KURSUPPGIFT >> 18. Läs ”Tillstånd nedanför obefintlighet”.

TILLSTÅND NEDANFÖR OBEFINTLIGHET

Det finns även verksamhetstillstånd nedanför obefintlighet.

Tillståndet belastning

Nedanför obefintlighet ligger tillståndet belastning. Här har personen upphört att vara rätt och slätt obefintlig som lagmedlem och har antagit en fiendes skepnad.

En person är i tillståndet belastning när han går emot gruppens föreskrifter, avsikter och
handlingar – man kan inte lita på honom.

Det tilldelas i de fall vårdslös eller uppsåtlig och medveten skada har vållats projekt, organisationer eller verksamheter. Skadan bedöms vara uppsåtlig och medveten, eftersom order har utfärdats mot handlingen i fråga eller den strider mot gruppens avsikter och handlingar och det syfte som projektet eller organisationen har.

Det är en belastning att lämna en sådan person utan uppsikt, eftersom han kan tänkas göra eller fortsätta att göra saker och ting för att hämma eller förhindra projektets eller organisationens framåtskridande, och man kan heller inte lita på en sådan person. Inga disciplinära åtgärder och ingen tilldelning av tillstånd högre än denna nivå har haft någon som helst effekt. Personen har bara fortsatt att ställa till problem.

Tillståndet tilldelas vanligen när tillstånden fara och obefintlighet har tilldelats flera gånger, eller när en lång tids oförändrat beteendemönster har upptäckts.

När alla andra undrar varför posten kommer bort, skulle en sådan person i smyg fortsätta att slarva bort den.

Detta tillstånd tilldelas för andras skull, så att de inte står på näsan genom att på något som helst sätt lita på personen.

Formeln för belastning lyder:

    1.    Besluta dig för vilka som är dina vänner.

    2.    Rikta, trots personlig fara, ett effektivt slag mot fienderna till den grupp som du har låtsats tillhöra.

    3.    Gottgör den skada du har vållat, genom personliga bidrag som går långt utöver de krav som vanligen ställs på en gruppmedlem.

    4.    Ansök om att åter få träda in i gruppen, genom att be varje gruppmedlem om tillåtelse att på nytt ansluta dig. Anslut dig endast efter det att majoriteten har givit sitt tillstånd. Om du vägras tillstånd, upprepa då steg (2), (3) och (4) till dess att du återigen accepteras som en gruppmedlem.

Tillståndet obeslutsamhet

När man inte kan besluta sig i fråga om en individ, en grupp, en organisation eller ett projekt, föreligger ett tillstånd av obeslutsamhet.

När man inte kan besluta sig om en situation, existerar ett tillstånd av obeslutsamhet.

Formeln för obeslutsamhet lyder:

    1.    Gör dig uppriktigt informerad om de verkliga avsikterna och aktiviteterna hos gruppen, projektet eller organisationen i fråga, varvid du skjuter åt sidan alla rykten och förutfattade meningar.

    2.    Undersök individens, gruppens, projektets eller organisationens statistiker.

    3.    Fastställ på basis av ”det största goda för det största antalet dynamiker” huruvida individen, gruppen, projektet eller orgen bör angripas, skadas, undertryckas eller hjälpas.

    4.    Gör en bedömning av dig själv eller din grupp, ditt projekt eller din organisation med avseende på avsikter och målsättningar.

    5.    Bedöm dina egna statistiker eller din grupps, ditt projekts eller din organisations statistiker.

    6.    Anslut dig till eller stanna kvar på eller främja den sida som gör framsteg i riktning mot det största goda för det största antalet dynamiker och tillkännage detta faktum offentligt för båda sidor.

    7.    Gör ditt allra bästa för att förbättra aktiviteterna och statistikerna för den person, den grupp, det projekt eller den organisation som du stannade kvar i eller anslöt dig till.

    8.    Gå igenom tillstånden i den nya gruppen om du har bytt sida, eller tillstånden i den grupp du har stannat kvar i om ditt vacklande från den har gjort att din ställning där har försämrats.

Tillståndet fiende

När en person medvetet och uttalat är en fiende till en person, en grupp, ett projekt eller en organisation, föreligger ett fiendetillstånd.

