KURSUPPGIFT >> 1. Läs ”Vad är kommunikation?”

VAD ÄR KOMMUNIKATION?

Hur talar man med en annan person så att han lyssnar och förstår vad man säger? Hur lyssnar man på någon annan? Hur vet man om man har blivit hörd och förstådd?

Allt detta är punkter om kommunikation som aldrig förr har analyserats eller förklarats.

Människor har känt till att kommunikation är en viktig del av livet, men hittills har ingen någonsin kunnat förklara för en annan person hur man kommunicerar.

Före Scientologi hade ämnet kommunikation inte framhållits som något viktigt och hade inte studerats ingående. Det behandlades uteslutande som något mekaniskt, något som bara angick tekniker. Och ändå beror all mänsklig strävan helt och hållet på en fullständig kännedom om de verkliga grunderna i kommunikation.

För att bemästra kommunikation, måste man först förstå vad kommunikation är.

I Scientologin har kommunikation definierats – och detta framsteg har lett till en mycket djupare förståelse av själva livet.

Kommunikation är i grunden att flytta en partikel från en del av rummet till en annan del av rummet. En partikel är det som kommuniceras. Det kan vara ett föremål, ett skrivet budskap, ett talat ord eller en idé. Enligt dess grövsta definition är detta kommunikation.

Detta enkla sätt att se på kommunikation leder till den fullständiga definitionen:

Kommunikation är konsiderationen och handlingen att driva en impuls eller en partikel från en källpunkt över ett avstånd till en mottagarpunkt, med avsikten att vid mottagarpunkten få till stånd en duplicering och förståelse av det som utgick från källpunkten.

Duplicering är handlingen att göra en exakt kopia av någonting. Utgick från betyder ”kom från”.

Formeln för kommunikation är: orsak, avstånd, effekt (verkan), med avsikt, uppmärksamhet och duplicering med förståelse.

Definitionen på och formeln för kommunikation öppnar dörren till en verklig förståelse av detta mycket viktiga ämne. Genom att dela upp kommunikation i dess beståndsdelar, kan vi granska funktionen hos var och en av dem och således tydligare förstå helheten.

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Ordet Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studiet av). Scientologi definieras vidare som studiet och hanteringen av anden i förhållandet till sig själv, universa och annat liv.

handlingen att göra en exakt kopia av någonting.