KURSUPPGIFT >> 21. Läs ”Organiseringsplan”.

ORGANISERINGSPLAN

Som du har läst i de föregående avsnitten av denna kurs, gjordes det i Scientologi betydande upptäckter när det gäller organisering. Dessa utgör emellertid endast en liten del av de naturliga organiseringslagar som upptäcktes och utvecklades i Scientologin under utforskningen och upptäckterna av de grundläggande axiomen för allt liv. Med formuleringen av dessa axiom – grunderna för själva tillvaron – kastades det ljus över alla områden.

Scientologi gör den kapable mer kapabel. Var och en av Scientologi-organisationerna har som syfte att leverera den här teknologin till samhällets invånare så att de kan bli mer kapabla, förbättra sina liv och livet för de människor de har omkring sig. Tack vare detta kan individen uppnå sina personliga mål, samhället som helhet växer och en ny civilisation kommer att skapas, utan den sinnessjukdom, konflikt och missämja som har plågat människan i årtusenden. Detta är när allt kommer omkring Scientologins mål.

För att göra det möjligt att betjäna individer och samhället de bor i maximalt är det nödvändigt för en Scientologi-organisation att vara ytterst organiserad och effektiv. De organiseringsplaner som fanns var typiskt nog endast kommandoplaner som visade orderriktning uppifrån och ned, och var långt ifrån användbara för en Scientologi-organisations unika syfte. Vad som behövdes var ett organisationsmönster som i första hand kretsade kring leverans av Scientologi-tjänster och tillhandahöll de andra funktionerna som var nödvändiga för att inte bara fortsätta organisationens existens utan också göra det möjligt att utan ansträngning expandera medan man uppnådde dess mål. Följaktligen var det nödvändigt att formulera en orgplan speciellt för Scientologi-organisationer.

Varje område av en Scientologi-organisation fungerar på ett av två sätt. Antingen levererar de tjänster som organisationen erbjuder, som till exempel dess många kurser, eller hjälper dessa områden med att anställa och tillsätta personal, betalar organisationens räkningar, tar hand om sin personal, informerar allmänheten om de tjänster som organisationen erbjuder och många, många andra aktiviteter. Hela Scientologi-organisationen är verksam tillsammans som ett enat och hängivet helt för att uppnå organisationens syfte. Och det är organiseringsplanen som förser den med de väsentliga organisatoriska funktionerna för att uppnå framgång.

Fastän den här organiseringsplanen ursprungligen utvecklades för att användas av Scientologi-organisationer, är dess flexibilitet förträfflig ifråga om tillämpning. Baserad som den är på själva livets lagar, kan den tillämpas på alla områden av strävanden och av alla organisationer, oavsett dess funktion eller storlek. Den kan dessutom användas av en individ för att organisera sitt liv och förbättra sin egen tillvaro.

Organiseringsplanen är indelad i sju distinkta områden som kallas divisioner. Dessa numreras 1 till 7. Var och en utför funktioner som är nödvändiga för att producera en produkt som är specifik för den divisionen.

För att en organisation skall vara framgångsrik måste alla aktiviteter som inbegrips i dessa divisioner utföras. Dessa är: Exekutiv, Kommunikation, Disseminering (marknadsföring och promotion av organisationens tjänster), Ekonomi, Produktion, Kvalificering (säkerställa kvalitén för organisationens tjänster och produkter), och Allmänhet (information till allmänheten om organisationens tjänster och produkter). En organisation som saknar en eller flera av dessa divisioner kommer att misslyckas.

Även om organiseringsplanen med sju divisioner tycks ha ett antal divisioner som skulle passa endast en större organisation, passar den som tidigare nämnts, alla organisationer av vilken storlek som helst. Problemet som visade sig i framtagningen av den här planen var hur man skulle överkomma konstanta organisatoriska förändringar på grund av expansion och hur man skulle tillämpa den på organisationer av olika storlekar. Således sträcker sig den här planen från en person till tusentals utan förändring. Det är bara färre eller fler poster som är besatta. Det är den enda förändringen.

Det som är unikt med den här organiseringsplanen är att man kommer in på den från vänster och fortsätter till höger, med början i Division 1 och går vidare genom divisionerna till Division 6, och därefter ut. En individ eller partikel flödar inte genom Division 7 – den divisionen samordnar aktiviteterna för resten av organisationen och ser till så att den fungerar på rätt sätt för att uppnå dess syfte. Det vore idealiskt att ha den här organiseringsplanen monterad på en stor cylinder för att visa att den flödar i en fortsatt cirkel där Division 7 möter Division 1. För att betona detta faktum, är Division 7 placerad framför resten av divisionerna på planen.

