BARN

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN

aberration:

avvikelse från rationellt tänkande eller beteende, irrationellt tänkande och beteende. I grunden betyder det att göra fel, begå misstag, eller mera specifikt, att ha fixa idéer som inte är sanna. Ordet används också i sin vetenskapliga betydelse: avvikelse från en rät linje. Om en linje ska gå från A till B, är den aberrerad om den går från A till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, innan den slutligen kommer fram till B. I denna bemärkelse skulle det också betyda brist på rakhet eller att se förvrängt, som till exempel att en man ser en häst men tror att han ser en elefant. Aberrerat uppträdande är felaktigt uppträdande, eller icke förnuftsbaserat uppträdande. Aberration kontrasteras av sinnesfriskhet (själshälsa), som är dess motsats. Ordet kommer från latinets aberrare, att vandra från; latinets ab, bort från, och errare, att vandra.

Anglo-amerikansk:

som syftar på både England och Amerika.

antisocial:

fientlig eller nedbrytande mot den etablerade samhällsordningen; ett beteende som är skadligt mot människors välbefinnande i allmänhet; vara avogt inställd till samhället eller samhörighet med andra människor; ovillig eller oförmögen att umgås på ett normalt eller vänligt sätt med andra människor; antagonistisk, fientlig eller ovänlig mot andra; hotande.

assist:

en ”assist” är en åtgärd som kan göras för att lindra besvär i närvarande tid och hjälpa en person att snabbare återhämta sig från olyckshändelser, sjukdomar eller upprördheter.

glykos:

enkelt socker som förekommer naturligt i frukt, honung och i de flesta växt- och djurvävnader. Det är det viktigaste socker som cirkulerar i blodet och kroppens främsta energikälla. Glykos produceras också kommersiellt i form av en sirap som används för att göra sötsaker.

havingness:

känslan av att man äger eller bestämmer över. Det kan också beskrivas som begreppet av att ha förmågan att nå eller inte bli hindrad från att nå.

kommunikation:

ett utbyte av idéer över rymd mellan två individer.

konfrontera:

att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.

Marx:

Karl Marx (1818–1883), tysk politisk filosof, vars verk utgjorde grunden för 1900-talets kommunism. Han såg samhället som en konflikt mellan kapitalisterna (fabriksägarna) och arbetarna. Marx och hans anhängare anklagade kapitalisterna för miserabla arbetsförhållanden, som t.ex. dåligt betalt till arbetarna, långa arbetsdagar under ohälsosamma och farliga förhållanden och missbruk av barnarbetare.

nedåtgående krympande spiral:

ju sämre en individ eller situation blir, desto sannolikare är det att han eller den blir ännu sämre. Spiral avser här den progressiva nedåtgående rörelse, som utmärker en obönhörlig försämring av sakers tillstånd, och anses ta formen av en spiral. Termen kommer från flyget där det används för att beskriva fenomenet att ett flygplan går nedåt i spiralrörelser vars cirklar blir allt snävare, som t.ex. vid en olycka eller flyguppvisning, där den, om den inte hanteras kan resultera i att piloten förlorar kontrollen och planet störtar.

närvarande tid:

den tid som är nu och blir det förflutna lika snabbt som den observeras. Det är en term löst tillämpad på omgivningen, så som den existerar i nuet.

postulat:

ett antagande, i synnerhet som en utgångspunkt för logiskt tänkande.

process:

en exakt serie direktiv eller en serie åtgärder som görs för att uppnå ett önskat resultat.

protein:

den grundläggande beståndsdelen i alla levande celler; inkluderar många ämnen som är nödvändiga för att en organism ska fungera ordentligt. Det är väsentligt i födan för att man ska kunna växa och för att kroppen ska kunna reparera vävnad.

restimulering:

reaktivering av ett förflutet minne på grund av liknande omständigheter i nuet, som ungefär motsvarar omständigheter i det förflutna.

självdeterminism:

det tillstånd av varande i vilket individen kan eller inte kan kontrolleras av sin omgivning efter eget val. I detta tillstånd har individen självförtroende när det gäller hans kontroll av det fysiska universum och andra människor.

social:

som rör eller karaktäriseras av vänlig samvaro eller vänliga relationer; att söka eller uppskatta samvaro med andra; vänlig; sällskaplig.

socialt djur:

någon som lever, eller är benägen att leva, i samhällen; person som önskar eller uppskattar samvaro med andra. Används i nedsättande syfte.

verklighet:

det som verkar vara. Verklighet är i grund och botten överenskommelse; graden av samtycke som uppnås mellan människor. Det vi är överens om att vara verkligt är verkligt.