KURSUPPGIFT >> 4. Läs ”Logik”.

LOGIK

Ämnet logik har diskuterats under åtminstone tretusen år utan något verkligt genombrott som varit användbart för dem som arbetar med data. 

”Logik” betyder hur man resonerar. En del har under de år som gått försökt stämpla det som vetenskap. Men det kan förkastas som falska anspråk och högtravande.  

Om det fanns en sådan ”vetenskap”, så skulle människor vara i stånd att tänka. Och det kan de inte. 

Termen i sig är ytterst motbjudande. Om du skulle läsa en lärobok om logik, kommer du att bli galen av att försöka förstå den, och du kommer inte heller att lära dig hur man tänker. 

Ändå är logik eller förmågan att resonera vitalt för en organisatör eller administratör. Om han inte kan tänka klart kommer han inte att kunna dra vitala slutsatser så att han kan ta korrekta beslut. 

Många verksamheter, regeringar, samhällen och grupper utnyttjar denna brist på logik och har gjort det mycket länge. En befolkning som inte kan tänka eller resonera kan lätt manipuleras genom lögner och usla angelägenheter.  

Alltså har inte logik varit något understött ämne, snarare motsatsen. 

Än idag försöker skolor i västvärlden övertyga studenter att de borde studera geometri eftersom ”det är så de tänker”. Och naturligtvis är det inte det. 

Administratören, föreståndaren, hantverkaren och tjänstemannen har alla en ansenlig användning av logik. Om de inte kan resonera gör de kostsamma och tidsödande misstag och kan göra så att hela organisationen hamnar i kaos och faller i glömska. 

Deras handelsvara är data och situationer. Om de inte kan observera och tänka sig igenom det hela kan de komma fram till fel slutsatser och välja felaktiga åtgärder. 

Den moderna människan tror att matematik kan tjänstgöra som logik och de flesta situationerna misslyckas totalt på grund av detta sympatiska och felplacerade förtroende. Komplexiteten i människans problem och de många inblandade faktorerna gör att matematik är ytterst otillräcklig. 

Datorer är i bästa fall bara kryckor till sinnet. Ändå har dagens förkromade civilisation en barnslig tilltro till dem. Om de är till någon nytta eller inte beror på vem som ställer frågorna och på vem som läser datorns svar. Och även i det fallet är svaren ofta fruktansvärt dumma. 

Datorer kan inte tänka eftersom människan och datorbyggare inte fullständigt känner till reglerna i levande logik. Ett oriktigt datum som matas in i en dator ger ett fullständigt felaktigt svar. 

Om personer i management eller på produktionslinjerna inte känner till logik kan organisationen lämnas vind för våg och kräva en enorm begåvning för att hålla den samman och igång. 

Hela civilisationer försvinner på grund av brist på logik hos deras regenter, ledare och folk. 

Så detta är ett mycket viktigt ämne. 

Att lösa logik

Scientologi innehåller ett sätt att lösa detta ämne. Detta är ett genombrott som inte är någon liten vinst. Om ett överväldigande och nästan omöjligt ämne kan reduceras till enkelhet genom det, då kan korrekta svar på situationer bli allt vanligare och en organisation eller civilisation allt effektivare.  

Det är ett enkelt genombrott. 

GENOM ATT FASTSTÄLLA DE SÄTT SOM SAKER BLIR OLOGISKA PÅ, KAN MAN SEDAN FASTSTÄLLA VAD SOM ÄR LOGIK. 

Om man med andra ord förstår vad som gör saker ologiska eller oförnuftiga (eller galna, om du så vill), då är det möjligt att uppfatta vad som gör saker logiska. 

Ologiskheter

Det finns specifika sätt att vidarebefordra information eller en situation så att den blir ologisk. Dessa är de grundläggande saker som gör att man får en felaktig bild av situationen. Varje specifikt sätt kallas en outpoint, vilket är varje datum som påstås vara sant som i själva verket befinns vara ologiskt. Var och en av dessa beskrivs nedan. 

Utelämnade data

Vad som än utelämnas är det en outpoint. 

Det kan gälla en utelämnad person, en terminal (person som sänder, mottar och vidarebefordrar kommunikation), ett föremål, energi, rum, tid, form, ordningsföljd eller till och med en utelämnad situation. Allt som kan utelämnas och som borde vara med, är en outpoint.

Detta är den outpoint som man lättast förbiser, eftersom den inte finns där så drar den heller inte till sig någon direkt uppmärksamhet. 

Utelämnade data

Ändrad ordningsföljd

Allting – händelser, föremål och storlekar i fel ordningsföljd utgör en outpoint. 

