ORGANISERINGENS GRUNDER

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN
aktier:

lika delar i vilka ett företags aktiekapital har delats in. Aktier berättigar köparen att vara med som delägare i företaget och resulterar vanligen i pengar som betalas ut till aktieägarna, rösträtt osv.

attestering:

ett uttalande om att något är sant, i synnerhet ett formellt, skrivet uttalande.

fackföreningar:

en organisation av arbetare som bildats för att förbättra de ekonomiska förhållandena för sina medlemmar; medlemmar av en fackförening väljer myndighetspersoner som representerar dem i överläggningar med ledningen.

görande:

utförandet av någon handling eller aktivitet.

handlingscykel:

den följd som en handling genomgår, där handlingen påbörjas, fortsätter så länge som behövs och sedan avslutas som planerat.

hatt:

(slang) titeln och arbetsuppgifterna för en post i en Scientologi-organisation. Det härrör från det faktum att det inom många yrkeskårer, t.ex. inom järnvägen, är den typ av huvudbonad (hatt) man bär som utgör kännetecknet på vilket arbete man har. Exempel: bland personalen på ett tåg finns en konduktör som bär konduktörshatten – han har ansvaret för passagerarna och klipper biljetter. Att hatta någon innebär att utbilda honom på hans posts funktioner och särskilda uppgifter, och när en person är fullt utbildad att utföra dem, sägs han vara hattad.

kommunikation:

ett utbyte av idéer genom rymd mellan två individer.

kommunikationslinje:

den väg en kommunikation färdas på från en person till en annan.

kommunism:

den politiska teori eller system där all egendom och alla tillgångar ägs i ett klasslöst samhälle av alla medlemmarna (arbetarna) i ett samhälle. Den genomdriver omfattande negativ kontroll rörande personliga fri- och rättigheter, och individuella rättigheter åsidosätts till förmån för massornas sammantagna behov.

organiseringsplan:

förkortas orgplan, vilket är en plan som visar en organisations funktioner, uppgifter, kommunikationsvägar, handlingsföljder och chefer. Den visar organiseringsmönstret för att uppnå en produkt.

postulerade:

antagna vara sanna, verkliga eller nödvändiga, särskilt som en grund för tänkande.

socialistisk:

som har att göra med socialism, ett ekonomiskt system i vilket produktionen och distributionen av varor kontrolleras av regeringen snarare än av individer.

terminal:

vad som helst som kan motta, vidarebefordra eller skicka iväg en kommunikation. Denna term kommer från elektroniken där en terminal är en av två fasta punkter mellan vilka ett energiflöde färdas. Ett exempel på detta är ett bilbatteri som har två förbundna enheter (terminaler) där energi flödar från en enhet till den andra. Två personer som kommunicerar kallas i Scientologi terminaler därför att kommunikation flödar mellan dem.

varande:

tillstånd eller existenstillstånd. Varande syftar även på antagandet av eller valet av en identitetskategori. Varande antas av en själv, ges till en själv eller uppnås. Exempel på varande skulle vara ens eget namn, ens yrke, ens fysiska egenskaper, en roll i ett spel – var och en eller alla dessa skulle kunna kallas ens varande.

ventil(er):

varje anordning i ett rör eller en ledning som reglerar flödet av en vätska eller gas. Exempelvis har ett rör som leder bränsle till en maskin en ventil som reglerar hur mycket bränsle som går till motorn.