KURSUPPGIFT >> 15. Läs ”Strategisk planering”.

STRATEGISK PLANERING

Inget studium av planering är fullständigt utan att undersöka ämnet strategisk planering. Det är så ytterst viktigt att det förtjänar ett ingående studium både när det gäller dess definition och användning, såväl som dess förhållande till andra aspekter av management. 

Termen ”STRATEGI” kommer från de grekiska orden: 

strategos, som betyder ”general”,

stratos, som betyder ”armé”,

agein, som betyder ”att leda”,

Alltså hänvisar ordet STRATEGI, enligt ordboksdefinitionen, till en plan för hur man i allmänhet för ett krig eller en del av det. 

Genom utvidgad betydelse har det också kommit att betyda en effektiv plan för hur man utför en mängd verksamheter, eller en del därav, som leder mot att ett specifikt mål eller resultat uppnås. 

Detta är planering som görs på högsta nivå eftersom den, för att vara effektiv, måste göras från en översikt av den rådande situationen i stort. 

Det är ett uttalande av de planer som avses för att åstadkomma ett större mål och i dess definition finns idén om att på ett smart sätt använda tillgångar eller manövrer för att överlista fienden eller övervinna de hinder som finns för att vinna målet.  

Det är en central strategi som arbetats fram i toppskiktet och som likt ett paraply täcker aktiviteterna på nivåerna under den. 

Det säger oss vad strategisk planering är.

Vad den gör

Vad strategisk planering gör är att tillhandahålla anvisningar för aktiviteterna på alla de lägre nivåerna. Alla de taktiska planer, program och projekt som skall utföras på lägre nivåer för att fullborda målet, strömmar ned från den strategiska planen i toppen. Den är den övergripande planen som alla dessa koordineras mot. 

Detta ger en klar bild av varför strategisk planering är så livsviktigt och varför den måste göras av den planerande gruppen på högsta nivå om management skall vara effektivt och lyckas. 

Vad händer om strategisk planering saknas? Tja, vad händer i krigföring om ingen strategisk planering görs? 

Viktiga trupper kan finna att deras flanker är oskyddade och att de saknar understöd i viktiga områden, och andra trupper kan utkämpa planlösa strider vid någon mindre utpost. Förråd och ammunition skulle kunna spridas till fel område eller inte vidarebefordras alls. Orderkonflikter, stockade linjer och manövrer, slösade resurser och förlorade slag blir alltsammans resultatet. I brist på en plan, saknas koordinering och det är en förvirrad och splittrad scen. Kort sagt, förödelse. 

Vilken skillnad det är mellan detta och en stark, koordinerad, bestämd drivkraft i riktning mot att uppnå målet! 

Att flytta över detta till vår egen aktivitet ger en ännu klarare bild av varför strategisk planering måste göras på managements högre nivåer. Nyckelordet här är ”gjort”. Det kan inte nonchaleras eller utelämnas. Man kan inte utgå från att det har gjorts. Strategisk planering måste utföras och formuleras och göras känd, åtminstone för ledningens omedelbara lägre nivåer, så att samordning och korrekt targetsättning kan ske. 

Syfte och strategisk planering

En strategisk plan börjar med att man observerar en situation att hantera eller ett mål att uppnå. 

Ett uttalande om det bestämda syftet eller syftena som skall uppnås finns alltid med i den. 

När man väl har bestämt syftet är det möjligt att därifrån härleda olika strategiska planeringar. 

Faktiskt är det så att STRATEGI KAN SÄGAS VARA HUR MAN PÅ ETT RIKTIGT EFFEKTIVT OCH SNABBT SÄTT FÅR ETT SYFTE ATT VISA SIG OCH KOMMA IGÅNG I DET VERKLIGA FYSISKA UNIVERSUM MED FART OCH UTAN MISSAR. 

Varje strategisk plan kan omfatta ett antal större åtgärder som krävs från en eller flera olika sektorer för att uppnå syftet. Dessa uttrycks i högst allmänna ordalag eftersom de är ett uttalande av den ursprungliga övergripande planeringen som har gjorts. Från dem kan man sedan härleda taktiska planeringar. Men alla dessa saker måste passa ihop. 