Nummerserien 3, 7, 1, 2, 4, 6, 5, är en ändrad ordningsföljd eller en felaktig ordningsföljd. 

Om man gör steg två i en serie åtgärder innan man gör steg ett, kan man räkna med att åtgärdernas ordningsföljd blir tilltrasslad. 

Den grundläggande outnessen är att det inte finns någon ordningsföljd alls. (En outness är ett tillstånd eller att någonting är inkorrekt, är fel eller saknas.) Detta leder till FIXERADE IDÉER. Det visar sig även i det som kallas för disassociativt, en sinnessjukdom. Saker som har med varandra att göra eller som liknar varandra, ses inte i sitt sammanhang. Sådana människor hoppar också från ämne till ämne utan att kunna relatera till någon uppenbar ordningsföljd. Disassociering är extremfall, där saker som är besläktade inte uppfattas som sådana och där saker som inte är besläktade anses ha med varandra att göra. 

”Ordningsföljd” innebär linjär (utmed en linje) förflyttning, antingen genom rum eller tid, eller både och. 

En ordningsföljd som borde finnas och som inte gör det, är en outpoint. 

En ”ordningsföljd” som inte finns, men som anses vara en ordningsföljd, är en outpoint. 

En ordningsföljd av typen kärra-framför-häst, är en outpoint. 

Ändrad ordningsföljd

Ens svåraste uppgift kan ibland vara att visa på en framtida ofrånkomlig ordningsföljd, vilken är osynlig för andra. Detta är en konsekvens. ”Om du sågar av grenen du sitter på, kommer du naturligtvis att falla.” Polisen försöker ofta att övertyga människor som inte har någon känsla för ordningsföljd om detta; därför fungerar hotet om straff bra på medborgare som sköter sig, men inte alls på kriminella eftersom de ofta är kriminella just på grund av att de inte kan tänka i ordningsföljd – de är helt enkelt fixerade. ”Om du dödar någon blir du hängd”, är en tydlig ordningsföljd. Men en mördare som är fixerad vid hämnd, kan inte tänka i ordningsföljd. Man måste tänka i ordningsföljd för att få korrekta ordningsföljder. 

Därför är det mycket vanligare än man först tror, att man stöter på ändrade ordningsföljder. Detta beror på att folk som inte tänker i ordningsföljder inte ser ändrade ordningsföljder i sina egna handlingar eller sin omgivning. 

Genom att man föreställer sig ordningsföljder och övar på att flytta sin uppmärksamhet, kan detta åtgärdas och åter bli en förmåga. 

En modern författare påpekade nyligen att film och TV är något som fixerar uppmärksamhet och förhindrar att den förflyttas. Detta skulle kunna bli följden när man har barn som vuxit upp med TV och man kan få människor som har en tendens att ändra ordningsföljder eller att inte ha några ordningsföljder alls. 

Utelämnad tid

Tid som borde anges och som inte anges, är en outpoint i fråga om ”utelämnad tid”. Detta är ett specialfall av utelämnad information. Utelämnad tid har en egendomlig och våldsam verkan, vilken leder till totalt vansinne. 

Utelämnad tid

Om man läser upp en nyhet från 1814 och en från 1922 direkt efter varandra, utan att ange tid, så skapar man galenskap som annars inte finns. 

En sammanfattande rapport över en situation och med händelser som sträcker sig över ett halvår, och som inte anger detta, kan provocera fram en reaktion som inte passar in på den nuvarande situationen. 

Hos sinnessjuka är nutiden den tid som utelämnats och de är kvar i ett plågat förflutet. Att bara säga åt en grupp sinnessjuka att ”komma till nutid” kan resultera i mirakulösa ”tillfrisknanden”. Och om man hittar tidpunkten för någon värk eller smärta, kan det ofta medföra att den försvinner. 

Tidsaberrationer (ologiskheter) är så kraftfulla, att utelämnad tid mycket väl kvalificerar som outpoints. 

Lögn

När man hör två fakta som strider mot varandra, är en eller båda lögner. 

Propaganda och liknande aktiviteter är specialiserade på lögner och utlöser stor oro.  

Oavsett om en lögn är medveten eller omedveten, så är en lögn en outpoint. Det kan röra sig om ett misstag, en uträknad eller ursäktande lögn, men den är fortfarande en outpoint. 

Allt som är falskt, kvalificerar som denna outpoint. En falsk individ, terminal, handling, avsikt, allt som försöker utge sig för att vara något det inte är, är en lögn och en outpoint. 

