KURSUPPGIFT >> 1. Läs ”Den administrativa skalan”.

DEN ADMINISTRATIVA SKALAN

Huruvida man uppnår sina mål, oavsett hur stor eller liten ens strävan är, hänger på om mål, syften och aktiviteter är samordnade och organiserade. 

Ett mål är inte någonting som man bara bestämmer sig för och som sedan bär frukt på något mirakulöst sätt, bara för att man bestämde att det skulle göra det. För att man skall uppnå ett mål krävs det att man utför vissa åtgärder i verkliga livet som får till stånd en förbättring och att man kommer ett steg närmare att uppnå det.

Man kan arbeta mot ett mål, men upptäcka att ens åtgärder inte innebär något framåtskridande. Det händer inte bara för en individ i livet, utan också för en organisation, stat eller ett land av vilken storlek som helst. Det här kan komma sig av att planer, handlingar och andra faktorer inte är samordnade mot att uppnå målet. 

En aktivitet utgörs faktiskt av ett antal områden. Vart och ett av dessa områden måste verka på ett samordnat sätt för att man skall nå framgång i det avsedda uppnåendet av det tänkta målet. 

Det har utvecklats en skala inom Scientologin vilken anger ordningsföljden (och inbördes prioritet) hos saker och ting som har med organisering att göra.  

DEN ADMINISTRATIVA SKALAN
MÅL
Ett mål är något som man vill uppnå, och som handlingar är inriktade mot i syfte att uppnå detta mål.
SYFTEN
Ett syfte är ett mindre mål som har att göra med specifika aktiviteter eller ämnen. Det uttrycker ofta framtida avsikter.
POLICY
Policy består av verksamhetsregler eller riktlinjer för organisationen, vilka inte är föremål för förändring.
PLANER
En plan är en kortsiktig övergripande avsikt som utarbetats för ett större område i syfte att råda bot på det eller expandera det, eller för att sätta stopp för eller hindra ett motstånd mot expansion.
PROGRAM
Ett program är en serie steg i ordningsföljd för att genomföra en plan:
PROJEKT
Ett projekt är den serie åtgärder som skrivits ner för att utföra ett steg av ett program.
ORDER
En order är en verbal eller skriven riktlinje för att genomföra ett programsteg eller tillämpa allmän policy.
IDEALA SCENER
En ideal scen uttrycker hur en scen eller ett område bör vara. Om man inte har föreställt sig en ideal scen som man kan jämföra den existerande scenen med kommer man inte att vara i stånd att upptäcka avvikelser från den.
STATISTIKER
En statistik är ett antal eller en mängd jämfört med ett tidigare antal eller en tidigare mängd av samma sak. Statistiker syftar på kvantiteten av jobb utfört eller värdet av det.
VÄRDEFULLA SLUT-
PRODUKTER
En värdefull slutprodukt är en produkt som kan bytas mot tjänster eller varor i samhället.

Denna skala gås igenom uppåt och nedåt TILLS DEN (VARJE PUNKT) ÄR I HARMONI MED DE ÖVRIGA PUNKTERNA. 

I korthet måste alla dessa punkter harmoniera med alla övriga punkter på skalan inom samma ämne för att framgång skall kunna uppnås. 

Låt oss ta ”golfbollar” som ett ämne för skalan. Då måste alla punkterna på skalan vara i harmoni med varandra i ämnet golfbollar. Det är en intressant övning. 

Skalan gäller även ett destruktivt ämne som t.ex. ”kackerlackor”. 

När en punkt på skalan inte är anpassad till de övriga, kommer projektet att bromsas, kanske rentav misslyckas.

Färdigheten med vilken alla dessa punkter för aktiviteten anpassas och fås i verksamhet kallas LEDNING. 

Gruppmedlemmar blir endast upprörda när en eller flera av dessa punkter inte är i harmoni med de övriga, och åtminstone har en viss grad av överenskommelse inom gruppen. 

Det enda som får grupper att verka långsamma, ineffektiva, olyckliga, inaktiva eller grälsjuka är när dessa punkter inte är i harmoni med varandra, inte är tillkännagivna eller koordinerade. 

Alla aktiviteter kan förbättras genom korrigering- och harmonisering av denna skala i förhållande till gruppens aktivitet. 

Eftersom bristande verklighet föder bristande kommunikation och bristande affinitet, orsakar följaktligen overkliga punkter på skalan (ej i harmoni) ARC-brott, upprördhet och missnöje. 

När punkterna på skalan är i harmoni med varandra och med gruppen finns följaktligen hög verklighet, hög kommunikation och hög affinitet inom gruppen. 

När gruppens moraliska sedvänjor är harmoniserade på detta sätt, och följs av gruppen, får man en etisk grupp och etablerar dessutom ett rättesnöre angående vad som kommer att betraktas som overtar och undanhållanden av medlemmar i gruppen. 

Denna skala och dess delar, samt förmågan att sätta dem i ordning är ett av de värdefullaste redskapen inom ämnet organisering.

ett utbyte av idéer över rymd mellan två individer.

kärlek, gillande eller någon annan känslomässig inställning; graden av gillande. Den grundläggande definitionen av affinitet är betraktandet av avstånd, vare sig det är bra eller dåligt.