INTEGRITET OCH ÄRLIGHET

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN
aberration:

avvikelse från rationellt tänkande eller beteende; irrationellt tänkande och beteende. I grunden betyder det att göra fel, begå misstag, eller mera specifikt, att ha fixa idéer som inte är sanna. Ordet används också i sin vetenskapliga betydelse: avvikelse från en rät linje. Om en linje ska gå från A till B, är den aberrerad om den går från A till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, innan den slutligen kommer fram till B. I denna bemärkelse skulle det också betyda brist på rakhet eller att se förvrängt, som till exempel att en man ser en häst men tror att han ser en elefant. Aberrerat uppträdande är felaktigt uppträdande, eller icke förnuftsbaserat uppträdande. Aberration kontrasteras av sinnesfriskhet (själshälsa), som är dess motsats. Ordet kommer från latinets aberrare, att vandra från; latinets ab, bort från, och errare, att vandra.

affinitet:

kärlek, gillande eller någon annan känslomässig inställning; graden av gillande. Den grundläggande definitionen av affinitet är betraktandet av avstånd, vare sig det är bra eller dåligt.

Alter-isness:

en förändrad verklighet av något. Se även verklighet i dessa ordförklaringar.

As-isness:

det tillstånd när en person ser allting exakt som det är, utan några förvrängningar eller lögner, i vilket ögonblick det försvinner och upphör att existera.

att förbigå:

att hoppa över en person i en befälskedja.

axiom:

naturlagar uttryckta på samma sätt som de i de fysiska vetenskaperna.

bekräfta:

att ge (någon) en bekräftelse, något som sägs eller görs för att informera någon annan om att hans påstående eller handling har uppfattats, förståtts och mottagits.

determinism:

valförmåga; frihet att fatta beslut; förmåga att besluta eller bestämma över sina handlingar.

etik:

de åtgärder en person vidtar på sig själv för att korrigera ett beteende eller en situation han är involverad i som strider mot gruppens ideal och intressen. Det är något personligt. När man är etisk eller ”har sin etik inne”, är det på grund av ens egen determinism och är något som utförs av en själv.

försmådd:

en variant av uttrycket helvetet känner ingen vrede såsom den från en kvinna försmådd, vilket betyder att det finns ingen vrede som är jämförbar med den från en kvinna vars kärlek har avvisats, eller som tror att hennes värde eller värdighet har förolämpats, nonchalerad etc.

förstockat:

envis när det gäller att hålla fast vid felaktiga åsikter eller principer.

Hershey:

Milton Hershey (1857–1945), amerikansk affärsman och människovän som grundade ett företag som blev världens största tillverkare av chokladprodukter. År 1903 byggde Hershey en fabrik i Pennsylvania för att tillverka chokladstänger som kostade 5 cent styck; rörelsen blev så framgångsrik att Hershey blev praktiskt taget synonymt med choklad i USA. För att tillgodose sitt ständigt växande behov av pålitliga arbetare, började han bygga en hel stad nära fabriken, vilket inbegrep butiker, skolor, möjlighet till rekreation och ett stort nöjesfält. År 1909 byggde han en handelsskola för föräldralösa pojkar. Hershey kritiserades ofta för sin förmyndarmentalitet och för att driva en ”företagsstad”.

hokuspokus:

onödigt mystisk eller onödigt invecklad verksamhet eller prat för att dölja en villfarelse.

individuera:

separera sig från någon, en grupp osv, och dra sig ur engagemang med det. 

konfrontera:

att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.

konstitution:

ett dokument som innehåller USA:s grundlagar, och som trädde i kraft den 4 mars 1789. Det fastställer formen för USA:s nationella regering och anger det amerikanska folkets rättigheter och friheter.

