INTEGRITET OG ÆRLIGHET

ORDLISTE FOR KURSET
aberrasjon:

et avvik fra rasjonell tanke eller atferd; irrasjonell tanke eller atferd. Det betyr grunnleggende sett å feile, å gjøre tabber eller mer spesifikt å ha fikserte ideer som ikke er sanne. Ordet anvendes også her i dets vitenskapelige betydning. Det betyr avvik fra en rett linje. Hvis en linje skal gå fra A til B, og hvis den er aberrert, ville den gå fra A til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt og endelig ankomme til B. Sett på denne måten vil det også bety mangelen på å gå i rett linje eller å se noe skjevt, for eksempel en mann som ser en hest, men synes han ser en elefant. Aberrert atferd ville være gal atferd eller atferd som ikke er på grunnlag av fornuft. Aberrasjon er imot fornuft, hvilket ville være det motsatte. Fra latin, aberrare, å gå vekk fra; ab, vekk fra, errare, å gå.

affinitet:

kjærlighet, å kunne like eller enhver annen følelsesmessig holdning; graden av hengivenhet. Den grunnleggende definisjonen av affinitet er betraktningen om avstand, enten den er god eller dårlig.

aksiomer:

fremsatte erklæringer om naturlover på linje med dem som finnes innenfor naturvitenskapene.

Alter-isness:

en forandret eller endret virkelighet av noe. Se også realitet i denne ordlisten.

anerkjenne:

gi (noen) en anerkjennelse, noe som sies eller gjøres for å informere en annen om at utsagnet eller handlingen hans er lagt merke til, forstått og mottatt.

As-isness:

as-isness er tilstanden der en person ser noe nøyaktig som det er, uten noen forvrengning eller løgner. I det øyeblikket forsvinner det og opphører å eksistere.

bunne i:

være basert (grunnet) på.

determinisme:

valgfrihet; evnen til å ta en beslutning, evnen til å avgjøre eller bestemme forløpet av ens handlinger.

etikk:

de handlingene en person gjør for å rette opp på atferd eller en situasjon som han er involvert i, som er i strid med sin gruppes idealer og interesser. Det er en personlig ting. Når man er etisk eller «har etikken sin inne», er det gjennom ens egen determinisme og gjøres av en selv.

forbigå:

å springe over den korrekte personen i en kommandorekke.

forsmådd kvinne:

en variant av uttrykket: Himmelen har ingen vrede lik kjærlighet vendt til hat/heller ikke helvete et raseri som en forsmådd kvinne, som betyr at ingen føler et større raseri enn en kvinne hvis kjærlighet har blitt avvist, eller som mener at hennes verdi eller verdighet har blitt fornærmet, neglisjert osv.

forstokket:

sta når det gjelder å følge en gal oppfatning eller et galt prinsipp.

gemen:

ond eller tarvelig.

grunnelement:

det sentrale eller mest viktige punkt eller tema innenfor et område.

grunnlov:

et dokument som inneholder USAs grunnleggende lover. Det ble satt i kraft den 4. mars 1789. Den etablerer formen til landets styresmakter og definerer det amerikanske folkets rettigheter og friheter.

Hershey:

Milton Hershey (1857–1945), amerikansk forretningsmann og filantrop som grunnla selskapet som ble verdens største produsent av sjokoladeprodukter. I 1903 bygde Hershey en fabrikk i Pennsylvania for å produsere sjokoladeplater som kostet fem cent; forretningen blomstret i en slik grad at «Hershey» praktisk talt ble synonymt med sjokolade i USA. For å opprettholde sitt konstant ekspanderende behov for pålitelige arbeidere, begynte han å bygge en hel by i nærheten av fabrikken, inklusive butikker, skoler, rekreasjonsfasiliteter og en stor fornøyelsespark. I 1909 bygde han en handelsskole for foreldreløse gutter. Hershey ble ofte kritisert for sin paternalistiske stil (en måte å styre på der den styrende på ethvert område bestemmer over de styrte) og for å drive en «selskapsby».

hokuspokus:

unødvendig mystisk eller omstendelig aktivitet eller snakk for å dekke over et bedrageri.

individuere:

skille seg fra noen, en gruppe osv. og trekke seg tilbake fra å involvere seg med det. 

klippefast:

urokkelig, fast og ubøyelig.

konfrontere:

å stå ansikt til ansikt uten å blinke eller unnvike. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen til å være der behagelig og å oppfatte.

lysskye operasjoner:

en serie handlinger eller en organisert kampanje som er ondsinnet, uærlig eller bevisst skadelig.

