BESTÅNDSDELARNA I FÖRSTÅELSE

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN
affinitet:

kärlek, gillande eller någon annan känslomässig inställning; graden av gillande. Den grundläggande definitionen av affinitet är betraktandet av avstånd, vare sig det är bra eller dåligt.

ARC-triangeln:

en triangel som är en symbol för faktumet att affinitet, verklighet och kommunikation verkar tillsammans och åstadkommer förståelse. Inget hörn av triangeln kan höjas utan att de två återstående hörnen också höjs, och ingen punkt kan sänkas utan att de andra två också sänks.

bekräfta:

att ge (någon) en bekräftelse. Se även bekräftelse i dessa ordförklaringar.

bekräftelse:

någonting man säger eller gör för att upplysa en annan person om att hans yttrande eller handling har uppmärksammats, förståtts och mottagits.

gamla skolan:

som har att göra med konservativa handlingssätt och metoder som man använde i det förflutna.

kommunikation:

ett utbyte av idéer över rymd mellan två individer.

kommunikationslinje:

den väg en kommunikation färdas på från en person till en annan.

konfrontera:

att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.

med näbbar och klor:

genom att använda sina tänder och naglar som vapen; genom att bita och klösa. Används bildligt för att beskriva ett kraftfullt angrepp, försvar eller handling i allmänhet; kraftfullt, våldsamt, med all sin kraft, allt man förmår.

missemotion:

irrationell eller malplacerad emotion. Det är ett ord bildat från mis- (fel) + emotion. När man säger att en person är missemotionell, menar man att vederbörande inte visade den emotion som man kunde förvänta sig från de faktiska omständigheterna i situationen. Att vara missemotionell är synonymt med att vara irrationell. Man kan göra en tämligen bra bedömning av hur rationell en individ är, genom att se hur väl den emotion som han uttrycker passar de givna omständigheterna. Att vara glad och lycklig när omständigheterna påkallar glädje och lycka, är rationellt. Att uttrycka sorg utan att det finns tillräcklig orsak för det i närvarande tid, är irrationellt.

postulat:

en slutsats, ett beslut eller en föresats om någonting.

processing:

en särskild form av personlig vägledning, unik i Scientologi, som hjälper en individ att titta på sin egen tillvaro och som förbättrar hans förmåga att konfrontera vad han är och var han är. Scientologi-processing är en exakt, fullständigt systematiserad aktivitet med exakta procedurer.

Scientologi:

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Ordet Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studiet av). Scientologi definieras vidare som studiet och hanteringen av anden i förhållande till sig själv, universa och annat liv.

teknologi:

tillämpningsmetoderna hos en konstform eller vetenskap, i motsats till enbart kunskaper i själva vetenskapen eller konstformen. I Scientologi syftar termen teknologi på de metoder för tillämpning av Scientologi-principer för att förbättra sinnets funktioner och rehabilitera andens potential, som utvecklades av L. Ron Hubbard.

terminal:

en person, punkt eller position som kan ta emot, överföra eller skicka iväg en kommunikation.

ton:

ett specifikt mentalt tillstånd eller läggning; anda, karaktär eller humör.

verklighet:

det som verkar vara. Verklighet är i grund och botten överenskommelse; graden av samtycke som uppnås mellan människor. Det vi är överens om att vara verkligt är verkligt.

vånda:

smärta, svår oro eller emotionella kval eller lidanden som kommer från mentala eller kroppsliga påfrestningar.