ASSISTER FOR SYKDOMMER OG SKADER

ORDLISTE FOR KURSET
aksiomer:

utsagn om naturlover på linje med dem man finner i naturvitenskapene.

anerkjenne:

gi (noen) en anerkjennelse, noe som blir sagt eller gjort for å informere en annen om at hans utsagn eller handling er blitt lagt merke til, forstått og mottatt.

antibiotika:

et legemiddel som dreper bakterier i kroppen eller hemmer deres vekst, f.eks. penicillin. Antibiotika lages fra små mikroorganismer (meget små levende organismer), eller den fremstilles syntetisk.

apostel:

hver av de tolv disiplene som Jesus valgte ut til å spre det kristne budskapet samt disippelen Paulus.

assist:

en prosess som kan utføres for å avhjelpe ubehag i nåtid og hjelpe en person med å komme seg raskere etter en ulykke, sykdom eller opphisselse.

bakterier:

encellede organismer, hvorav noen fremkaller sykdommer.

beingness:

tilstand av væren; eksistens. Beingness henviser også til det å anta eller velge en identitetskategori. Beingness kan antas av en selv, gis til en eller oppnås. Eksempler på beingness ville være ens eget navn, profesjon, ens fysiske egenskaper, ens rolle i et spill – hver av eller alle disse kunne kalles ens beingness.

brisk:

sovebenk (f.eks. i vaktstue).

byll:

en hevelse i huden som er øm og full av puss.

bølgelengde:

en bølgelengde er karakteristisk for bevegelse. En velordnet bølge er en bevegelsesstrøm. Den har en regelmessig gjentatt avstand mellom sine bølgetopper. Ta et tau eller en hageslange og gi den en sleng. Du vil se en bølge bevege seg langs den. Energi, enten den er elektrisk, lys eller lyd, har et eller annet slikt mønster. Dette er en jevntstrømmende bølge. Lengden dens er mellom toppene. Den måles i lengdeenheter, slik som centimeter eller meter.

dump:

ubestemmelig; uklar (om smerte).

duplisere:

lage en nøyaktig kopi av.

edru:

tilstanden å ikke lenger være påvirket av alkohol.

fenomener:

ting som viser seg, sanses eller observeres; individuelle kjensgjerninger, hendelser eller forandringer slik de oppfattes av hvilke som helst av sansene eller av sinnet; gjelder hovedsaklig for en kjensgjerning eller hendelse hvor årsaken til, eller forklaringen på denne, er under observasjon eller i ferd med å beskrives vitenskapelig.

forta seg:

forsvinne gradvis.

gradient:

en gradient er en gradvis tilnærming til noe, gjort trinn for trinn, nivå for nivå, hvor hvert trinn eller nivå i seg selv er lett oppnåelig – slik at kompliserte og vanskelige aktiviteter til slutt kan utføres med relativ letthet. Utrykket gradient brukes også om hvert av trinnene man tar i en slik tilnærming.

grunntonen:

det sentrale eller viktigste punkt eller tema i noe.

hinsidige, det:

et fremtidig liv, den verdenen som skal komme; et liv eller en eksistens etter døden.

humaniora:

kunnskapsgrener som beskjeftiger seg med menneskets tenkning og relasjoner, til forskjell fra naturvitenskapene; spesielt litteratur, filosofi, historie osv. (Opprinnelig henviste humaniora til utdanning som ville sette en person i stand til selv å tenke og bedømme fritt, i motsetning til et snevert studium av tekniske ferdigheter).

hærskare:

et svært stort antall; en stor mengde.

håndspåleggelse:

det at en person legger hendene på en annen for å overføre åndelig kraft og f.eks. helbrede en sykdom; en metode til å behandle en syk person gjennom troens og bønnens styrke.

indikator:

en tilstand eller omstendighet som viser seg under en prosess, og som viser om prosessen går godt eller dårlig. For eksempel når en person som mottar prosessing, ser kvikkere eller gladere ut, ville det være gode indikatorer. Se også prosess i denne ordlisten.

kaster sin skygge på:

billedlig, å ha en innvirkning på andre (som de kan merke). Fra kaste, som her betyr å la falle på noen eller noe eller i en viss retning, og skygge, som her betyr et bilde (eller hva som helst som kan sanses) av en bestemt person e.l.