Destruktiva handlingar visar på ett fiendetillstånd.

Formeln för tillståndet fiende består bara av ett enda steg:

Kom underfund med vem du verkligen är.

Tillståndet svek

Svek definieras som bedrägligt handlande efter att förtroende givits.

Formeln för tillståndet svek lyder faktiskt helt korrekt: ”Vet att du är.”

Hemskt nog finner man att en person som accepterar en post eller en ställning och sedan inte fungerar eller tjänstgör som innehavaren därav oundvikligen kommer att bringa oreda i eller förstöra någon del av en organisation.

Den som sviker ett förtroende som han har fått, befinner sig i ett tillstånd av svek.

Han begår faktiskt svek när han inte vet att han är __________ (postbeteckning).

Man kan finna resultaten av detta i historien. Att inte vara det som beteckningen på ens post eller ställning anger att man är kommer att resultera i ett svek mot gruppens funktioner och syften.

Så gott som samtliga organisatoriska störningar härrör från detta enda faktum:

En person i en grupp som trots att han accepterat en befattning, inte vet att han är ett bestämt varande som har anvisats eller tilldelats befinner sig i svek gentemot gruppen.

Formeln för tillståndet svek är:

Kom underfund med att du är.

Tillståndet förvirring

Det lägsta tillståndet är tillståndet förvirring.

I ett tillstånd av förvirring är individen eller området i ett tillstånd av slumpmässig rörelse. Det förekommer ingen verklig produktion, endast oordning eller förvirring.

För att komma ut ur förvirring måste man komma underfund med var man är.

Man kan se att framåtskridandet uppåt skulle vara, i förvirring: Kom underfund med var du är; i svek: Kom underfund med att du är; och i fiende: Kom underfund med vem du är.

Slumpmässig, meningslös verksamhet utan någon verklig produktion, visar på ett
tillstånd av förvirring.

Formeln för förvirring är:

Kom underfund med var du är.

Observera: Det är viktigt att personen som befinner sig i förvirring klargör definitionen på förvirring. (Detta skall göras innan man påbörjar själva formeln).

Definitioner:

    1.    Vilken uppsättning faktorer som helst eller omständigheter som inte tycks ha någon omedelbar lösning.

Mer allmänt:

I detta universum är en förvirring slumpmässig rörelse.Om man skulle stå mitt i livlig trafik, skulle man vara benägen att känna sig förvirrad av all den rörelse som svischar förbi runt omkring en. Om man skulle stå mitt ute i en våldsam storm, med löv och papper som virvlar förbi, skulle man vara benägen att bli förvirrad.

En förvirring är en förvirring bara så länge som alla partiklarna är i rörelse. En förvirring är en förvirring endast så länge som ingen faktor är klart definierad eller förstådd.

Förvirring är den grundläggande orsaken till dumhet.

En förvirring skulle kunna sägas vara en ”okontrollerad slumpmässighet”. Endast de som kan utöva någon kontroll över denna slumpmässighet kan hantera förvirringar. De som inte kan utöva någon kontroll ger faktiskt upphov till förvirringar.

    2.    En förvirring är helt enkelt flöde utan något mönster. Partiklarna kolliderar, studsar mot varandra och stannar kvar i området. Således uppstår ingen produkt eftersom någonting måste flöda ut för att man skall få en produkt.

Den tillagda formeln för tillståndet förvirring är:

    1.     Lokaliseringsprocess i området där man befinner sig.

Lokaliseringsprocess är en Scientologi-teknik som görs för att orientera och försätta en person i kommunikation med sin omgivning. Den görs genom att man pekar på olika föremål och säger åt honom: ”Titta på den/det ________ (utpekat föremål) och bekräftar personen när han gjort det. Föremålen skulle kunna vara sådana saker som ett träd, en byggnad, en gata osv. Det görs tills personen känner sig gladare och har någon form av insikt.

    2.    Jämförelse av var man befinner sig med andra områden där man har varit.

    3.    Upprepa steg 1.

typ av process som hjälper en person att bli orienterad och sätter honom i kommunikation med sin omgivning.