Exempel: 

Situation: Även om ABC Pappersindustri fortsätter att producera sitt tidigare framgångsrika sortiment av pappersprodukter, fortsätter de också att koncentrera sig på sin vanliga, redan etablerade kundkrets, medan de nonchalerar en stor del av sin potentiella allmänhet. Företaget blir snabbt bankrutt och förlorar sina exekutiver till företag där det finns ”fler möjligheter till expansion”.

Syfte: Sätt en fullfjädrad pappersindustri där som når ut till hela sin potentiella allmänhet för omfattande försäljning av befintliga och nya produkter, medan det också fortsätter att sälja och betjäna sin vanliga kundkrets i stor omfattning, och på så sätt återupprätta företagets solvens och bygga upp dess rykte som en lukrativ, framstegsvänlig rörelse med möjligheter till expansion. 

Strategisk plan: Den strategiska planen som baseras på situationen och det bestämda syftet, kan gå någonting i den här stilen:

1. Den mest omedelbara och vitala åtgärd som krävs för att sätta stopp för förlusterna är att (utan att avbryta pågående affärer eller plocka ner någon annan enhet) upprätta en ny försäljningsenhet och få den att fungera (jämte den befintliga) och som har som sin första prioritet att ta fram omedelbara nya kunder för det löpande sortimentet av produkter bland (a) detaljhandeln inom papper, (b) grosshandlare inom papper, och (c) postorderföretag. Rena och erfarna försäljare kommer att behöva anskaffas som chefer för var och en av dessa sektioner, och man kommer att behöva finna ett stort antal andra professionella försäljare. Dessa kan anställas för en mycket låg fast lön och tjäna större delen av sina pengar på provisioner. Denna verksamhet kan sedan expanderas över större områden genom att använda distriktsföreståndare, försäljare som startar andra försäljare och till och med dörrförsäljare. Som en del av denna plan kommer provisionssystem, försäljningspaket och promotion och annonsering att behöva utarbetas. Att få igång detta omedelbart kommer att öka försäljningen och kompensera förlusterna och på mycket kort tid expandera företaget in i området och med skyhöga vinster. 

2. Medan den omedelbart uppehållande åtgärden pågår, måste löpande försäljning och betjäning av kunder upprätthållas. Samtidigt kommer försäljnings- och produktionsregister för befintlig personal att behöva ses över, liksom en grundlig redovisning av företagets bokföring för att ta reda på var förlusterna kommer ifrån. All improduktiv personal måste avskedas och de som faktiskt producerar behålls. Skulle förskingring eller finansiella oegentligheter upptäckas hanteras detta genom lämpliga rättsliga åtgärder. Med andra ord måste den löpande verksamheten ses över fullständigt, rensas upp och dess produktion behöver inte bara upprätthållas utan stegras så mycket som möjligt, genom att sätta produktionstargets och uppnå dem.

3. Ett program måste arbetas fram, där man gör marknadsundersökningar på all allmänhet för att få reda på vilka nya pappersprodukter som allmänheten önskar eller kommer att köpa. Baserat på dessa resultat från marknadsundersökningen kan sedan en helt ny uppsättning pappersprodukter (utöver den gamla etablerade uppsättningen) utvecklas, produceras, promotas och säljas vitt och brett. Programmet för att etablera den nya uppsättningen varor kommer att behöva täcka finansiering, iordningställande av orgplan för den nya produktionsenheten (inbegriper skickliga exekutiver, kompetenta designers, alla ytterligare yrkesmän som behövs) såväl som allt ytterligare maskineri eller utrustning som krävs. Det behöver också täcka omfattande PR, promotion och försäljningskampanjer som för fram de nya produkterna liksom de gamla för att sälja mycket av båda. I denna planering skall finnas en kampanj för att öka företagets image som pionjär inom området nya pappersprodukter med möjligheter för expansionsintresserade exekutiver. 

 

En sådan strategisk plan korrigerar inte bara en dålig situation utan vänder den till en högst vinstgivande och expanderande scen för hela företagets framtid. 

