin fråga besvarad och fullborda kommunikationscykler. Den här övningen ger dig den förmågan.

Kommandon: Antingen ”Simmar fiskar?” eller ”Flyger fåglar?”

Position: Studerande och coach sitter på behagligt avstånd från varandra.

Viktigt i övningen: En fråga och den studerandes bekräftelse av svaret på denna, i en och samma tidsenhet, vilken sedan är avslutad. Att hindra den studerande från att ge sig in i variationer av frågan.

Den studerande flunkas om han eller hon inte lyckas få ett svar på den ställda frågan, inte upprepar exakt samma fråga eller Q and A:ar med avstickare som coachen gör från ämnet.

kort för ”Fråga och Svar” (Question and Answer) Det betyder att inte få ett svar på en fråga, att inte avsluta någonting eller att göra en avvikelse från ett avsett tillvägagångssätt. Exempel: Fråga: ”Flyger fåglar?” Svar: ”Jag tycker inte om fåglar.” Fråga: ”Varför inte det?” Svar: ”För att de är smutsiga.” Det här är Q and A – den ursprungliga frågan har inte blivit besvarad utan har slopats och personen som ställde frågan har gjort en avvikelse. Man skulle kunna säga att han har ”Q and A:at”.

Varje gång en fråga upprepas existerar den, teoretiskt och rent, i sitt eget tidsögonblick och yttras i sig självt i närvarande tid med sin egen avsikt.

När en studerande är en maskin, och helt enkelt upprepar en fråga om och om igen, finns det ingen avsikt där. När man upprepar frågan måste man därför uttrycka frågan i sig i närvarande tid med en egen avsikt. Om en fråga alltid yttras i närvarande tid kan den ställas om och om igen utan problem. Om en fråga upprepas om och om igen utan en ny avsikt blir det hela ansträngande.

TR 3

Vad man säger: Coachen använder ”Börja” och ”Slut”, på samma sätt som i tidigare TR:ar. Coachen måste inte svara på den studerandes fråga under övningen, utan får komma med ett svar av kommenterande typ som egentligen inte besvarar frågan, för att bringa den studerande ur fattningen. Ofta bör coachen besvara den faktiska frågan som den studerande ställer. Exempel :

Studerande: ”Simmar fiskar?”

Coach: ”Ja.”

Studerande: ”Bra.”

Något mindre ofta försöker han dra in den studerande i Q and A eller bringa honom ur jämvikt. Exempel :

Studerande: ”Simmar fiskar?”

Coach: ”Är du inte hungrig?”

Studerande: ”Jo.”

Coach: ”Flunk.”

När frågan inte besvaras, måste den studerande upprepa frågan tills han får ett svar. Allt utom frågor och bekräftelser flunkas. Onödigt upprepande av frågan flunkas. En dåligt ställd fråga (utebliven avsikt) flunkas. En dålig bekräftelse flunkas. Q and A flunkas (som i exemplet ovan). Upprördhet eller förvirring från den studerandes sida flunkas. Om den studerande inte uttalar nästa kommando förrän efter ett långt kommunikationsdröjsmål, ges en flunk.

En tvär eller för tidig bekräftelse flunkas. En utebliven bekräftelse (eller en bekräftelse med ett tydligt kommunikationsdröjsmål) flunkas. Yttranden från coachen, förutom ett svar på frågan samt ”Börja”, ”Flunk”, ”Bra” och ”Slut”, får inte ha någon som helst inverkan på den studerande, utom att få honom att upprepa frågan igen.

”Börja”, ”Flunk”, ”Bra” och ”Slut” får inte användas för att förvirra eller snärja den studerande. Varje annat upptänkligt yttrande får användas. Coachen skall inte använda inåtvända yttranden, som ”Jag fick precis en insikt.” Avledande yttranden från coachen skall alla gälla den studerande, inte coachen, och skall vara avsedda att bringa den studerande ur fattningen och få honom att förlora kontrollen eller tappa tråden i det han gör. Den studerandes uppgift är att hålla igång övningen, vad som än händer, enbart genom att använda frågan eller bekräftelsen. Om den studerande gör någonting annat än det ovannämnda, är det en flunk och coachen måste i så fall säga detta.

När den studerande genomgående kan få en fråga besvarad trots att han avleds från den, godkänns övningen.

den tid som är nu och blir det förflutna lika snabbt som den observeras. Det är en term löst tillämpad på omgivningen, så som den existerar i nuet.