KURSUPPGIFT >> 9. Läs ”Statistiker – vad de är”.

STATISTIKER – VAD DE ÄR

Vad är en statistik? En statistik är ett antal eller en mängd av någonting, i jämförelse med ett tidigare antal eller en tidigare mängd av samma sak. Statistiker avser kvantiteten på utfört arbete eller värdet av det i pengar.

En nedåtstatistik innebär att nuvarande antal är mindre än tidigare.

En uppåtstatistik innebär att nuvarande antal är mer än tidigare.

Vi agerar utifrån statistiker. Dessa visar huruvida en personalmedlem eller grupp arbetar eller inte arbetar, eftersom arbetet åstadkommer statistiken. Om en person inte arbetar effektivt kommer statistiken oundvikligen att sjunka. Om han arbetar effektivt kommer statistiken att stiga.

Negativa statistiker

Vissa företeelser ger en statistisk ökning när de är dåliga (såsom bilolyckor). Vi använder oss emellertid inte av negativa statistiker. Vi använder oss bara av statistiker som är bra när de går upp och dåliga när de går ner.

Statistikdiagram

Ett statistikdiagram är en linje eller ett diagram som visar hur en kvantitet beror av, jämförs med, eller ändrar en annan. Det är något som används för att visuellt åskådliggöra numeriska samband.

Ett diagram är inte informativt ifall dess vertikala skala resulterar i förändringar i diagramkurvan som är för små. Det är inte möjligt att rita upp diagrammet alls om förändringarna i kurvan är för stora.

Om upp- och nedgångarna inte är klart synliga på ett diagram, gör de som tolkar diagrammet misstag. Vad som framstår som en plan linje, borde egentligen vara en bergskedja.

Med skala avses antalet av någonting per vertikal centimeter av ett diagram.

Sättet att göra upp en skala är följande:

Skalan är annorlunda för varje statistik.

1. Fastställ den lägsta kvantitet som man förväntar sig att en viss statistik skall nå – detta är inte alltid noll.

2. Fastställ den högsta kvantitet som man kan tänka sig att statistiken kommer att nå under de nästföljande tre månaderna.

3. Subtrahera (1) från (2).

4. Avpassa den vertikala indelningen enligt 3.

Då kommer din skala att vara ganska realistisk och dess upp- och nedgångar kommer att synas.

Hur man räknar ut skalan för ett statistikdiagram
Ett diagram med inkorrekt skala visar inte förändring i en statistik på ett korrekt sätt, och gör alltså diagrammet mindre användbart.
Ett diagram med korrekt skala visar tydligt förändringar i en statistik, vilket gör det lättare att bestämma vilket tillstånd som ska tillämpas.

 

Här är ett felaktigt exempel:

Vi tar en organisation som ligger på 5 000 dollar i inkomst per vecka. Vi avpassar de vertikala markeringarna på diagrammet av vilka det finns 100 stycken så att varje representerar 1 000 dollar. När denna statistik ritas upp kommer den att visa en lågt liggande linje, helt plan, oavsett vad som händer med organisationens inkomst. Följaktligen ådrar den sig ingen uppmärksamhet från exekutiver då den stiger och dyker.

Detta är det korrekta sättet att göra det på för en organisation med en genomsnittlig bruttoinkomst på 5 000 kronor i veckan:

1. Då vi tittar på de gamla diagrammen för de sista sex månaderna finner vi att inkomsten aldrig understeg 2 400 dollar. Så vi väljer alltså 2 000 dollar som den lägsta punkten på det rutade papperet.

2. Vi uppskattar att denna organisation då och då under de följande tre månaderna borde komma upp till 12 000 dollar, så vi låter detta vara den övre gränsen på diagrampapperet.

3. Vi subtraherar 2 000 dollar från 12 000 dollar och får till resultat 10 000 dollar.

4. Vi tar de 100 vertikala rutorna och tilldelar var och en värdet 100 dollar, med början vid 2 000 dollar, som den lägsta markeringen.

Nu markerar vi bruttoinkomsten med 100 dollar per indelning.

Detta diagram kommer att se korrekt ut, det kommer att visa upp- och nedgångar mycket tydligt, och kommer därför att bli till nytta för exekutiver då de uttolkar det.

Försök använda enheter som är lätta att beräkna, såsom 5, 10, 25, 50 och 100, och rita in själva skalan på papperet. (1 streck = 25.)

Ens förhoppningar kan göra sig alltför starkt gällande i ett diagram. Man behöver inte beräkna skalan för mer än ett diagram åt gången. Om man fortsätter med ett nytt diagrampapper, räknar man ut skalan ånyo; och efterhand som orgens verksamheter tilltar kan skalan anpassas blad för blad. Det tog till exempel arton månader att få upp Saint Hills statistiker till det femdubbla (5 gånger inkomsten osv), och det är åtskilliga diagrampapper, så låt inte skalan göra mer än reflektera den nuvarande förväntningen.

När det gäller den horisontala tidsskalan, försök där undvika att överskrida tre månader eftersom även denna skala kan göras alltför hopträngd – och även alltför utspridd, varvid den åter ser ut som en plan linje och förmedlar felaktig information.

Att använda korrekta skalor är grundförutsättningen för välgjorda diagram.