Vad man försöker göra är att gräva upp scenen ur gyttjan och expandera den till en strålande livskraftig nivå.  

Från denna strategiska plan görs taktisk planering som tar den strategiska planens breda targets och bryter ner dem i precisa och exakta targetförsedda göranden som får den strategiska planeringen utförd. 

Man skulle ha många människor som arbetade på detta och det skulle vara absolut nödvändigt att de alla hade syftet klart för sig och att det inte fanns några motstridiga interna punkter i den övergripande kampanjen. Någon som läser igenom sådana planer kanske inte inser vikten av dem såvida de inte förstod situationen och hade ett allmänt övergripande syfte som de kunde förfina sin taktiska planering utifrån.  

När det gäller taktiskt utförande av en strategisk planering är det ganska vanligt att man finner det nödvändigt att modifiera några taktiska targets eller lägga till nya eller till och med ta bort några som man finner onödiga. 

Den taktiska ledningen för en strategisk planering är i sig något av en konstart, så detta måste tas med i beräkningen. 

Förutsatt att man har ett bra syfte, gentemot vilket saker och ting kan koordineras, kan den strategiska åtgärd som behövs för att åstadkomma det arbetas fram och de taktiska planerna för att få de strategiska planerna i verket kan följa. 

På detta sätt kan en grupp blomstra och lyckas. När alla styrkor och krafter förenats till en enda drivkraft kan en enorm kraft utvecklas. 

Man uttalar alltså syftet och utifrån detta arbetar man ut vilken strategi som skall användas för att åstadkomma syftet och detta slår sedan en bro från syftet till en taktisk genomförbarhet. 

När den strategiska planen, med sitt syfte, har lagts fram, plockas den upp av nästa lägre kommandonivå och omvandlas till taktisk planering. 

Strategisk kontra taktisk planering

Strategi skiljer sig från taktik. 

Detta är en punkt som klart måste förstås av de olika ledningsnivåerna. 

Det finns en mycket, mycket stor skillnad mellan en strategisk plan och en taktisk plan. 

Medan taktisk planering används för att vinna en drabbning, används strategisk planering för att vinna hela fälttåget. 

Medan den strategiska planen är den storskaliga, långsiktiga planen för att säkerställa seger, säger den taktiska planen exakt vem som skall flytta vad vart och exakt vad som skall göras vid den punkten. 

Den taktiska planen måste integreras med och åstadkomma den strategiska planen. Och den måste göra detta med precisa targets som går att göra. 

Och det är det som i huvudsak är management. 

Att skapa en bro mellan syfte och taktik

Ett fel som vanligtvis görs av outbildad personal är att hoppa från syfte till taktisk planering och utelämna den strategiska planen. Och detta kommer inte att fungera. Anledningen till att det inte kommer att fungera är att såvida ens targetförsedda taktiska plan inte överensstämmer med en strategisk plan kommer den att spåra ur.  

Det som behöver förstås här är att strategisk planering skapar taktisk planering. Man kommer inte att uppnå sitt syfte såvida det inte finns en utarbetad och användbar strategi för att uppnå det. Och baserat på den strategin arbetar man fram de taktiska drag som skall göras för att införa strategin. Men när man hoppar från syfte till taktik, och ignorerar strategin, kommer man att missa. 

Mellan syfte och taktik finns därför alltid steget strategisk planering. Vi skulle kunna säga att med en strategisk plan menas ett sätt att få syftet i sig att fungera. 

Det är faktiskt en plan som har att göra med klyftighet. 

Man kan vara väl medveten om syftet och kan komma på många taktiska targets som har att göra med det. Och det är möjligt att dessa targets i sig själva fungerar. Men syftet är att få en situation hanterad, och i avsaknad av strategiska medel att göra detta finner man sig själv fortfarande stå inför samma problem. 

När man sätter dit den verkliga bron mellan syfte och taktik, den bro som utgörs av den strategiska sidan av det, kommer syftet att ha en viss chans att lyckas. 

som producerar vinst eller rikedom; vinstgivande.