STUDIETEKNOLOGIN

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN

akademisk:

som gäller studier i motsats till praktisk tillämpning.

axiom:

naturlagar uttryckta på samma sätt som de i de fysiska vetenskaperna.

begåvning:

en naturlig förmåga angående någonting, som t.ex. att kunna lära sig saker; anlag; intelligens.

datum:

information – exempelvis ett faktum (singular av fakta).

demonstrationssats:

en sats bestående av diverse små föremål såsom korkar, kapsyler, gem, pennhylsor, gummiband etc. Man använder helt enkelt dessa små saker för att illustrera de olika delarna av någonting som man studerar. Föremålen kan flyttas om för att visa mekaniska skeenden och åtgärder för ett visst begrepp och hjälpa den studerande att förstå det. Även kallad ”demosats”.

fenomen:

saker som visar sig eller förnims eller observeras; enskilda fakta, händelser eller förändringar så som de uppfattas av människans olika sinnen eller sinnet; används huvudsakligen om ett faktum eller en händelse, vars orsak eller förklaring är under observation eller beskrivs vetenskapligt.

gradient:

(på en gradient) handlingen att närma sig något, steg för steg, nivå för nivå, där varje steg eller nivå, i sig självt, är lätt att uppnå – så att man till slut kan åstadkomma komplicerade och svåra aktiviteter relativt lätt. Termen gradient gäller också för varje steg som tas i ett närmande av detta slag.

görande:

utförandet av en handling eller aktivitet.

humaniora:

humanistiska läroämnen; de grenar av vetande som har med mänskliga tankar och relationer att göra, till skillnad från vetenskaperna; särskilt litteratur, filosofi, historia m.fl.. (Ursprungligen syftade humaniora på undervisning som skulle göra en studerande i stånd att tänka och bedöma själv, i motsats till ett specialiserat studium av tekniska färdigheter.)

individuera:

separera sig från någon, en grupp osv, och dra sig ur sitt engagemang i den personen eller gruppen.

innebörd:

idéer eller teorier om något, i motsats till massan.

konfrontera:

att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.

lerdemonstration:

en modell som gjorts av en studerande i lera för att visa en åtgärd, definition, princip eller ett objekt. Kallas även ”lerdemo”.

massa:

de faktiska, fysiska objekten, saker i livet, i motsats till deras betydelse. Se även signifikans i dessa ordförklaringar.

missförstått ord:

ett ord som inte förståtts eller som blivit felaktigt förstått.

orduppklara:

definiera, med hjälp av en ordbok, varje ord som inte förståtts till fullo i materialet som studeras.

orduppklarare:

en person som hjälper en annan person att hitta och rensa upp missförstådda ord.

orduppklaring:

ämnet och handlingen att avlägsna okunnighet om, missförståelse av, och falska definitioner för ord samt att undanröja det som förhindrar bruket av orden eller ämnet.

Scientologi:

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Termen Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studium av). Scientologi definieras vidare som studiet och behandlingen av anden i förhållandet till sig själv, universa och annat liv.

teknologi:

tillämpningsmetoderna hos en konstform eller vetenskap, i motsats till enbart kunskaper i själva vetenskapen eller konstformen. I Scientologi syftar termen teknologi på de metoder för tillämpning av Scientologi-principer för att förbättra sinnets funktioner och rehabilitera andens potential, som utvecklades av L. Ron Hubbard.

tilldåsning:

tillstånd av att känna sig trött, sömnig eller dimmig såsom om man vore dopad eller drogad.

vinst:

att uppnå en önskad förbättring. Exempel på vinster skulle vara att en person får en ökad förmåga att kommunicera, upplever en ökad känsla av välbefinnande eller får mer visshet inom något område av sitt liv.

zombie:

en trög, apatisk person som inte reagerar och som inte kan tänka på egen hand. Bokstavligen en död kropp som till synes getts liv av en yttre (vanligen ond) källa.