Mekanisk definisjon:

kalles «mekanisk» fordi det blir definert i form av avstand og posisjon. Mekanisk i denne forstand betyr å tolke eller forklare fenomenene i universet ved å henvise til fysiske krefter fastlagt av en årsak. Mekanisk gjelder også for «å fungere eller virke som en maskin – automatisk.» Derfor ville en mekanisk definisjon være en som definerte i form av rom eller plassering, som f.eks. «bilen borte ved det gamle eiketreet» eller «mannen som bor i det store huset». Her er «det gamle eiketreet» og «det store huset» fikserte gjenstander, og de ikke-fikserte gjenstandene («bil», «mann») er et slags synspunkt. Man har identifisert ting ved lokalisering.

minkende spiral:

også kalt en minkende spiral, jo verre noen (eller noe) får det, jo mer kapasitet har han (eller det) til å få det verre. Spiral henviser her til en økende nedadgående bevegelse som skaper en tilstand som uten stans blir verre. Den anses å ta form av en spiral. Uttrykket stammer fra flyging, hvor det blir brukt til å beskrive det fenomenet at et fly mister høyde og dreier rundt i mindre og mindre sirkler, som f.eks. under en ulykke eller kunstflyging. Hvis flyet ikke rettes opp, kan det resultere i tap av kontroll og at flyet styrter.

misforstått ord:

et ord som ikke er forstått eller er galt forstått.

motivator:

en aggressiv eller destruktiv handling mottatt av en person eller del av livet. Årsaken til at det kalles en «motivator», er fordi den gjerne forutsetter at man betaler den tilbake – den «motiverer» en ny overt.

Newtons lov om gjensidig påvirkning:

henviser til den tredje av de tre lovene om bevegelse som den engelske forskeren og matematikeren sir Isaac Newton (1642–1727) formulerte. Loven om gjensidig påvirkning handler om aksjonskraften og reaksjonskraften (de to kreftene som utgjør den gjensidige påvirkningen mellom to gjenstander): Hver gang en gjenstand utøver en kraft på en annen gjenstand, utøver den andre gjenstanden en like stor og motsatt rettet kraft på den første.

ordoppklare:

ved hjelp av en ordbok å definere eller få definert ethvert ord som ikke er fullstendig forstått i materialet som en person studerer.

ordoppklaring:

emnet og aktiviteten å fjerne uvitenhet, misforståelser og gale definisjoner på ord samt det som forhindrer den korrekte bruk av ord.

overthandling:

en skadelig handling eller en overtredelse av gruppens moralkodeks. En overthandling er ikke bare å skade noen eller noe: En overthandling er en handling eller en unnlatelse som gjør minst godt for det minste antallet mennesker eller områder i livet, eller mest skade for det største antallet mennesker eller områder i livet.

overtre:

bryte; handle i strid med.

realitet:

det som ser ut til å være. Realitet er grunnleggende sett enighet; graden av enighet oppnådd mellom mennesker. Det vi er enige om at er virkelig, er virkelig.

rettferdiggjørelse:

forsøket på å minske en overthandling ved å forklare hvordan det egentlig ikke var en overthandling. Se også overthandling i denne ordlisten.

Scientologi:

En anvendt religiøs filosofi utviklet av L. Ron Hubbard som behandler studiet av kunnskap. Gjennom anvendelse av dens teknologi kan man skape ønskverdige endringer i livsbetingelsene. Den ble utviklet i løpet av en tredjedel av et århundre av L. Ron Hubbard. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som «studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv».

somatikk:

et ord anvendt i Scientologi for å betegne enhver kroppsfornemmelse, sykdom, smerte eller ubehag. Soma betyr «kropp» på gresk.

sviende:

bitende streng.

teknologi:

metodene til anvendelse av en ferdighet eller vitenskap i motsetning til ren og skjær kunnskap om selve vitenskapen eller ferdigheten. I Scientologi henviser uttrykket teknologi til de metoder som L. Ron Hubbard utviklet til anvendelse av Scientologi-prinsipper med henblikk på å forbedre sinnets funksjoner og rehabilitere åndens potensial.

tekno-romsamfunn:

et samfunn som har utviklet seg teknologisk til et punkt der de kan foreta reiser i rommet. Tekno- betyr teknologi.

thetan:

personen selv – ikke hans kropp eller hans navn, det fysiske universet, hans sinn eller noe som helst annet – det som er bevisst om å være bevisst; identiteten som er individet. Thetanen er personen. Uttrykket thetan ble laget for å eliminere enhver mulig sammenblanding med eldre, ugyldige begreper. Det kommer fra den greske bokstaven theta, som grekerne brukte for å representere tanke eller kanskje ånd. Til dette er det tilføyd en n for å lage et substantiv etter den moderne måten å lage ord på som brukes i ingeniørfagene.

«urolig hviler det hodet som bærer på en skyldbetynget samvittighet»:

en person med dårlig samvittighet sover ikke godt på grunn av bekymringer; en variasjon av sitatet: «hodet som bærer kronen hviler aldri» fra skuespillet Kong Henrik IV av William Shakespeare (1564–1616). Det antyder at en person med et stort ansvar, så som en konge, ikke sover godt som et resultat av konstante bekymringer.

withhold:

en uuttalt, ikke bekjentgjort overtredelse av en moralkodeks som en person er bundet av; en overthandling som en person har begått som han eller hun ikke snakker om. Ethvert withhold kommer etter en overthandling.