Mekanisk definition:

kallas ”mekanisk” eftersom det definieras i termer som beskriver distans och plats. Mekanisk i denna betydelse innebär att tolka eller förklara fenomenen i universum genom att hänvisa till orsaksmässigt fastställda fysiska krafter. Mekanisk gäller också att ”handla eller uträtta likt en maskin – automatisk”. Således är en mekanisk definition en som definierar i termer som beskriver rum eller läge som t.ex. ”bilen borta vid den gamla eken” eller ”mannen som bor i det stora huset”. ”Den gamla eken” och ”det stora huset” är här fasta föremål, och de föremål som inte är fasta (”bil”, ”människa”) är en sorts synpunkt. Man har identifierat saker med hjälp av plats.

missförstått ord:

ett ord som inte förståtts eller som blivit felaktigt förstått.

motivator:

en aggressiv eller destruktiv handling som mottas av personen eller den delen av livet. Anledningen till att det kallas en ”motivator” är att den tenderar att egga eller mana att ge igen – den ”motiverar” en ny overt.

nedåtgående spiral:

kallas även nedåtgående krympande spiral, ju sämre någonting blir, desto mer kapacitet har det att bli sämre. Spiral avser här den progressiva nedåtgående rörelse, som utmärker en obönhörlig försämring av sakers tillstånd, och anses ta formen av en spiral. Termen kommer från flyget där det används för att beskriva fenomenet att ett flygplan går neråt i spiralrörelser vars cirklar blir allt snävare, som t.ex. vid en olycka eller flyguppvisning, där den, om den inte hanteras kan resultera i att piloten förlorar kontrollen och planet störtar.

Newtons lag om växelverkan:

syftar på den andra av tre lagar som formulerades av den engelske vetenskapsmannen och matematikern, sir Isaac Newton (1642–1727). Lagen om växelverkan har att göra med krafterna rörelse och motrörelse (de två krafter som bildar växelverkan mellan två föremål): Närhelst ett föremål utövar en kraft på ett annat föremål, utövar det andra föremålet en likvärdig och motsatt kraft på det första.

orduppklara:

definiera, med hjälp av en ordbok, varje ord som inte förståtts till fullo i materialet som studeras.

orduppklaring:

ämnet och handlingen att avlägsna okunnighet om, missförståelse av, och falska definitioner för ord samt att undanröja det som förhindrar bruket av orden eller ämnet.

overthandling:

en skadlig gärning eller en överträdelse av en grupps moralkod. En overthandling är inte bara att skada någon eller något, det är en gärning av underlåtenhet eller en förövad gärning som gör det minsta möjliga goda för det minsta antalet människor eller områden av livet, eller största möjliga skada till det största antalet människor eller områden av livet.

rättfärdigande:

försöket att reducera en skadlig handling genom att förklara hur det egentligen inte var en skadlig handling. Se även overthandling i dessa ordförklaringar.

Scientologi:

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Termen Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studium av). Scientologi definieras vidare som studiet och behandlingen av anden i förhållandet till sig själv, universa och annat liv.

somatik:

ett ord som används i Scientologin för att beteckna en kroppslig sensation, sjukdom, smärta eller obehag. Soma betyder ”kropp” på grekiska.

teknologi:

tillämpningsmetoderna hos en konstform eller vetenskap, i motsats till enbart kunskaper i själva vetenskapen eller konstformen. I Scientologi syftar termen teknologi på de metoder för tillämpning av Scientologi-principer för att förbättra sinnets funktioner och rehabilitera andens potential, som utvecklades av L. Ron Hubbard.

thetan:

personen själv – inte hans kropp eller hans namn, det fysiska universum, hans sinne eller någonting annat; det som är medvetet om att vara medvetet; den identitet som är individen. Ordet thetan innebär personen. Termen thetan bildades för att eliminera all eventuell förväxling med äldre, ogiltiga begrepp. Den kommer från den grekiska bokstaven theta, som grekerna använde för att beteckna tanke eller kanske ande. Därtill har lagts ett n, för att skapa ett substantiv enligt det moderna mönster som används för att bilda ord inom ingenjörskonsten.

undanhållande:

en outtalad, oanmäld överträdelse av en moralisk kod som personen är bunden av, en overt som personen begått som han eller hon inte talar om. Alla undanhållanden kommer efter en overthandling.

verklighet:

det som verkar vara. Verklighet är i grund och botten överenskommelse; graden av samtycke som uppnås mellan människor. Det vi är överens om att vara verkligt är verkligt.