Skönlitteratur som inte ger sig ut för att vara något annat, är naturligtvis inte lögn. 

Lögn

Därför innebär lögnen ”något annat än vad det ser ut som” eller ”något annat än vad som uppges”. 

Man behöver inte ägna sig åt att definiera filosofiska sanningar eller verkligheter för att se att något som sagts eller framställts vara en sak, i själva verket är något annat och därför en outpoint. 

Ändrad prioritet

En prioritet som ändras från sin faktiska och relevanta prioritering, upp eller ner, är en outpoint. 

Något kan ges större betydelse än vad det har. 

Något kan ges mindre betydelse än vad det har. 

Ändrad prioritet

Ett antal saker av olika stor betydelse kan ges samma viktighet.

Samtliga dessa är outpoints. Tre versioner av samma sak. 

Alla prioriteter står i relation till hur viktiga de är.

Fel target

När man har förväxlat en målsättning och anser att man går mot eller borde gå mot A och upptäcker att man går mot eller borde gå mot B, är detta en outpoint.  

Detta är ofta en förväxlad identitet. Det kan också vara förväxlade syften eller mål. 

”Om vi river X så ordnar det sig”, kan ofta leda till att man upptäcker att det borde varit Y som revs.

Fel target

Om man dödar kungen för att slippa beskattning, blir det skatteindrivarna som lever vidare till nästa regim.

Orättvisa är oftast outpointen fel måltavla. 

Ett exempel skulle vara att häkta drogmissbrukaren och premiera drogindustrin. 

Militär taktik och strategi omfattar nästan alltid ett försök att lura fienden till att välja fel måltavla. 

Och de flesta situationer med avsky och spontant hat i mänskliga relationer, har sin grund i att man förväxlat Bill med Peter. 

En hel del aberration kommer från fel måltavlor, fel källor och fel anledningar. 

Om man felaktigt säger till en patient att han har magsår när han inte har det, så lastar man på honom en outpoint som hindrar hans tillfrisknande. 

Den ansträngning som lagts ned på fel måltavlor skulle kunna förse världen med ljus i tusen år.

Fel källa

”Fel källa” är baksidan av myntet fel måltavla.  

Information som hämtats från fel källa, order som tagits från fel källa, gåvor eller material (förråd) som mottagits från fel källa ger till slut upphov till förvirring och möjliga problem. 

Fel källa

Att omedvetet ta emot från fel källa kan vara mycket besvärande eller förvirrande, i så hög grad att detta är ett uppskattat underrättelseknep. Avdelning D i Östtyskland, Desinformations-avdelningen, har en mycket utstuderad metod att placera falsk information och dölja dess källa. 

Teknologi kan komma från fel källa. Exempelvis öppnade fakulteten för psykologi och psykiatri på universitetet i Leipzig ödslägren i Hitlers Tyskland. Genom att använda droger gav dessa män uppenbarligen Hitler till världen som sin marionett. Vid slutet av Andra världskriget bildade dessa extremister ”Världsförbundet för psykisk hälsovård” som värvade Amerikanska psykiatrikerförbundet och Amerikanska läkarförbundet och etablerade ”Nationella sammanslutningar för psykisk hälsovård” i hela världen. Dessa blev ensamma rådgivare åt USA:s regering vad det gällde ”psykisk hälsa, utbildning och välfärd”, och de som utnämner alla hälsovårdsministrar i hela den civiliserade världen. Denna källa är så fel att den utplånar människan och har redan utplånat miljontals människor.  

Att inte bara ta data från fel källa utan också byråkrati kan därför vara tillräckligt aberrerat för att resultera i planetärt vansinne. 

Att på lägre nivå ta en rapport från en känd bristfällig hatt (opålitlig eller värdelös person) och agera utifrån den är den vanliga orsaken till misstag som görs i management.

Motstridiga fakta

När två påståenden – vilka strider mot varandra – görs i ett ämne, har vi ”motstridiga fakta”. 

Tidigare klassificerade vi denna brist på logik som en lögn, eftersom ett av påståendena måste vara falskt. 

Men i undersökningsproceduren kan man inte på rak arm avgöra vilket faktum som är falskt. Därför blir det en särskild outpoint. 

”Företaget fick en inkomst den veckan som var högre än genomsnittet” och ”De kunde inte betala de anställda”, förekommer under samma tidsperiod och visar oss att det ena är falskt, eller båda. Vi vet kanske inte vad som är sant, men vi vet att de är motstridiga, och kan etikettera dem sålunda. 