kiropraktikk:

behandling av funksjonsforstyrrelser og derav følgende smerter i rygg, bekken, armer eller ben ved en spesiell manuell bearbeiding og justering av strukturen til kroppen, dens sener, muskler og knokler (slik som ryggsøylen).

kognisjon:

en ny forståelse av livet. Det er en uttalelse av typen «Vet du hva, jeg ...»; noe en person plutselig forstår eller føler.

kommunisme:

den politiske teorien eller det politiske systemet hvor all eiendom eller formue eies i et klasseløst samfunn av alle medlemmene i samfunnet. Kommunismen håndhever omfattende negativ kontroll av den personlige frihet, og massenes kollektive behov tilsidesetter individuelle rettigheter.

konfrontere:

å stå ansikt til ansikt uten å krympe seg eller vike unna. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen til å være der komfortabelt og sanse.

kult:

en gruppe mennesker som deler en overdreven hengivenhet for en person, en sak, et ideal osv.

lokaliseringsprosessing:

en type prosess som hjelper en person med å orientere seg, og som setter ham i kommunikasjonen med omgivelsene sine.

masse:

en mengde materie (uten spesifikk form eller størrelse).

-messig:

ordendelse brukt til å bety angående eller relatert til en bestemt ting, slik som i «emnemessig», angående et emne.

nåtid:

den tiden som er nå og som blir fortid nesten like raskt som den blir observert. Det er et uttrykk som løselig blir brukt om omgivelsene som eksisterer i nuet.

omfattende:

som inkluderer alt og derfor er komplett.

postulat:

en konklusjon, beslutning eller bestemmelse om et eller annet.

predisponere:

gjør mottakelig for eller at en får anlegg for (sykdom).

prosess:

en eksakt rekke anvisninger eller sekvens av handlinger som utføres for å oppnå et ønsket resultat.

prosessing:

en spesiell form for personlig veiledning som er unik for Scientologi, og som hjelper en person til å se på sin egen tilværelse og forbedre sin evne til å se i øynene hva han er og hvor han er. Scientologi-prosessing er en presis, grundig kodifisert aktivitet med eksakte prosedyrer.

realitet:

det som ser ut til å være. Realitet er grunnleggende sett enighet; graden av enighet oppnådd mellom mennesker. Det vi er enige om at er virkelig, er virkelig.

rekonvalesent:

en som kommer seg til kreftene etter sykdom.

Scientologi:

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige endringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard gjennom en tredjedel av et århundre. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv.

session:

den tidsperioden hvor auditering finner sted. Se også prosessing i denne ordlisten.

somatikk:

et ord anvendt i Scientologi for å betegne enhver kroppsfornemmelse, sykdom, smerte eller ethvert ubehag. Soma betyr «kropp» på gresk.

teknologi:

metodene til anvendelse av et håndverk eller en vitenskap i motsetning til ren kunnskap om selve vitenskapen eller håndverket. I Scientologi henviser uttrykket teknologi til anvendelsesmetodene for Scientologi-prinsipper for å forbedre sinnets funksjoner og rehabilitere åndens potensial, utviklet av L. Ron Hubbard.

theta:

tanke eller liv. Uttrykket stammer fra den greske bokstaven theta () som grekerne brukte til å representere tanke eller kanskje ånd. Noe som er theta karakteriseres av fornuft, avklarethet, stabilitet, lykke, følelse av glede, utholdenhet og de andre faktorene som Mennesket vanligvis anser for ønskverdige.

thetan:

personen selv – ikke hans kropp eller hans navn, det fysiske universet, hans sinn eller noe som helst annet – det som er bevisst om å være bevisst; identiteten som er individet. Uttrykket thetan ble laget for å eliminere enhver mulig sammenblanding med eldre, ugyldige begreper. Det kommer fra den greske bokstaven theta, som grekerne brukte for å representere tanke eller kanskje ånd. Til dette er det tilføyd en n for å lage et substantiv etter den moderne måten å lage ord på som brukes i ingeniørfagene.

traume:

en kroppsskade eller et sjokk forårsaket av en plutselig skade, som fra vold eller ulykke.

årepresse:

et stykke stoff bundet stramt om en skadet arm eller ben for midlertidig å stoppe blodstrømmen gjennom en stor arterie og forhindre et stort blodtap.