KURSUPPGIFT >> 4. Läs ”Planer och program”.

PLANER OCH PROGRAM

Det finns emellertid en hel del att känna till om de tekniker som används för att utarbeta planering som kommer att få ens drömmar att bli verklighet. Ett inledande steg skulle vara att förstå de grundtermer som har att göra med ämnet. 

En plan är en beskrivning av de kortsiktiga övergripande avsikterna som har att göra med det man kan se som krävs för att hantera ett specifikt område. En plan skulle förväntas råda bot på icke optimala förhållanden i ett område eller expandera det eller att sätta stopp för eller hindra ett motstånd mot expansion.

För att en plan ska kunna genomföras krävs det att man delar upp den i de specifika åtgärder som är nödvändiga för att åstadkomma vad planens avsikt är. Detta görs med hjälp av ett program.

Ett program är en serie åtgärder i ordningsföljd för att genomföra en plan. För att man ska kunna skriva ett program krävs det att det på förhand finns en plan, även om det bara är i sinnet hos den som skriver programmet. Ett steg i ett program kallas en target.

Ett program består av targets. En target är en åtgärd som måste göras för att åstadkomma ett önskvärt mål.

Det finns flera olika värden på targets. Alla targets är inte lika värdefulla eller viktiga. Var och en av dem beskrivs nedan. 

Huvudtarget

En huvudtarget är det önskvärda övergripande syftet som skall genomföras. Det är högst generellt, som till exempel ”att bli en utbildad Scientologi-utövare”. 

Andra exempel på huvudtarget inom olika områden skulle vara:

”Att få alla maskiner och all utrustning i företaget att fungera.” 

”Att skaffa, uppföra, göra i ordning och ta i bruk en passande fastighet och utrustning till en rimligt låg kostnad.”

”Att få böcker utskickade till postorderkunder och affärer eller distributörer.” 

En huvudtarget är det övergripande målet.

Primära targets

En primär target är en target som har att göra med organisation, personal och kommunikation och är de steg som måste hållas inne. Dessa är en kategori ”självklara” targets, som leder till inaktivitet om de förbises.

Den första av dessa är: NÅGON DÄR

Därefter: VÄRDEFULLT SYFTE

Därefter: NÅGON SOM TAR ANSVAR FÖR OMRÅDET ELLER VERKSAMHETEN

Därefter: ORGANISATIONENS STRUKTUR VÄL PLANERAD 

Därefter: ORGANISATIONENS STRUKTUR UPPRÄTTHÅLLS ELLER ÅTERUPPRÄTTAS

Därefter: ORGANISATIONEN FUNGERANDE 

Om vi har ovanstående ”självklara” targets kan vi gå vidare; men om dessa faller bort eller inte ersätts, då spelar det ingen roll vilka targets som därefter uppställs – de kommer att gå på kryckor eller misslyckas fullständigt.  

När det gäller det ovanstående kan det finnas ett ständigt behov av att återupprätta en eller flera av dessa ”självklara” targets, MEDAN man försöker få igång ytterligare targets.

Några exempel på primära targets vore: 

”Acceptera jobbet som man har blivit tilldelad.” 

”Läs och förstå programmet som du kommer att göra.” 

Att ha en person där, är ett exempel på en primär target.

Vitala targets

En vital target är vad vi måste göra för att kunna uträtta något överhuvudtaget.

Detta fordrar en inspektion av både det område som man verkar inom och de faktorer, den materiel eller den organisation som vi arbetar med.  

Därefter finner man de punkter (ibland under arbetets gång) som hindrar eller hotar framtida framgång. Och uppställer övervinnandet av de vitala av dessa som targets. 

Några exempel på vitala targets vore: 

”Titta med dina egna ögon på de omständigheter som inspekteras; acceptera inte någon annans rapport.” 

”Acceptera inte order från någon annan än din omedelbara överordnade.” 

”Tillåt inte en brist på böcker i landet medan kampanjen är igång.” 

”Upprätthåll en hög nivå av etiskt uppträdande och var själv ett föredöme genom att göra det.” 

En vital target är något som måste ha etablerats, för att man ska kunna verka med framgång.

Villkorliga targets

En villkorlig target är en som görs för att ta reda på data, eller om ett projekt kan göras, var det kan göras osv.

Man har sett en del som jobbar hela livet för att ”bli rika” eller något sådant, för att kunna ”resa jorden runt”, men som aldrig når sitt mål. Någon annan sätter målet ”resa jorden runt”, sätter omedelbart igång med det och gör det. Det finns alltså en typ av targets som bär namnet villkorliga targets: om jag bara kunde _______ då skulle vi kunna _______ och på så vis åstadkomma _______. Detta är naturligtvis i sin ordning tills det blir overkligt.

Det finns en hel klass av villkorliga targets som inte har något OM i sig. Dessa är legitima targets. Det finns massor av SKALL i dem: ”Vi skall _______ och sedan _______.” 