Motstridiga fakta

Vid utfrågning är denna punkt så viktig, att var och en som lämnar två motstridiga fakta blir första föremålet för en fortsatt undersökning. Uttalandet ”Jag är schweizisk medborgare” från en som befinns ha ett tyskt pass i sitt bagage är ett exempel. 

Då två ”fakta” är motsatta eller motsägande, kan vi inte veta vilket som är sant men vi vet att båda inte kan vara sanna. 

Då två motstridiga ”fakta” kommer från samma organisation, även från två olika personer i organisationen, betraktas detta som en outpoint. 

Tidstillägg

Tidstillägg

I denna outpoint har vi motsatsen till utelämnad tid. I tidstillägg har vi vanligtvis någonting som tar längre tid än det som är möjligt. Till denna grad är det en variant av motstridiga data; någonting som tar tre veckor att göra men rapporteras ta sex månader. Tidstillägg måste dock uppmärksammas då det är en outpoint i sig självt, för det finns en tendens att vara resonabel om detta så att man inte ser att det är en outpoint i sig själv.

I dess allvarligaste form blir tidstillägg en mycket allvarlig outpoint. Som exempel kan nämnas då två eller flera händelser inträffar vid samma tidpunkt och involverar samma person som då rimligen inte har kunnat uppleva båda händelserna. Tid måste läggas till, till det fysiska universum för att dessa data ska vara sanna. Som detta: ”Jag åkte till Saigon vid midnatt den 21 april 1962 med skepp från San Francisco.” ”Jag tog över min tjänstgöring i Saigon den 30 april 1962.” Här måste vi lägga till tid till det fysiska universum för att båda händelserna skall kunna inträffa, eftersom det skulle ta ett fartyg två eller tre veckor att ta sig från San Francisco till ”Saigon”. 

Ett annat exempel, en sann händelse och ett bättre exempel på tidstillägg hände då jag en gång skickade en checklista på åtgärder som skulle ha tagit en månad att färdigställa för en lägre exekutiv och jag mottog ett fullbordat arbete med vändande post. Checklistan var i hennes hand endast en dag! Hon skulle ha varit tvungen att lägga till 29 dagar till det fysiska universum för att få en sann fullbordad jobbrapport. Detta är också utelämnad tid för hennes del. 

Tillagda otillämpliga data

Tillagda ej tillämpliga data

Endast enkla tillagda data behöver inte nödvändigtvis skapa en outpoint. Det kan vara någon som är grundlig. Men när datumet under inga omständigheter är användbart i situationen och är tillagt är det definitivt en outpoint. 

Ofta är extra data tillagda för att dölja försummade plikter eller maskera en verklig situation. Det betyder helt säkert att personen döljer någonting. 

Vanligtvis innehåller tillagda data andra typer av outpoints såsom fel måltavla eller tidstillägg. 

När du använder denna outpoint ska du verkligen vara säker på att du förstår ordet oanvändbar och inse att det är en outpoint endast ifall datumet i sig självt inte är tillämpbart på det aktuella ämnet.

Inkorrekt inkluderat datum

Så det finns ett inkorrekt inkluderat datum vilket är en följeslagare till det utelämnade datumet så som en outpoint.

Detta inträffar vanligtvis när scenen i sig själv saknas i sinnet och den första saken som behövs för att klassificera data (scenen) alltså inte finns där. 

Inkorrekt inkluderat datum

Ett exempel på detta är lagerhållning av kameror av någon som inte alls känner till olika typer av kameror. Istället för att klassificera alla nödvändiga delar av en viss stillbildskamera i en låda, så lägger man undantagslöst linsskydden till alla kamerorna huller om buller i en låda märkt ”linsskydd”. För att sätta ihop eller använda stillbildskameran tillbringar man timmar med att försöka finna dess delar i lådor, snyggt och prydligt märkta: ”bakstycken till kameror”, ”linser”, ”stativ” etc.

I det här fallet, när scenen för hur en iordningställd stillbildskamera ser ut och hur den fungerar saknas, får man en närmare identifiering av data än vad som existerar. Linsskydd är linsskydd. Stativ är stativ. Således uppstår ett felaktigt klassificeringssystem från en okunskap om scenen. 

En resande som är oförmögen att skilja en uniform från en annan ”löser” detta genom att klassificera alla med uniform som ”hotellportierer”. Han ger sin väska till en arrogant poliskommissarie och det blir så han spenderar sin semester – i finkan. 

Brist på en bild av scenen åstadkommer en alltför nära identifiering av en sak med en annan. 

