GRUNDERNA I PUBLIC RELATIONS

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN
acceptansnivå:

det som är acceptabelt; som en person önskar, eller den mån i vilken en person är villig att acceptera något.

aktie:

andel med fast storlek i företag. För att få kapital till ett företag säljer man andelar i det. De som köper aktier får medbestämmande och rösträtt i företaget i proportion till hur många aktier de har och får också en del av vinsten.

artighet:

det att vara artig och taktfull på ett finkänsligt sätt.

avsky:

känna stark och uttalad motvilja mot.

Baktändarn 8:

påhittad bilmodell.

Beanos:

ett påhittat namn.

bekräfta:

Att ge (någon) en bekräftelse. Se även bekräftelse.

bekräftelse:

någonting man säger eller gör för att upplysa en annan person om att hans yttrande eller handling har uppmärksammats, förståtts och mottagits.

blottställa:

utsätta för eller lämna oskyddad för angrepp eller skada.

CIA:

Central Intelligence Agency (Centrala underrättelsebyrån), en statlig myndighet i USA som samlar information (underrättelser) om utländska myndigheter och vissa icke-statliga grupper, inklusive sådana som sysslar med terrorism och organiserad brottslighet. Den försöker också i hemlighet styra utvecklingen i andra länder.

cirkusöverdrifter:

överdrifter som påminner om dem som används för att ge cirkusar publicitet, som t.ex. handlingar som kräver stor skicklighet, är våghalsiga, som kräver stor styrka, dresserade djur osv. vilket allt kan ses samtidigt. På 1800-talet använde stora cirkusar sig ofta av grova överdrifter i sin reklam för att dra till sig åskådare.

Colosseum:

en stor oval arena, i Rom, utan tak omgiven av flera nivåer av läktare, på ett sätt som liknar moderna fotbollsarenor. Colosseum byggdes under det första århundradet i vår tideräkning och användes i antikens Rom för den tidens underhållning, som t.ex. gladiatorspel och kamper mellan människor och djur.

Dillinger:

John Dillinger (1902–1934), en ökänd amerikansk bankrånare, mördare; rymde två gånger från fängelse. Han förklarades vara ”samhällets fiende nummer ett” år 1933 på grund av sin medverkan i otaliga bankrån och mord, inklusive ett mord på en polis, som han och medlemmar av en liga organiserade utförde.

elegans:

stil och finess som är utmärkande för expertis och erfarenhet.

En sann skotte!

extremt försiktig med att spendera pengar i onödan. Med skotte, så som det används här, menas en ekonomisk och snål person, baserat på den skämtsamma fördomen att skottar skulle vara snåla.

etikett:

formella regler för artigt uppträdande i samhället eller inom en specifik grupp.

framlocka:

producera en reaktion eller ett gensvar från.

fruktlös:

utan verkan eller resultat.

förfining:

elegans i smak, uppträdande, språk etc.

förhållande:

proportion mellan två eller fler saker. anta eller tro utan att ha bekräftat; förvänta sig. Om en person till exempel arbetar tio timmar inomhus och en timme utomhus är förhållandet 10:1 eller tio till ett.

förtal:

spridning av falska rykten i syfte att skada någons anseende.

förtäckt:

om handling eller aktivitet, dolt eller maskerat.

förutsätta:

anta eller tro utan att ha bekräftat; förvänta sig.

genmäle:

kortare svar av argumenterande slag.

god ton:

beteende som är i överensstämmelse med god uppfostran; undvikande av allt förolämpande eller kränkande beteende.

herravälde:

förmåga eller makt att behärska och styra någonting.

Hitler.

Adolf Hitler (1889–1945), tysk politisk ledare som drömde om att skapa en överlägsen människoras som skulle härska i tusen år som det tredje tyska riket. Efter att ha tagit makten som diktator i Tyskland 1933 startade han andra världskriget (1939–1945), lade under sig stora delar av Europa och mördade miljontals judar och andra som ansågs ”underlägsna”. Han begick självmord 1945 när Tysklands nederlag var omedelbart förestående.

hjältarna i blått:

syftar på polis, en anspelning på de blå uniformer som många poliser har.

