KURSUPPGIFT >> 1. Läs ”Människans mål”.

MÄNNISKANS MÅL

”Människans mål, den minsta gemensamma nämnaren för alla hennes aktiviteter, den Dynamiska principen för hennes existens, har man länge sökt efter. Om ett sådant svar skulle hittas, är det ofrånkomligt att många andra svar skulle framspringa ur detta. Det skulle förklara alla beteendeyttringar, det skulle leda i riktning mot en lösning av människans större problem och det skulle, framför allt, vara praktiskt användbart.

Ett sådant svar har upptäckts. Det är:

EXISTENSENS DYNAMISKA PRINCIP ÄR ÖVERLEVNAD.

Livets mål kan anses vara att överleva i oändlighet. Man kan visa att människan som livsform, i alla sina verksamheter och syften, lyder denna enda befallning: ÖVERLEV!

Det är inte någon ny tanke att människan överlever. Det är en ny tanke att människan motiveras enbart av driften att överleva.

Att hennes enda mål är att överleva betyder inte att hon är den bästa möjliga överlevnadsmekanismen som livet har nått upp till eller kommer att utveckla. Dinosauriens mål var också att överleva, och dinosaurien finns inte mer.

Åtlydnad av denna befallning, ÖVERLEV! innebär inte att varje försök att lyda den alltid är framgångsrikt. Förändringar i miljö, mutationer och många andra saker, motverkar att en organism uppnår ofelbara överlevnadsmetoder eller -former.

Vilka är de bästa möjliga överlevnadsegenskaperna hos olika livsformer? De skulle behöva ha olika grundegenskaper, som skiljer sig från art till art, på samma sätt som en miljö skiljer sig från en annan.

Detta är viktigt, eftersom man förr i tiden inte tog så mycket hänsyn till att en uppsättning överlevnadsegenskaper hos en viss art inte är överlevnadsegenskaper hos en annan.

Metoderna att överleva kan sammanfattas under rubrikerna föda, skydd (defensivt och offensivt) och fortplantning. Inga existerande livsformer saknar lösningar på dessa problem. Varje livsform felar på ett eller annat sätt, genom att hålla kvar en egenskap alltför länge eller genom att utveckla egenskaper som kan leda till att den dör ut. Men de utvecklingssteg som medför att livsformen blir framgångsrik är långt mer anslående än deras misstag. Naturforskaren och biologen klargör hela tiden särdragen hos den ena eller den andra livsformen genom att upptäcka att det är behovet snarare än slumpen som styr en sådan utveckling. Gångjärnen på musslans skal, fjärilsvingarnas formidabla ovansida, båda har överlevnadsvärde.

Människans mål härstammar därför enbart från målet att överleva genom erövring av det materiella universumet. Framgången när det gäller hennes överlevnad mäts i termer av omfattande överlevnad för alla.