DEN EMOTIONELLA TONSKALAN

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN
affinitet:

kärlek, gillande eller någon annan känslomässig inställning; graden av gillande. Den grundläggande definitionen av affinitet är betraktandet av avstånd, vare sig det är bra eller dåligt.

atombomben:

en oerhört destruktiv bomb som får sin kraft från den otroliga energimängd som plötsligt frigörs när atomkärnor splittras i små delar.

avlagringssjukdom:

syftar på en sjukdom där ansamlingar av material bildas i någon del av kroppen, såsom vid artrit.

axiom:

naturlagar uttryckta på samma sätt som de i naturvetenskaperna.

belysande:

som tjänar som illustration; förklarande.

blidkande:

en låg emotion nedanför vrede och nära apati. Blidkande är handlingen att försöka göra någon till viljes eller nöjd (som till exempel att erbjuda något eller offra något) på ett sätt som är beräknat att vinna deras gillande, för att försvara eller skydda sig själv mot deras ogillande, angrepp osv.

Clear:

en oaberrerad person. Han är rationell i det att han finner de bästa möjliga lösningar han kan, på grundval av de data han har och utifrån sin synpunkt. Han kallas ”Clear” därför att hans grundpersonlighet, hans självdeterminism, hans utbildning och erfarenhet har blivit clearad från aberrerande engram, sekundärer och lås. Se böckerna Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen och Vetenskapen om överlevnad.

dynamiker:

dynamikerna är strävan att överleva uttryckta genom ett spektrum med åtta avdelningar. Dessa är strävanden att överleva som eller genom (1) själv; (2) sex, familjen och framtida generationer; (3) grupper; (4) mänskligheten; (5) liv, alla organismer; (6) materia, energi, rum och tid – mest – det fysiska universum; (7) andar; och (8) det Högsta väsendet. Ämnet dynamikerna finns i boken Vetenskapen om överlevnad.

endokrina:

av eller som har att göra med systemet av körtlar som utsöndrar hormoner (kemiska ämnen) ur särskilda organ och vävnader i kroppen. Körtlarna och dess hormoner reglerar tillväxten, utvecklingen och funktionen av vissa vävnader och samordnar många processer i kroppen. Några av dessa organ ökar blodtryck och puls under perioder av stress.

engram:

ett ögonblick av ”medvetslöshet” som innehåller fysisk smärta eller smärtsam emotion och alla perceptioner, som inte är tillgängligt för det analytiska sinnet (medvetna sinnet) som erfarenhet. Ett engram är en fullständig inspelning, in i minsta detalj, av varje perception som finns i ett ögonblick av partiell eller fullständig ”medvetslöshet”.

entheta:

ett sammansatt ord som betyder enturbulerad theta, dvs theta i ett turbulent tillstånd, upprört eller stört. Se även theta.

entheta-linjer:

entheta-kommunikationslinjer, linjer som är ondskefulla eller innehåller förtal.

enturbulerar:

orsakar turbulens, upprördhet och störningar.

etik:

de åtgärder en person vidtar på sig själv för att korrigera ett beteende eller en situation han är involverad i som strider mot gruppens ideal och intressen. Det är något personligt. När man är etisk eller ”har sin etik inne”, är det på grund av ens egen determinism och är något som utförs av en själv.

fall:

en allmän term för en person som blir behandlad eller hjälpt.

fenomen:

saker som visar sig eller förnims eller observeras; enskilda fakta, händelser eller förändringar, så som de uppfattas av människans olika sinnen eller sinnet; används huvudsakligen om ett faktum eller en händelse vars orsak eller förklaring är under observation eller beskrivs vetenskapligt.

fysiologi:

funktionerna och aktiviteterna och deras delar hos levande organismer, vilket inkluderar alla fysiska och kemiska processer.

graderad skala:

en skala över tillstånd graderad från noll till oändlighet. Ordet graderad avses definiera avtagande eller tilltagande grader av tillstånd. Skillnaden mellan en punkt på en graderad skala och en annan punkt kan vara lika stor som skalans hela vidd, eller så pytteliten att det skulle krävas det finaste urskiljande för att fastställa den.