Division 1 till 7 är inte godtyckligt arrangerade utan beskriver en ordningsföljd som kallas produktionscykeln. En av detta universums grundläggande lagar är att vilken som helst handlingscykel måste gå igenom dessa exakta sju huvudskeden om den skall kunna fullbordas framgångsrikt. Med andra ord måste samtliga sju divisioner fungera korrekt i en organisation eller ett företag för att kunna framställa en produkt eller leverera en tjänst av hög kvalité. Genom tiderna har oräkneliga civilisationer, regeringar och grupper fallit offer för olika sjukdomar och försvunnit från jordens yta. Det var avsaknaden av en eller flera av dessa sju divisioner som orsakade dessa misslyckanden.

Den direkta tillämpningen av den här orgplanen på en organisation av vilken storlek som helst eller en individs liv framgår tydligt vid en inspektion av den.

Man måste till exempel vara i Kommunikation med människor om vad det är man gör och ha sina kommunikationslinjer etablerade.

Disseminering skulle inbegripa att tala om för folk vad man producerar, och göra detta känt.

Man måste ha själva materialet för att framställa produkten, vilket är Ekonomi. Detta inkluderar penningmedel att köpa materialet för och metoder för att köpa det, såväl som att sköta tillgångarna.

Därefter kommer Produktion av produkten – tjänsten som tillhandahålls eller artikeln som produceras.

Och när produkten är färdig granskar Kvalificering den för att säkerställa så att den motsvarar kraven på en produkt och om den inte gör det, får rätsida på de inblandade så produkten kan bli lönsam och utbytbar. Kvalificering inbegriper också främjandet av ens egen utbildning och utbildning för ens personal.

När väl produkten har godkänts, distribuerar Allmänhetsdivisionen den, skapar nya kunder som kan erhålla den och gör dig och din produkt kända och önskade av dem.

Att fastställa mål och planera för framtiden görs av Exekutivdivisionen, vilken också håller saker och ting igång och löser olika problem eller svårigheter som kan uppstå.

De funktioner som utförs av varje division är vidare uppdelade i departement, vanligtvis tre till antalet, vilket utgör tjugoen totalt. Varje departement har en specifik produkt eller specifika produkter som när de läggs tillsammans, resulterar i divisionens övergripande produkt.

I en kommunikationsdivision, till exempel, är slutprodukten effektiv, produktiv och etisk personal. Det första departementet är ruttning och personal, som har produkten effektiv personal postade och hattade. Några av detta departements funktioner är: tar emot personer som kommer in till organisationen och ruttar dem till korrekt terminal i organisationen; anställer personal; beslutar om det lämpliga nyttjandet av ny personal och tillsätter dem korrekt för att hjälpa till med organisationens expansion; och ser till så att ny personal känner till sina plikter.

Departementet för kommunikation är fullständigt ansvarigt för kommunikationen in och ut ur organisationen, såväl som den som flödar mellan personalmedlemmarna. Dess produkt är lätt mottagna och snabbt levererade kommunikationer. De svarar i telefon, kopplar snabbt samtalen till korrekt terminal, tar emot inkommande post och distribuerar den snabbt till personalen i hela organisationen, ser till så att organisationen kommunicerar i volym till allmänheten; etablerar organisationens kommunikationssystem så att dess personal och exekutiver kan skicka och ta emot kommunikationer som är nödvändiga för att organisationen skall kunna verka framgångsrikt; och vidarebefordrar snabbt interna meddelanden bland personalen.

Departementet för inspektioner och rapporter, med produkten etisk och producerande personal, är det tredje departementet. De inspekterar pågående organisationsprojekt och rapporterar om dess status till exekutiver, så att de när det behövs kan vidta åtgärder för att rätta till eventuella fel och brister; de samlar in och för diagram över organisationens statistiker så att dessa kan inspekteras och analyseras av dess exekutiver för att förbättra produktionen och effektiviteten; och upprätthåller en hög nivå av etiskt uppförande i organisationen.

Varje individ har sin orgplan med tjugoen departement. Den grad till vilken funktioner i dessa departement utförs, reglerar hans överlevnad och framgång.

Det är ganska enkelt att tillämpa organiseringsplanen på sitt liv. Genom att ta funktionerna som utförs av ett departement och jämföra dessa med sina egna aktiviteter, kan man avgöra om dessa görs eller om de saknas. Fortsätter man sedan på samma sätt med resten av departementen kan man fastställa vilka funktioner eller till och med vilka departement som saknas på ens egen orgplan. Man kan därefter vidta åtgärder för att råda bot på dessa brister och förbättra sitt liv.

En förenklad version av Scientologi-orgplanen följer här. Den beskriver divisionernas funktioner så som de kan tillämpas av en individ, organisation eller grupp.