OPPGAVE >> 1. Les «Moralkodekser».

MORALKODEKSER

I enhver aktivitet der mennesker påvirker hverandre gjensidig, utvikles det moralkodekser. Dette er sant for enhver gruppe av enhver størrelse – en familie, et team, et selskap, en nasjon, et folkeslag.

Hva er en moralkodeks? Det er en rekke enigheter som en person har sluttet seg til for å garantere en gruppes overlevelse.

Ta for eksempel De forente staters grunnlov. Dette var en enighet som ble lagd av de opprinnelige tretten statene, om hvordan de skulle styre sine anliggender. Overalt der denne grunnloven har blitt overtrådt, er landet nå i vanskeligheter. Den fastslo først at det ikke skulle være noen inntektsskatt. Dette ble senere krenket. Så forandret de enda et punkt i den, og ett til, og ett til. Og hver gang de har gjort dette, har det forårsaket problemer.

Hvorfor er de i vanskeligheter? Fordi det ikke finnes noen enigheter utover den grunnleggende enigheten.

Mennesket har lært at der det har enigheter om atferdskodekser eller om hva som sømmer seg, overlever det, og der det ikke har kommet til enighet, overlever det ikke. Når de kommer sammen, formulerer mennesker derfor alltid en lang, omfattende rekke av enigheter om hva som er moralsk (det vil si, hva som vil bidra til overlevelse) og hva som er umoralsk (hva som vil være destruktivt for overlevelse).

«Moralsk» betyr ifølge disse definisjonene de ting som på ethvert gitt tidspunkt anses å kjennetegne overlevelse. En overlevelseshandling er en moralsk handling. Og de ting som anses å stride mot overlevelse, anses som umoralske.

Når to eller flere personer har en gjensidig enighet, handler de sammen – noe vi kaller samhandling. Å danse med noen er en samhandling, å slåss med noen er en samhandling, å arbeide innen en organisasjon er en samhandling.

Fra marinen er det et kjent datum at et skipsmannskap ikke er verdt noe før de har trosset en enorm fare eller kjempet sammen. Du kunne ha et skip som seiler med et nytt mannskap, og hvor ingenting fungerer selv om de er opplært i pliktene sine. Forsyningene ser aldri ut til å komme om bord, drivstoffet ser aldri ut til å flyte fritt til motorene, det skjer ikke noe annet enn en forvirring. Så en dag kommer skipet inn i en kraftig storm, med kjempemessige, voldsomme bølger. Og hvert eneste mannskapsmedlem om bord arbeider sammen for å øse vann ut fra maskinrommet og for å holde propellene i gang. På en eller annen måte holder de skipet sammen, og stormen avtar. Nå har vi, av en eller annen merkelig grunn, et virkelig skip.

Enten du har en gruppe på to menn i et kompaniskap eller en hel nasjon som blir dannet etter erobringen av land fra et annet folkeslag – størrelsen på gruppen spiller ingen rolle – inngår de visse enigheter. Varigheten av enigheten har ikke så mye med det å gjøre. Det kan være en enighet for en dag, en enighet for en måned eller en enighet for de neste fem hundre årene.

Når en person sier seg enig i å følge en bestemt moralkodeks ...

... men så overtrer disse enighetene, begår han det som kalles en overthandling.

Når en person av frykt for konsekvensene ikke kommuniserer om noe han har gjort, kalles dette et withhold.

Når mennesker danner grupper, skaper de altså en rekke enigheter om hva som er riktig og hva som er galt, hva som er moralsk og hva som er umoralsk, hva som er overlevelse og hva som er ikke-overlevelse. Det er hva som skapes. Og så smuldrer dette opp gjennom overtredelser. (Overtredelser av enigheter eller lover.) Disse overtredelsene som hvert gruppemedlem gjør, som ikke er uttalte, men som ikke desto mindre er overtredelser, bygger seg gradvis opp til et sammenbrudd.

I Scientologi er disse overtredelsene og virkningene av dem undersøkt svært inngående. Den mekanismen som er i funksjon her, omfatter to deler.

En skadelig handling eller en overtredelse av en gruppes moralkodeks kalles en overthandling. Når en person gjør noe som strider imot moralkodeksen han har sagt seg enig i, eller når han unnlater å gjøre noe som han burde ha gjort ifølge denne moralkodeksen, har han begått en overthandling. En overthandling bryter med det som det var enighet om.

En uuttalt, uannonsert overtredelse av en moralkodeks personen er bundet av, kalles et withhold. Et withhold er en overthandling som en person begikk, som han eller hun ikke snakker om. Det er noe en person tror vil sette hans selvoppholdelse i fare, hvis det blir avslørt. Ethvert withhold kommer etter en overthandling. Derfor er en overthandling noe som gjøres; et withhold er en overthandling som holdes tilbake fra en annen eller andre.

Den eneste personen som kan atskille en fra en gruppe, er en selv, og den eneste mekanismen man kan gjøre det gjennom, er ved å holde tilbake. Man holder tilbake overtredelser mot gruppens moralkodeks fra de andre medlemmene av gruppen, og derfor individuerer man (separerer man seg) fra gruppen, og gruppen bryter derfor sammen.

Menneskets sosiale onder er hovedsakelig sammensatt av dets personlige vanskeligheter. En tilnærming som fungerer, er å hjelpe individet med å håndtere sine personlige vanskeligheter, slik at det kan forbedre seg selv og samfunnet det er en del av.

 

et dokument som inneholder USAs grunnleggende lover. Det ble satt i kraft den 4. mars 1789. Den etablerer formen til landets styresmakter og definerer det amerikanske folkets rettigheter og friheter.

bryte; handle i strid med.

En anvendt religiøs filosofi utviklet av L. Ron Hubbard som behandler studiet av kunnskap. Gjennom anvendelse av dens teknologi kan man skape ønskverdige endringer i livsbetingelsene. Den ble utviklet i løpet av en tredjedel av et århundre av L. Ron Hubbard. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som «studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv».

en uuttalt, ikke bekjentgjort overtredelse av en moralkodeks som en person er bundet av; en overthandling som en person har begått som han eller hun ikke snakker om. Ethvert withhold kommer etter en overthandling.

en skadelig handling eller en overtredelse av gruppens moralkodeks. En overthandling er ikke bare å skade noen eller noe: En overthandling er en handling eller en unnlatelse som gjør minst godt for det minste antallet mennesker eller områder i livet, eller mest skade for det største antallet mennesker eller områder i livet.

skille seg fra noen, en gruppe osv. og trekke seg tilbake fra å involvere seg med det.