KURSUPPGIFT >> 17. Läs ”Att underlätta mänskliga relationer”.

ATT UNDERLÄTTA MÄNSKLIGA RELATIONER

Det finns ett annat grundläggande element i PR som ofta förbises och ges alltför lite vikt, men som vid korrekt tillämpning kan utgöra fundamentet för framgång när man har att göra med andra.

Den ursprungliga procedur som människan utvecklade för att få relationer mellan människor att löpa friktionsfritt var ”gott uppförande”. 

Andra termer som beskriver denna procedur är god ton, formellt uppträdande, etikett, form, hövlighet, förfining, elegans, kultur, belevenhet, artighet och respekt.

Till och med de mest primitiva kulturerna hade högt utvecklade ritualer för relationer mellan människor. En studie av tjugoen olika primitiva raser, visade att de formaliteter som åtföljde deras relationer med varandra, med andra stammar och med andra raser var ganska imponerande. 

”Dåligt uppförande” fördöms genomgående av alla raser. 

De som har ”dåligt uppförande” blir avvisade.

”Uppförande” var således den första teknologin för PR. 

En PR-man eller ett PR-team som inte har övat på och behärskar det uppförande som accepteras som ”gott uppförande” av dem som kontaktas kommer därför att misslyckas. En sådan person eller ett sådant team kan känna till all överordnad PR-teknologi och ändå misslyckas kapitalt endast med anledning av att de ”uppvisar dåligt uppträdande”. 

”Gott uppträdande” kan sammanfattas med: 

(a) att tillerkänna den andra personen betydelse och 

(b) att använda tvåvägskommunikationscykeln. 

När man har att göra med människor är det omöjligt att få över en idé och få den accepterad utan en tvåvägskommunikationscykel. 

Med ”cykel” menas en tidsperiod med början och slut. I en kommunikationscykel har vi en person som originerar en kommunikation till en annan person som tar emot kommunikationen, förstår den och bekräftar den, och avslutar på så sätt cykeln. I en tvåvägskommunikationscykel, originerar nu den andra personen en kommunikation till den första personen som tar emot den, förstår den och bekräftar den. Med andra ord är tvåvägskommunikationscykeln en normal kommunikationscykel mellan två människor. Det är inte en tvåvägskommunikationscykel om någon av personerna, i sin tur, misslyckas att originera en kommunikation när han skall det. 

Dessa två faktorer ingår alltid – tillerkännande av viktighet till den andra personen, och användning av tvåvägskommunikationscykeln – vilka åtbörder eller ritualer som än förekommer. En person som bryter mot dem kommer alltså att finna att han och hans program avvisas. 

Med arrogans och påtryckning kanske man kan uppnå herravälde och kontroll, men man kommer aldrig att uppnå accepterande och respekt. 

Trots all sin ”mentala teknologi” kunde psykiatrikern eller psykologen aldrig vinna bifall eller allmän goodwill eftersom de personligen är (a) ofattbart arroganta, (b) djupt föraktar andra (”människan är ett djur”, ”alla människor är sinnessjuka” osv).  

De har helt enkelt inte ”gott uppförande”; dvs., de (a) beaktar inte eller skänker inte andra en känsla av viktighet och (b) de är fullständigt främmande för en kommunikationscykel. 

Framgångsrik PR

Gott uppförande är således hörnstenen i all framgångsrik PR, eftersom detta är den första teknologin som utvecklades för att underlätta relationer mellan människor. 

Gott uppförande är mycket mera allmänt känt och respekterat än PR-teknologi. Därför kommer ingen PR-teknologi att vara framgångsrik om denna beståndsdel utelämnas.

Att avfärda personer som ”bara vakter” som inte ens är värda uppmärksamhet samtidigt som man är ute efter att få kontakt med deras chef kan vara ödesdigert. Vem pratar med deras chef? Dessa ”bara vakter”. 

Att avtala tid för ett möte och inte hålla den, att skicka ut en inbjudan för sent för att den skall kunna accepteras, att inte erbjuda mat eller dryck, att inte ställa sig upp när en dam eller en viktig man träder in, att behandla sina underordnade som lakejer offentligt, att skarpt höja sin röst offentligt, att avbryta vad någon annan säger för att ”göra någonting viktigt”, att inte säga tack eller god natt – allt detta är ”dåligt uppförande”. Människor som är oartiga på dessa och tusen andra sätt blir mentalt avvisade av dem de kommer i kontakt med. 

Eftersom PR i grund och botten är accepterande omintetgörs det fullständigt av dåligt uppförande. 

För att tillämpa PR-teknikerna framgångsrikt måste en person ha gott uppförande. 

Detta är inte svårt. Man måste göra en bedömning av sin attityd gentemot andra och slipa till den. Är var och en av dem viktig? Man måste ha sin tvåvägskommunikationscykel i perfekt skick, så perfekt att den är så naturlig att den aldrig märks. 

Under förutsättning att en person har dessa två saker kan han nu lära sig de delar i ritualen som tillsammans utgör den procedur som anses vara ”gott uppförande” i den grupp med vilken han umgås. 

Då har man, under förutsättning att PR-teknologin används korrekt, framgångsrik PR. 

Betydelse

Människor ogillar dem som inte får dem att känna sig betydelsefulla. En avgörande del av ”gott uppförande” är att få andra människor att känna sig betydelsefulla.
Att se och bekräfta andra personers existens, innebär att få dem att känna sig betydelsefulla.

