TILLVARONS DYNAMIKER

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN

aberrerad:

påverkad av aberration, dvs. avvikelse från rationellt tänkande och beteende; inte förnuftig. Från latinets aberrare, vandra från; ab, bort och errare, att vandra.

dynamik:

en drift av att överleva längs en viss kurs; en drift i riktning mot ett område av livet. Det finns åtta dynamiker: första, man själv; andra, sex och familjen; tredje, grupper; fjärde, hela mänskligheten; femte, livsformer; sjätte, det materiella universum; sjunde, andar; och åttonde, det Högsta väsendet.

dynamiker:

från grekiska dunamikos, kraftfull. Härav en motiverande eller stärkande kraft (i tillvaron och livet), såsom i tillvarons dynamiska princip.

ekvation:

en matematisk term för en formel eller ett uttryck som visar att två saker har samma värde eller är lika. Även i utvidgad betydelse, varje situation eller problem med flera variabler som har beräknats och bevisats med matematisk precision.

enturbulerad:

försatt i ett tillstånd av upprördhet eller störningar.

koncentriska:

med ett gemensamt centrum, såsom cirklar på en måltavla.

låt därför aldrig fråga för vem klockan klämtar:

en rad från en religiös essä av den engelske poeten och prästen John Donne (1572–1631) som behandlar döden och mänskliga relationer. Denna del av essän lyder: ”Ingen människa är en ö, sig själv tillräcklig, varje människa är en del av världen, en del av det stora hela. ... Varje människas död försvagar mig, därför att jag är förbunden med mänskligheten; och låt därför aldrig fråga för vem klockan klämtar; den klämtar för dig.” Historiskt har kyrkklockor ringt för att kungöra dödsfall.

naturforskare:

person som studerar naturen; biolog.

Nazityskland:

Tyskland från 1933 till 1945. Landet var då under det nationalsocialistiska arbetarpartiets (nazistpartiet) kontroll. Man tog under Adolf Hitlers ledning över Österrike och Tjeckoslovakien och invaderade 1939 Polen, vilket var själva startskottet för andra världskriget (1939–1945). Det misslyckade tyska angreppet på den ryska staden Stalingrad (numera Volgograd), resulterade i hundratusentals döda och att staden nästan totalförstördes. Vid krigsslutet hade den nazistiska politiken lagt Tyskland i spillror, både ekonomiskt och politiskt. Städer och huvudindustrier var förstörda.

oskäliga:

(om djur) saknar förnuft som en del av sin natur och därför betraktas som hjälplösa och föremål för medlidande.

oändlighet:

obegränsat med tid, rum eller kvantitet; obegränsad kapacitet, energi, förträfflighet eller kunskap.

paritet:

överensstämmer eller är lika med; på samma nivå.

sätta ur spel:

eliminera eller göra sig av med.

ton:

det kortvariga eller pågående emotionella tillståndet hos en person.

vandringsduva:

en nordamerikansk duva som förr var mycket vanligt förekommande och uppmärksammad för sin utomordentliga förmåga till långvarig flygning. Utdöd sedan 1914.