Hubbard-tabellen för bedömning av människan:

en tabell som visar ett sätt på vilket man exakt kan bedöma mänskligt beteende och förutsäga vad en person kommer att göra. Den visar de olika egenskaper som finns på olika nivåer av tonskalan.

humaniora:

humanistiska läroämnen; de grenar av vetande som har med mänskliga tankar och relationer att göra, till skillnad från vetenskaperna; särskilt litteratur, filosofi, historia m.fl. (Ursprungligen syftade humaniora på undervisning som skulle göra en studerande i stånd att tänka och bedöma själv, i motsats till ett specialiserat studium av tekniska färdigheter.)

komm:

kort för kommunikation.

konfrontera:

1. ställas eller bli ställd inför något, som t.ex. ”hon konfronterade honom med innehållet i hans väska”. 2. att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.

krets:

inom elektriciteten en fullständig bana som en elektrisk ström går och där den utför specifika saker. I Scientologin används termen för att beskriva någonting i sinnet som fungerar som en krets, den utför olika funktioner, i synnerhet oberoende av personens egen vilja.

kronisk:

långvarig; sägs om sjukdom eller medicinskt tillstånd som varar under lång tid.

massa:

de faktiska fysiska objekten, de saker och ting som finns i livet.

neurologiska:

som har att göra med nerverna och nervsystemet.

obnos:

ett myntat ord som bildats genom sammansättning av att ”observera det uppenbara”. Det är verksamheten att en person tittar på en annan person eller ett föremål och ser exakt vad som finns där, inte en slutledning baserad på det han verkligen ser, om vad som kanske finns där.

positiv suggestion:

inom hypnos, en suggestion eller ett kommando som ges till en hypnotiserad person som sedan ovetande lyder detta.

postulat:

en slutsats, ett beslut eller en föresats om någonting.

processing:

en särskild form av personlig vägledning, unik i Scientologi, som hjälper en individ att titta på sin egen tillvaro och som förbättrar hans förmåga att konfrontera vad han är och var han är. Scientologi-processing är en exakt, fullständigt systematiserad aktivitet med exakta procedurer.

Scientologi:

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Ordet Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studiet av). Scientologi definieras vidare som studiet och hanteringen av anden i förhållande till sig själv, universa och annat liv.

spetälska:

tropisk sjukdom som främst angriper huden och nerverna och kan orsaka vävnadsförändringar.

ta sig själv i kragen:

att förbättra eller höja sig själv av egen kraft, utan annan hjälp.

theta:

tanke eller liv. Termen kommer från den grekiska bokstaven theta, som grekerna använde för att beteckna tanke eller kanske ande. Något som är theta karaktäriseras av förnuft, serenitet, stabilitet, lycka, känsla av glädje, uthållighet och de andra egenskaperna som människan vanligtvis anser vara önskvärda.

tonskalan:

en skala som visar de på varandra följande emotionella toner som en person kan uppleva. Med ”ton” menas en persons tillfälliga eller fortgående emotionella tillstånd. Emotioner som till exempel rädsla, vrede, sorg, entusiasm och så vidare, som människor upplever visas på den här graderade skalan.

varande:

varandetillstånd; existens. Varande syftar även på antagandet av eller valet av en identitetskategori. Varande antas av en själv, ges till en själv eller uppnås. Exempel på varande skulle vara ens eget namn, ens yrke, ens fysiska egenskaper, en roll i ett spel – var och en eller alla dessa skulle kunna kallas ens varande.

verklighet:

det som verkar vara. Verklighet är i grund och botten överenskommelse; graden av samtycke som uppnås mellan människor. Det vi är överens om att vara verkligt är verkligt.

välvillig:

vänlig eller överseende vid bedömning av människor, handlingar etc.