KURSUPPGIFT >> 9. Läs ”Hubbard-tabellen för bedömning av människan”.

HUBBARD-TABELLEN FÖR BEDÖMNING AV MÄNNISKAN

Hela ämnet om hur man exakt bedömer sina medmänniskor är någonting som människan har velat kunna göra under lång tid. I Scientologi har vi en tabell som visar ett sätt på vilket man exakt kan utvärdera mänskligt beteende och förutsäga vad en person kommer att göra.

”Detta är Hubbard-tabellen för bedömning av människan. (Ladda ner som en enda stor sida eller flera sidor för tryckning.)

Tabellen visar graderna av etik, ansvar, uthållighet i fråga om att följa en bestämd kurs, förhållande till sanning och andra identifierande kännetecken för individen längs de olika nivåerna på tonskalan.

Du kan undersöka tabellen och allteftersom du går igenom den kommer du att finna de olika egenskaperna hos personer som befinner sig på dessa nivåer. Dessa egenskaper har förfärligt nog befunnits vara konstanta. Om ditt läge i tabellen är 3,0, så kommer du att hålla dig på 3,0-nivån hela tabellen igenom.

Om du kan hitta två eller tre egenskaper som ligger längs en viss nivå i tabellen, kan du titta i sifferkolumnen i höjd med dessa egenskaper och finna nivån. Den kan vara 2,5, eller kanske är det 1,5. Var den än är, titta helt enkelt på alla kolumner i höjd med det nummer du fann, och du kommer att se de återstående egenskaperna.

Det enda misstag du kan göra när du värderar någon annan på denna tonskala, är att tro att personen avviker från den någonstans, att han befinner sig högre upp i en viss kolumn än i en annan kolumn. Den egenskap som du invänder mot kan vara maskerad – men den finns där.

Titta överst på den första kolumnen och få en allmän bild av personens beteende och fysiologi. Titta på den andra kolumnen för hans kroppsliga tillstånd. Titta på den tredje kolumnen för den emotion som personen oftast ger uttryck för. Fortsätt igenom de övriga kolumnerna. Någonstans finner du information om någon, eller om dig själv, som du är säker på. Därpå undersöker du helt enkelt de andra rutorna på denna nivå. Detta band – vare sig det är 1,5 eller 3,0 – kommer att berätta historien om en människa.

Naturligtvis sker det på denna Tonskala tillfälliga skiftningar uppåt och neråt, allteftersom en person träffas av goda respektive dåliga nyheter och har lyckliga respektive ledsamma dagar. Men för varje individ finns det en kronisk nivå, ett genomsnittligt beteende.

Ju längre ner man hittar en individ på denna tabell, desto lägre har hans vakenhet och medvetande sjunkit.

Individens kroniska sinnesstämning eller hans inställning till existensen försämras i direkt förhållande till det sätt varpå han betraktar det fysiska universum och organismerna i sin närhet.

Det är inte ett fullständigt uttalande att bara säga att man blir fastlåst i sitt sätt att uppfatta det fysiska universum och organismer omkring en. För det finns definitiva sätt, utöver medvetande, som gör att detta kan hända. Det yttrar sig emellertid i att en individs medvetande om hans fysiska omgivning sjunker. Denna nedgång i medvetande är delvis orsak till att individen gradvis dalar nerför den här tabellen, men för det vi är inriktade på i den här boken är detta tillräckligt belysande.

En individs position på tonskalan växlar under dagens lopp och även under årens gång. Men den är ganska stabil, om man betraktar en bestämd tidsperiod. Personens position i tabellen stiger om han mottar goda nyheter, och sjunker om han får dåliga nyheter. Detta är livets normala växlingar. Men varje person har en kronisk position i denna tabell, en position som inte kan ändras, utom genom Scientologi-processing.

Scientologi-processing är en mycket unik form av personlig rådgivning som hjälper en individ att titta på sin egen existens och förbättrar hans förmåga att konfrontera vad han är och var han är. Processing höjer således individens kroniska ton.

Å andra sidan kan, vid en akut situation, nödvändighetsnivån (att ta sig själv ”i kragen”, som t.ex. i nödsituationer), höja en individ en bra bit uppför denna skala under korta perioder.

En persons position i tabellen påverkas i mycket hög grad av hans omgivning. Varje miljö har sin egen tonnivå. En man som normalt sett egentligen ligger på 3,0 kan börja bete sig som en 1,1-person i en omgivning som ligger på 1,1. En 1,1-persons beteende blir däremot för det mesta inte bättre än omkring 1,5 i en omgivning med hög tonnivå. Om man lever i en omgivning med låg tonnivå, kan man räkna med att till slut själv också bli lågtonig. Samma sak gäller i ett äktenskap – man tenderar att anpassa sin egen tonnivå till sin äkta hälfts tonnivå.

Denna Tonskala gäller också för grupper. Man kan analysera ett affärsföretag eller en nation, genom att studera deras normala beteendemönster i olika situationer och kartlägga detta. Härigenom kan ett affärsföretags eller en nations överlevnadspotential fastställas.

Denna tabell kan också användas vid anställning av personal eller när man väljer en partner. Den ger dig tillförlitlig information om vad du kan vänta dig av en annan person, och ger dig möjlighet att förutsäga vad han eller hon kommer att göra, innan du har skaffat dig särskilt mycket erfarenhet av personen. Tabellen ger dig också ett hum om vad som kan komma att hända dig i vissa miljöer eller när du umgås med vissa människor – de kan antingen dra dig neråt eller ge dig en rejäl skjuts uppåt.

Använd dock inte tabellen som ett medel för att tvinga någon att böja sig. Tala inte om för personer var de befinner sig på den. Det kan knäcka dem. Låt dem ta reda på det själva.

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Ordet Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studiet av). Scientologi definieras vidare som studiet och hanteringen av anden i förhållande till sig själv, universa och annat liv.

de åtgärder en person vidtar på sig själv för att korrigera ett beteende eller en situation han är involverad i som strider mot gruppens ideal och intressen. Det är något personligt. När man är etisk eller ”har sin etik inne”, är det på grund av ens egen determinism och är något som utförs av en själv.

1. ställas eller bli ställd inför något, som t.ex. ”hon konfronterade honom med innehållet i hans väska”. 2. att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.