En fiendespion passerar rätt förbi näsan på en helt grön löjtnant, klädd som en av hans egna soldater. En erfaren sergeant strax bakom honom burar helt korrekt in spionen i fängelse av den anledningen att ”han hade ju´nte böxera som vi brukar ha dom i vårt regemente!”

Tid förändrar data-klassificering. 1920 kunde vem som helst som hade en kamera i närheten av en flotthamn vara en spion. 1960 kunde den som inte bar kamera definitivt inte vara någon turist och behövde därför bevakas! 

Så scenen vid en kulturell tidsperiod är inte scenen för en annan period. 

Det finns tre andra typer av outpoints som man bör känna till för att använda i en undersökning. Dessa är som följer:

Antagna ”identiteter” är inte identiska

Antagna ”likheter” är inte lika eller i samma kategori

Antagna ”olikheter” är inte olika

Hantering av data

Det finns hundratals sätt som dessa felhanteringar av data kan ge en en fullständigt falsk bild.

När man grundar åtgärder eller order på data som innehåller en av punkterna ovan begår man ett misstag.

FÖRNUFT BEROR PÅ DATA.

NÄR DATA ÄR FELAKTIGA (som ovan) KOMMER SVARET ATT VARA FEL OCH BETRAKTAS SOM OFÖRNUFTIGT.

Det finns ett stort antal kombinationer av dessa data. Minst en (eller alla) kan finnas i samma rapport.

Observationen och dess kommunikation kan innehålla en av dessa punkter.

Om det är så, kommer alla ansträngningar att hantera situationen att vara ineffektiva när det gäller att korrigera eller hantera det.

Användning

Om man utsätter en datasamling för de testerna ovan, visas det ofta som en inbjudan att handla ologiskt.

För att uppnå ett logiskt svar måste man ha logiska data.

En datasamling som innehåller ett eller flera av felen ovan kan leda en till ologiska slutledningar.

En oförnuftig eller ogenomförbar order är en slutledning som gjorts ologisk genom att den innehåller ett eller flera av ovan nämnda fel.

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Termen Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studium av). Scientologi definieras vidare som studiet och behandlingen av anden i förhållandet till sig själv, universa och annat liv.

att uppnå en önskad förbättring. Exempel på vinster skulle vara att en person får en ökad förmåga att kommunicera, upplever en ökad känsla av välbefinnande eller får mer visshet inom något område av sitt liv.

vilket som helst av flera specifika sätt på vilka en informationsöverföring eller en situation kan bli ologisk; vilket som helst datum som erbjuds som sant, men som i själva verket befunnits vara ologiskt.

ett tillstånd eller ett exempel på någonting som är fel, inkorrekt eller saknas.

information, speciellt av en vinklad eller vilseledande natur, använd för att promota eller publicera ett särskilt ideal eller en särskild synpunkt.

vad som helst som kan motta, vidarebefordra eller skicka iväg en kommunikation. Denna term kommer från elektroniken där en terminal är en av två fasta punkter mellan vilka ett energiflöde färdas. Ett exempel på detta är ett bilbatteri som har två förbundna enheter (terminaler) där energi flödar från en enhet till den andra. Två personer som kommunicerar kallas i Scientologi terminaler därför att kommunikation flödar mellan dem.

termen ”strategi” kommer från de grekiska orden strategos som betyder ”general”, stratos, som betyder ”armé” och agein, som betyder ”att leda”. Ordet strategi avser en övergripande plan för hur man ska föra ett krig eller en del av det.

avvikelse från rationellt tänkande eller beteende; irrationellt tänkande och beteende. I grunden betyder det att göra fel, begå misstag, eller mera specifikt, att ha fixa idéer som inte är sanna. Ordet används också i sin vetenskapliga betydelse: avvikelse från en rät linje. Om en linje ska gå från A till B, är den aberrerad om den går från A till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, innan den slutligen kommer fram till B. I denna bemärkelse skulle det också betyda brist på rakhet eller att se förvrängt, som till exempel att en man ser en häst men tror att han ser en elefant. Aberrerat uppträdande är felaktigt uppträdande, eller icke förnuftsbaserat uppträdande. Aberration kontrasteras av sinnesfriskhet (själshälsa), som är dess motsats. Ordet kommer från latinets aberrare, att vandra från; latinets ab, bort från, och errare, att vandra.

tidigare republik i centrala Europa, bildad 1949 efter andra världskriget. Östtyskland bildades när det tidigare landet Tyskland delades upp i Västtyskland och Östtyskland. Östtyskland styrdes av en kommunistregim och blev senare en av de viktigaste länderna under Sovjetunionen.

permanent militär enhet som vanligtvis består av flera tusen soldater.