Du har ingen aning om hur betydelsefulla människor är. Det finns ett omvänt förhållande – de som befinner sig längst ner anser sig vara mycket betydelsefullare än de som är i toppen och som är betydelsefulla. En städerskas uppfattning om sin egen betydelse är mycket större än den hos en framgångsrik företagsledare!  

Ignorera människor på egen risk.  

Smicker är inte särskilt användbart, och misstros ofta, eftersom det inte bygger på en ärlig övertygelse, och alla utom en dumbom genomskådar falskheten. 

En persons betydelse bevisas för honom genom att man visar honom respekt, eller helt enkelt genom att man försäkrar honom om att han är synlig och välkommen. 

Att se och bekräfta någon annans existens är att skänka dem betydelse. 

Att kunna deras namn och deras förbindelser fastställer också betydelse. 

Att hävda sin egen viktighet är ungefär lika välkommet som en död katt på ett bröllop.

Människor har ett värde och är betydelsefulla. Vare sig de är stora eller små är de betydelsefulla. 

Om du känner till det, har du kommit halvvägs när det gäller gott uppförande.  

Sålunda kan PR komma till stånd. 

Kommunikation

Tvåvägskommunikationscykeln är viktigare än innehållet. 

Kommunikationens innehåll, den innebörd man vill få över till någon annan eller andra, är mindre viktig än det faktum att det är en tvåvägskommunikationscykel. 

En kommunikation som rör sig i endast en riktning etablerar aldrig en tvåvägskommunikationscykel. I sociala sammanhang accepteras en person inte utan den.

Gott uppförande kräver en tvåvägskommunikationscykel mellan en själv och den andra personen.

Kommunikation existerar för att besvaras eller användas. 

Kommunikation med kommunikationscykeln inne måste först finnas innan den bär något meddelande. 

Meddelanden rör sig inte utan någon linje. Den linje eller väg längs vilket en kommunikation färdas från en person till en annan måste finnas där. 

Reklambranschen bryter alltid mot detta. ”Köp Beanos!”, rakt ut i tomma intet. Andra saker måste etablera linjen. Och linjen måste vara sådan att den får ett svar, antingen genom användning eller köp eller svar. 

Ett lustigt exempel var en brevskrivare som utan inledning, eller skäl sa åt människor att köpa en produkt för flera tusen dollar utan att ens ge någon förklaring av dess användning eller värde. Noll svar. Ingen kommunikationslinje. Han skrev till ett namn, men egentligen inte till någon alls. 

I socialt umgängesliv måste en kommunikationscykel upprättas innan talaren kan accepteras. Sedan kanske man kan få gehör för sitt budskap. 

Gott uppförande kräver en tvåvägskommunikationscykel. Detta gäller till och med för brev och telefonsamtal. 

Från detta får man ”att säga god natt till värdinnan när man går”. 

Man måste verkligen förstå tvåvägskommunikationscykeln för att ha ett verkligt gott uppträdande. 

Utan en tvåvägskommunikationscykel är PR ganska torftig. 

Ritualer

Om ritualen hos amerikanska indianer för överläggningar var så exakt och komplicerad, om tusen andra primitiva raser hade exakt socialt uppträdande och tilltal, så är det inte för mycket begärt av den moderna människan att också hon skall hålla sig med gott uppförande. 

Men ”gott uppförande” är inte lika märkbart i vår tid som det var förr i tiden. Anledningen till detta är att blandningen av många raser och sedvänjor har tenderat att förstöra de rituella mönster som en gång var väl etablerade i de mindre enheterna. 

Så det tycks som om man ser en tid av slappt uppförande. 

Detta är ingen ursäkt för dåligt uppförande. 

Man kan uppträda ypperligt helt enkelt genom att vara uppmärksam på: 

a. Människors betydelse 

b. Tvåvägskommunikationscykeln 

c. Lokala ritualer som anses vara korrekt uppförande

Dessa är de första kraven för en som tillämpar PR-teknologin.

På denna grund kan en acceptabel PR-närvaro byggas som får PR att lyckas. 

PR-TEKNOLOGI HJÄLPER DIG ATT SKAPA EN BÄTTRE VÄRLD
Man kan påverka samhället som
helhet med PR-teknologi.
En enkätundersökning gjord på tillräckligt många människor ...
... avslöjar den fråga som är mest angelägen och verklig för dem.
Ett program för gruppen kan sedan skrivas som främjar deras mål, och detta program får nu stöd av samhället.
Resultatet är ökat samarbete med sådana verksamheter
som förbättrar tillståndet i samhället och i världen.

beteende som är i överensstämmelse med god uppfostran; undvikande av allt förolämpande eller kränkande beteende.

formella regler för artigt uppträdande i samhället eller inom en specifik grupp.

elegans i smak, uppträdande, språk etc.

stil och finess som är utmärkande för expertis och erfarenhet.

det att vara artig och taktfull på ett finkänsligt sätt.

fastslagen följd av handlingar, och ibland bestämda formuleringar, som utförs regelbundet, speciellt som del av en religiös ceremoni eller av social sedvänja.

förmåga eller makt att behärska och styra någonting.

proportion mellan två eller fler saker. anta eller tro utan att ha bekräftat; förvänta sig. Om en person till exempel arbetar tio timmar inomhus och en timme utomhus är förhållandet 10:1 eller tio till ett.

ett påhittat namn.

kommunikation och utbyte av olika former människor eller grupper emellan, i synnerhet konversation och andra sociala aktiviteter.