KURSUPPGIFT >> 13. Läs artikeln ”Kommunikationsutbildnings­övningar”.

KOMMUNIKATIONSUTBILDNINGSÖVNINGAR

Nu när du har fått beståndsdelarna av kommunikation och dess formel, hur skall du då använda den här kunskapen? Hur tillämpar man i praktiken det du just har studerat beträffande kommunikationsformeln? Hur tillämpar man lagarna för kommunikation så ledigt och naturligt att de nästan verkar vara en del av en? Hur blir man egentligen effektiv när det gäller kommunikation?

I Scientologi finns det övningar som gör att man kan förbättra sina kommunikationsfärdigheter. En övning är en inlärningsmetod där en person utför en procedur om och om igen för att fullända en viss färdighet. Dessa kommunikationsövningar, som kallas Utbildningsövningar eller TR:ar (förkortning av engelskans Training Routines), behandlar de olika beståndsdelarna i kommunikationsformeln.

TR:arna utvecklades ursprungligen för att öva Scientologi-studerande i teknisk tillämpning, eftersom en hög kommunikationsnivå är absolut nödvändig i den här verksamheten. Men genom att öva på varje del av kommunikationsformeln med dessa TR:ar, kan varje persons förmåga att bemästra kommunikationscykeln och därmed kommunicera bättre med andra, förbättras oerhört.

Genom att göra dessa övningar kommer du att lära dig hur du får din kommunikation förstådd av andra och hur du verkligen kan förstå vad andra säger till dig. Du kommer att lära dig hur man kan vara vad som ibland kallas för ”en god lyssnare”, hur man styr en kommunikationscykel som man har med en annan person och hur man känner igen och rättar till misstag i andras kommunikationscykler.

Dessa är alla ovärderliga färdigheter i det dagliga livet. Förmågan att kommunicera lätt och säkert är oumbärlig, oavsett vilket yrke man har eller vilka aktiviteter man håller på med.

Man kan inte göra TR:arna ensam, utan måste göra dem med hjälp av en annan person. Detta görs genom att man slår sig ihop med en annan person och gör övningarna tillsammans. Man tillämpar ett rollbytessystem: när du gör en övning hjälper den andra personen dig att bli bra på den övningen. Sedan byter ni och du hjälper den andra personen medan han eller hon gör övningen. Handlingen att hjälpa någon annan igenom övningen kallas coachning.

Övningarna ger direktiv för rollerna som studerande och coach. När man gör en övning kallas man studerande, och personen som hjälper en komma igenom övningen kallas coach.

Det spelar ingen roll om man börjar först och är studerande och din partner coach, eller vice versa. Ni turas båda om att vara studerande och coach, för att få varandra igenom övningarna. Genom att hjälpa varandra igenom TR:arna med det här alternerande systemet, kan ni båda lära er att till fullo använda kommunikationscykeln.

Så innan du ger dig i kast med att lära dig dessa TR:ar, ska du leta reda på en annan person som du kan göra övningarna med, enligt det här rollbytessystemet för studerande och coach.

Det är mycket viktigt att både du och din partner läser igenom och förstår alla dessa övningar innan ni börjar öva på dem. Efter övningarna följer ett avsnitt som förklarar hur man coachar någon korrekt. Detta bör också noggrant studeras och förstås innan man börjar med övningarna, eftersom coachning är en mycket exakt procedur. Det är viktigt att coachningen görs korrekt för att man skall få den bästa möjliga behållningen av TR:arna.

Varje TR har ett nummer och ett namn, vilka helt enkelt är beteckningar man använder när man hänvisar till dem.

Kommandona är de talade direktiv som används när man börjar, håller på med och avslutar övningen under coachningen, och de frågor eller yttranden som används när man gör TR:en.

Varje övning talar också om hur man ska sitta.

Den speciella kommunikationsfärdighet som man strävar efter att uppnå på varje TR, uttrycks under dess syfte.

Viktigt i övningen talar om hur man skall göra övningen och anger vad som är viktigt att tänka på när man coachar.

Vad man säger ingår i en del av övningarna för att visa hur de olika kommandona eller frågorna används i övningen. Uttrycket Vad man säger betyder i Scientologi helt enkelt en övnings speciella terminologi.

När övningarna görs, omsorgsfullt och exakt enligt anvisningarna, leder de till framgångsrik kommunikation – för alla.

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Ordet Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studiet av). Scientologi definieras vidare som studiet och hanteringen av anden i förhållandet till sig själv, universa och annat liv.