UNDERSÖKNINGAR

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN
aberration:

avvikelse från rationellt tänkande eller beteende; irrationellt tänkande och beteende. I grunden betyder det att göra fel, begå misstag, eller mera specifikt, att ha fixa idéer som inte är sanna. Ordet används också i sin vetenskapliga betydelse: avvikelse från en rät linje. Om en linje ska gå från A till B, är den aberrerad om den går från A till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, innan den slutligen kommer fram till B. I denna bemärkelse skulle det också betyda brist på rakhet eller att se förvrängt, som till exempel att en man ser en häst men tror att han ser en elefant. Aberrerat uppträdande är felaktigt uppträdande, eller icke förnuftsbaserat uppträdande. Aberration kontrasteras av sinnesfriskhet (själshälsa), som är dess motsats. Ordet kommer från latinets aberrare, att vandra från; latinets ab, bort från, och errare, att vandra.

dilettant:

en som intresserar sig för en konstart eller vetenskap enbart som tidsfördriv och utan seriösa mål eller studier.

dödsläger:

ett koncentrationsläger dit fångar har skickats för att avrättas. Sådana läger har sitt ursprung i den tyske psykologen Wilhelm Wundts uppfattningar. Han levde 1832–1920 och grundade det första institutet för experimentell psykologi vid universitetet i Leipzig i Tyskland 1879. Han förespråkade allmänt uppfattningen att eftersom människans själ inte kunde mätas med vetenskapliga instrument, fanns den uppenbarligen inte, alltså var hon bara ett djur. Det var vid denna tidpunkt, i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, som psykiatrikerna utvecklade det livsfarliga bedrägeriet ”eugenik”, eller rashygien (där det påstås att man förbättrar människorasen genom att bara låta de som anses överlägsna få barn). Detta i sin tur ledde till Hitlers uppfattning att en tysk överlägsen ras var ämnad att härska över alla andra människor. Psykiatriker bar ansvaret för att när andra världskriget (1939–1945) var slut, hade miljoner människor dödats, varav många i nazisternas dödsläger efter att ha utsatts för grymma ”medicinska” experiment.

filosofisk:

som har att göra med den gren av kunskap eller studier (filosofi) som sysslar med att systematiskt undersöka grundläggande begrepp som t.ex. sanning, tillvaron, verkligheten och frihet.

förkromad:

täckt av ett lager krom, en glänsande, ganska mjuk, grå metall som står emot rost och glänser när den poleras. Förkromning har använts på många saker, bland annat olika delar på bilar för att ge ett skinande, modernt utseende. Används bildligt för att beskriva något som har en attraktiv yta, men inte är så modern och avancerad som man får intryck av.

grön:

som saknar utbildning eller erfarenhet.

Hitler:

Adolf Hitler (1889–1945), tysk politisk ledare som drömde om att skapa en överlägsen människoras som skulle härska i tusen år som det tredje tyska riket. Efter att med våld ha tagit makten i Tyskland 1933 startade han andra världskriget (1939–1945), lade under sig stora delar av Europa och mördade miljontals judar och andra som ansågs ”underlägsna”. Han begick självmord 1945 när Tysklands nederlag var omedelbart förestående.

ideologi:

doktrinerna, åsikterna eller sättet att tänka hos en individ, klass etc.; särskilt den samling idéer som ett visst politiskt, ekonomiskt eller socialt system är baserat på.

indubbning:

det att anta eller ha en falsk, bedräglig uppfattning av. Termen indubbning (eng. dub-in) används för att beteckna något man ser eller kommer ihåg som är inbillat. Termen kommer från filmindustrin. Att ”dubba” inom filmen innebär att skapa och lägga till ljud till en film, efter det att filmningen har fullbordats. Denna process (”dubbning”) resulterar i ett skapat ljudspår som uppfattas av publiken som att ljuden faktisk förekom under filmningen. Men faktum är att mycket, eller alltihop, skapades i studion långt efter det att filmningen hade fullbordats, varefter det ”dubbades in”. Således är indubbning något som placerats där och som tycks ha hänt, men som i verkligheten inte har gjort det.

kommunikationslinje:

den väg en kommunikation färdas på från en person till en annan.

konfrontera:

att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.

logik:

ämnet eller förmågan att tänka; kombinationen av faktorer till ett svar.