Ibland dyker gynnsamma tillfällen upp och man måste snabbt dra fördel av dem. Detta är bara ”tur”. Man utnyttjar dem och planerar snabbt om, när det händer. Men man står på osäker mark, om man litar till ”turen” såsom en lösning. 

En giltig villkorlig target vore: 

”Vi skall bege oss dit och se efter om området är användbart.” 

Ett annat exempel på en villkorlig target lyder: 

”Om det uppstår en eftersläpning av arkivering, organisera då en kort period varje dag då företagets anställda hjälper till att arkivera partiklarna i korrekta mappar.” 

Alla villkorliga targets är i grund och botten åtgärder för att först samla in data, och om allt är i sin ordning sätter man igång. 

Alla villkorliga targets är i grund och botten åtgärder för att först samla in data, och om allt är i sin ordning sätter man igång.

Operativa targets

En operativ target anger framryckningens riktning och karakteriserar den. Normalt sett inbegriper den en bestämd tidpunkt då den måste vara fullbordad, för att passa ihop med andra targets.

Ibland anges tidpunkten som ”FÖRE”. Och det finns kanske inte någon tid för den händelse som det måste göras ”innan”. Följaktligen blir det något som måste göras i all hast, ”för säkerhets skull”. 

Exempel på operativa targets vore: 

”Sätt in annonser i ortens tidningar som prenumereras på av den typ av läsekrets som skulle vara intresserade av dessa böcker.” 

”Anställ ortens arbetskraft för att tillverka tegelplattor till väggarna.”  

”Fastställ hur företagets tidskrift billigast kan skickas ut till filialkontoren.”

”Städa presidentsviten.”  

”Skicka en kurir med svarsposten direkt till huvudkontoret.” 

En operativ target anger framryckningens riktning och karakteriserar den.

Produktionstargets

Fastställandet av kvoter, vanligtvis med tidsangivelser, utgör produktionstargets.

Exempel på produktionstargets är: 

”Nästa års undervisningsavgift undanlagd senast i juni.” 

”Femtiotusen böcker inbundna nästa månad.” 

Eftersom statistiker är det som lättast avspeglar produktion, kan en organisation eller verksamhet vara så PRODUKTIONSTARGET-medveten att den försummar att uppställa villkorliga targets, operativa targets eller primära targets. När detta sker är det risk för att produktionen kollapsar på grund av bristande planering, planering som beskrivs i andra typer av target. 

Produktion som den enda targettypen kan bli så alltuppslukande, att villkorliga targets – även då de uppställts – fullständigt försummas. Då blir operativa targets och primära targets mycket overkliga och statistikerna går NER. 

MAN MÅSTE INSPEKTERA, UNDERSÖKA OCH INSAMLA DATA OCH UPPSTÄLLA OPERATIVA TARGETS OCH PRIMÄRA TARGETS, INNAN MAN KAN UPPSTÄLLA PRODUKTIONSTARGETS. 

En normal anledning till nedåtstatistiker i produktionen är att primära targets försvinner. De faller ur och ingen lägger märke till att detta drabbar produktionen svårt. Produktionen är beroende av att andra tidigare targets hålls inne

Uppställandet av kvoter, vanligtvis med tidsangivelser, utgör produktionstargets.

Det följande är en kortfattad sammanfattning av de olika targettyper som utgör ett program.

TARGETTYPER
HUVUDTARGETS

Den allmänna genomgående strävan, som eventuellt täcker en lång, endast uppskattad tidsperiod. Till exempel: ”Att uppnå ökad säkerhet” eller ”Att få upp organisationens storlek till 50 medarbetare”.
PRIMÄRA
TARGETS
Den typ av target som har att göra med organisation, personal och kommunikation. Dessa måste hållas inne. Det är den här typen av target som har att göra med terminaler, kommunikationsvägar, materiel och organiseringsplaner. Exempel: ”Att utse någon som ansvarar för organiseringen av det och låta honom uppställa återstående primära targets.” Eller: ”Att återinföra det ursprungliga komm-system som fallit ur bruk.”
VITALA
TARGETS
De targets som måste göras för att överhuvudtaget kunna fungera. De är baserade på inspektion av området som man är verksam inom.
VILLKORLIGA
TARGETS
De som uppställer ANTINGEN/ELLER, för att få fram data, eller för att ta reda på om ett projekt kan göras, eller var eller till vem.
OPERATIVA
TARGETS
De targets som uppställer riktlinjer och åtgärder eller en handlingsplan eller ett tidsschema.
PRODUKTIONS
-TARGETS
De targets som uppställer kvantiteter som statistiker.

vad som helst som kan motta, vidarebefordra eller skicka iväg en kommunikation. Denna term kommer från elektroniken där en terminal är en av två fasta punkter mellan vilka ett energiflöde färdas. Ett exempel på detta är ett bilbatteri som har två förbundna enheter (terminaler) där energi flödar från en enhet till den andra. Två personer som kommunicerar kallas i Scientologi terminaler därför att kommunikation flödar mellan dem.