KGB:

initialförkortning för Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti (ryska för ”Kommittén för statens säkerhet”), det tidigare Sovjetunionens hemliga polis. spioneri och säkerhetsbyrå. KGB ansvarade bland annat för underrättelseverksamhet, skyddet av Sovjetunionens politiska ledare och gränsövervakning (för att hålla inkräktare ute och invånare inne).

knapp:

när man gör enkätundersökningar; ämnet, frasen eller begreppet som är verkligt för huvuddelen av personerna i en grupp och som kan användas för att få till stånd en respons och uppnå överenskommelse. Termen kom i början av 1900-talet från uttrycket: ”trycka på knappen” som, i bildlig mening, betyder: ”att utföra en handling som automatiskt får till stånd de önskade förhållandena.”

kommunikationslinje:

den väg en kommunikation färdas på från en person till en annan.

kryddat:

tillsatt med något.

lakej:

tjänare av låg rang (nedsättande).

liv:

oväsen och bråk.

Musse Pigg:

karakteristiskt för eller som påminner om en musliknande figur i tecknade serier och filmer skapades av Walt Disney (1901–1966), ibland med tanken att vara barnslig eller ha relativt lite värde eller betydelse.

parlament:

den lagstiftande församlingen i olika länder, däribland England, som vanligtvis utgörs av valda representanter, ibland av ledamöter tillsatta på annat vis.

pressprivilegier:

särskilt privilegium för pressen. Ett privilegium är en särskild rättighet som getts en grupp och som befriar dem från skyldigheten att åtlyda särskilda regler och restriktioner. Pressen har privilegier som ger journalister och redaktörer rätt att vägra lämna ut namn på uppgiftslämnare.

ritual:

fastslagen följd av handlingar, och ibland bestämda formuleringar, som utförs regelbundet, speciellt som del av en religiös ceremoni eller av social sedvänja.

Scientologi:

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Termen Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studium av). Scientologi definieras vidare som studiet och behandlingen av anden i förhållandet till sig själv, universa och annat liv.

skampåle:

påle på offentlig plats, vid vilken förbrytare, förr i tiden, bands fast och där de lämnades och fick utstå allmänhetens spott och spe.

slagkryssare:

ett tungt beväpnat örlogsfartyg men med ett begränsat pansarskydd, färre kanoner, snabbare och bättre manövreringsförmåga än ett slagskepp, som är en av den största typen av krigsfartyg som finns och har det kraftigaste pansarskyddet.

Stalin:

Josef Stalin (1879–1953), regeringschef i Sovjetunionen från 1941 till 1953. Han drev ett skräckvälde som inte tillät någon att motsätta sig hans beslut. Under hans styre avrättades miljontals personer eller skickades till arbetsläger.

tabellera:

arrangera (fakta, statistiker och liknande) i tabellform eller kolumner; systematiskt anordna.

teknologi:

tillämpningsmetoderna hos en konstform eller vetenskap, i motsats till enbart kunskaper i själva vetenskapen eller konstformen. I Scientologi syftar termen teknologi på de metoder för tillämpning av Scientologi-principer för att förbättra sinnets funktioner och rehabilitera andens potential, som utvecklades av L. Ron Hubbard.

umgängesliv:

kommunikation och utbyte av olika former människor eller grupper emellan, i synnerhet konversation och andra sociala aktiviteter.

vimla:

förekomma i mycket stor och oorganiserad mängd.

Världsbanken:

ett FN-organ som lånar ut pengar till medlemsländer och privata företag, främst för utvecklingsprojekt, som t.ex. bevattningsprojekt, undervisning och bostadsbyggnad.

ärekränkning:

förstörande av någons anseende, t.ex. genom att sprida falska och illvilliga uttalanden.