KURSUPPGIFT >> 4. Läs ”Dynamikerna”.

DYNAMIKERNA

Det fundamentala hos varje individ är en central drivkraft genom tillvaron. Denna drift, denna drivkraft genom tillvaron, är överlevnad. Det är organismens strävan att överleva.

Vi kallar denna drift mot överlevnad en dynamik.

När krafter utifrån enturbulerar (skapar oro eller upprör) eller påverkar denna drivkraft, blir den antingen undertryckt eller också försämras den genom att den blir uppblandad med andra människors syften. Andra människor prackar, med andra ord, sina syften på individen. I båda fallen blir själva dynamiken i viss mån enturbulerad.

Efterhand som överlevnadsdynamiken inskränks, kontaktas eller påverkas av andra inflytanden – andra människor eller livets normala ”undertryckare”, såsom brist på mat, kläder och tak över huvudet – kan den bli mer och mer enturbulerad, ända tills den går i riktning mot död eller undergång, dvs. i exakt motsatt riktning.

Dynamiken går i riktning mot undergång i exakt den grad som den enturbuleras. Den går i riktning mot överlevnad i exakt den grad som den är ren och klar.

Detta gäller om vi betraktar den som en dynamik. Om vi tar en titt på den här dynamiken genom ett förstoringsglas, finner vi att denna enda drivkraft faktiskt innehåller åtta drivkrafter, eller åtta dynamiker.

Förstadynamiken är drivkraften att existera som en själv. Det är strävan att överleva som individ, att vara en individ, att uppnå den högsta nivån av överlevnad för en själv under längsta möjliga tid. Här finner vi individualiteten fullt uttryckt.
Andradynamiken är drivkraften att existera som en framtida generation. Den har två avdelningar: sex, samt familjeenheten, som inkluderar fostrandet av barn.
Tredjedynamiken är drivkraften att överleva som en del av en grupp, där individen själv tillhandahåller denna motivation. Varje grupp, temporär eller permanent, politisk eller social, är en del av tredjedynamiken, och var och en är en tredjedynamik.
Fjärdedynamiken är överlevnad genom människan som ett släkte. Medan den vita rasen kan anses vara en tredjedynamik, kan alla människoraser tillsammans betraktas som fjärdedynamiken.
Femtedynamiken är drivkraften att överleva för alla former av liv. Dessa innefattar allt levande, både djur och växter – allt som direkt och till sitt väsen aktiveras av liv. Det är individens strävan att överleva för att få livet att överleva.
Sjättedynamiken är drivkraften att existera som det fysiska universum. Det är individens drift att förbättra överlevnaden för all materia, energi, rum och tid – beståndsdelarna i det fysiska universumet som vi kallar MEST. Individen har faktiskt en drivkraft för det materiella universumets överlevnad.
Sjundedynamiken är drivkraften att existera som andliga varelser eller andliga varelsers drivkraft att existera. Allt andligt, med eller utan identitet, hamnar under rubriken sjundedynamiken. Detta är skilt från det fysiska universumet och är källan till själva livet. Sålunda finns det en strävan att källan till livet skall överleva.
Åttondedynamiken är drivkraften att existera som oändlighet. Detta identifieras också som det Högsta väsendet. Detta kan kallas oändlighetsdynamiken eller gudsdynamiken.