Lykurgos:

(ca 800-talet f.Kr.) spartansk lagstiftare som sägs ha grundat det styre som gjorde Sparta till det antika Greklands militära stormakt.

närvarande tid:

den tid som är nu och blir det förflutna lika snabbt som den observeras. Det är en term löst tillämpad på omgivningen, så som den existerar i nuet.

outness:

ett tillstånd eller ett exempel på någonting som är fel, inkorrekt eller saknas.

outpoint:

vilket som helst av flera specifika sätt på vilka en informationsöverföring eller en situation kan bli ologisk; vilket som helst datum som erbjuds som sant, men som i själva verket befunnits vara ologiskt.

pluspoint:

vilket som helst av flera förhållanden som existerar när en situation eller omständighet är logisk. Pluspoints visar var logik existerar och var saker går rätt eller sannolikt kommer att göra det.

PR:

en förkortning av Public Relations, den verksamhet eller det yrke där man upprättar, bibehåller eller förbättrar ett gynnsamt förhållande mellan en institution eller person och allmänheten.

propaganda:

information, speciellt av en vinklad eller vilseledande natur, använd för att promota eller publicera ett särskilt ideal eller en särskild synpunkt.

regemente:

permanent militär enhet som vanligtvis består av flera tusen soldater.

Scientologi:

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Termen Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studium av). Scientologi definieras vidare som studiet och behandlingen av anden i förhållandet till sig själv, universa och annat liv.

Sherlock Holmes:

uppdiktad engelsk detektiv under 1800-talet, skapad av den engelska författaren sir Arthur Conan Doyle (1859–1930). Holmes enastående observationsförmåga, minne och de slutsatser han kom fram till genom rent vetenskaplig slutledningsförmåga, gjorde det möjligt för honom att identifiera brottslingar och lösa mysterier i fall som hade förbryllat alla andra detektiver. Han förklarar ofta hur han resonerar för sin partner och bäste vän, dr Watson, som också är berättaren i dessa historier.

Sherman-tank:

en stridsvagn i USA:s väpnade styrkor, och även i Frankrikes och Englands styrkor, under andra världskriget (1939c1945). Den fick sitt namn efter William Tecumseh Sherman (1820–1891), en berömd general i det amerikanska inbördeskriget (1861–1865). Sherman-tank används också bildligt vad gäller den verkliga anledningen bakom en situation, eller vem som försöker stoppa saker.

Sparta:

en stad i antikens Grekland, berömd för sin militära styrka.

strategi:

termen ”strategi” kommer från de grekiska orden strategos som betyder ”general”, stratos, som betyder ”armé” och agein, som betyder ”att leda”. Ordet strategi avser en övergripande plan för hur man ska föra ett krig eller en del av det.

teknologi:

tillämpningsmetoderna hos en konstform eller vetenskap, i motsats till enbart kunskaper i själva vetenskapen eller konstformen. I Scientologi syftar termen teknologi på de metoder för tillämpning av Scientologi-principer för att förbättra sinnets funktioner och rehabilitera andens potential, som utvecklades av L. Ron Hubbard.

terminal:

vad som helst som kan motta, vidarebefordra eller skicka iväg en kommunikation. Denna term kommer från elektroniken där en terminal är en av två fasta punkter mellan vilka ett energiflöde färdas. Ett exempel på detta är ett bilbatteri som har två förbundna enheter (terminaler) där energi flödar från en enhet till den andra. Två personer som kommunicerar kallas i Scientologi terminaler därför att kommunikation flödar mellan dem.

underrättelse-:

som har att göra med insamling, distribution och utvärdering av information, speciellt hemlig information om en fiende eller potentiell fiende.

vinst:

att uppnå en önskad förbättring. Exempel på vinster skulle vara att en person får en ökad förmåga att kommunicera, upplever en ökad känsla av välbefinnande eller får mer visshet inom något område av sitt liv.

Why:

anledning eller orsak; den verkliga anledningen till en positiv eller icke-optimal situation.

Östtyskland:

tidigare republik i centrala Europa, bildad 1949 efter andra världskriget. Östtyskland bildades när det tidigare landet Tyskland delades upp i Västtyskland och Östtyskland. Östtyskland styrdes av en kommunistregim och blev senare en av de viktigaste länderna under Sovjetunionen.