OPDRACHT >> 18. Lees: “De Drugrundown”

DE DRUGRUNDOWN

Hoewel het Reinigingsprogramma een noodzakelijke stap is bij het behandelen van de effecten van drugs, is het op zichzelf geen volledige behandeling. 

Om volledig verlost te zijn van drugs en hun schadelijke gevolgen is het een vereiste dat iemand ook de mentale beeldplaatjes die verbonden zijn met zijn drugsgebruik, rechtstreeks aanpakt. Hoewel het Reinigingsprogramma de drugsrestanten verwijdert die mentale beeldplaatjes voortdurend in restimulatie houden, bestaan deze plaatjes nog wel. Ze kunnen gerestimuleerd worden door indrukken vanuit de omgeving en zodoende de persoon nadelig beïnvloeden, onder de drempel van zijn bewustzijn en zonder dat hij er controle over heeft. Dit is een factor die zowel verraderlijk als buitengewoon schadelijk is. 

De auditing die deze beeldplaatjes rechtstreeks aanpakt, wordt de Drugrundown genoemd. Deze rundown wordt gegeven door hooggetrainde beoefenaars in de Scientology kerken en missies.

Normaliter registreert een persoon in zijn verstand percepties van het fysisch universum.
Maar drugs kunnen deze opnames door de war brengen en erg verdraaien wat hij waarneemt en, later, zijn herinnering van wat werkelijk gebeurde.

Een rundown bestaat uit een serie stappen die ontworpen is om een specifiek aspect van iemands leven of moeilijkheden aan te pakken, en werkt in de richting van een eindresultaat dat bekend is. Het resultaat van de Drugrundown is vrijheid van de schadelijke gevolgen van drugs, alcohol en medicijnen en vrijheid van de noodzaak om ze te gebruiken.

De manier waarop iemand die onder invloed van drugs is, het fysisch universum waarneemt en registreert, is op zijn zachtst gezegd niet accuraat, omdat het een combinatie is van gebeurtenissen uit het verleden, inbeelding, en de werkelijke gebeurtenissen die op dat moment plaatsvinden. Iemands waarnemingen in het heden kunnen verward raken met beeldplaatjes van zijn ervaringen uit het verleden. De beeldplaatjes in zijn verstand zijn dus in wezen min of meer een samenraapsel geworden. Zijn herinneringsvermogen en zijn vermogen om te denken zijn daardoor beide gebrekkig. 

Een persoon kan met Drug Rundown auditing de bron lokaliseren van alle schadelijke mentale effecten van drugs, alcohol en medicamenten .
De persoon kan vrij worden van die schadelijke mentale effecten en eveneens van de noodzaak deze ooit weer te nemen.

De Drugrundown behandelt verscheidene belangrijke aspecten van iemands drugsgebruik uit het verleden. In de eerste plaats worden de ervaringen die de persoon tijdens het drugsgebruik heeft gehad, rechtstreeks behandeld met nauwkeurige processen; deze maken de aandacht, die vast is komen te zitten aan dergelijke ervaringen, weer vrij, waardoor die ervaringen de persoon niet langer negatief kunnen beïnvloeden. 

Hoe meer iemands aandacht is losgemaakt van gebeurtenissen uit het verleden, des te beter is hij in staat om zijn leven in handen te nemen. Hij voelt zich helderder, zijn waarnemingsvermogen is toegenomen, hij is beter in staat zichzelf en de dingen in zijn omgeving in de hand te houden, en zijn vermogen om verstandig met anderen om te gaan wordt groter.

Een volgende factor die door de Drugrundown wordt aangepakt, is het feit dat iemand die drugs heeft gebruikt, in verband daarmee ook last heeft van allerlei onplezierige lichamelijke, emotionele en mentale gewaarwordingen. Door de bron ervan te ontdekken en nauwkeurig te bekijken, wordt de schadelijke energie vrijgemaakt die in zijn verstand ermee verbonden is. 

Als laatste wordt de auditing regelrecht gericht op de kern van de zaak om de onderliggende redenen waarom de persoon drugs gebruikte, te lokaliseren. Iemand die zijn toevlucht heeft gezocht in drugs, had daar oorspronkelijk een bepaalde reden voor – een of ander lichamelijk lijden of een gevoel van hopeloosheid. Het drugsprobleem is dus in wezen van geestelijke aard. De persoon leed, als geestelijk wezen, om welke reden dan ook, en drugs werden een manier om dat lijden te verlichten.

Hij beschouwde drugs, alcohol of medicamenten als een oplossing voor ongewenste gevoelens of omstandigheden – en die kunnen een bijna oneindig spectrum beslaan, variërend van lichamelijke pijn tot angst tot gebrek aan vertrouwen. Men moet dus uitzoeken wat er eigenlijk aan haperde vóór hij drugs als een oplossing of “geneesmethode” zag.

Als deze oorspronkelijke reden niet wordt aangepakt, blijft de noodzaak of dwangmatige behoefte om drugs, medicijnen of alcohol te gebruiken, bestaan. Auditing behandelt niet alleen doeltreffend de effecten van drugs, maar zorgt ook dat de persoon in staat is tot het ontdekken en uitwissen van de oorzaken die hem er om te beginnen toe brachten die drugs te gebruiken. Daardoor wordt elke behoefte om ze te gebruiken, of er in de toekomst afhankelijk van te zijn, volledig geëlimineerd. 

De Drugrundown heeft derhalve te maken met de ongewenste gevoelens die de persoon had tijdens en vóór het gebruik van drugs, alcohol of medicijnen, en behandelt die. De obsessieve dwang om nog drugs of alcohol te gebruiken wordt weggehaald, zodat de persoon geen behoefte meer voelt er ooit weer naar te grijpen.

Door deze auditing te voltooien is de persoon eindelijk verlost van alle mogelijke invloeden van drugs. 

Al deze stappen zijn nodig om de schade die vroeger drugsgebruik mentaal en spiritueel heeft toegebracht, volledig teniet te doen.

een reeks stappen ontworpen om een specifiek aspect van iemands leven of van zijn moeilijkheden te behandelen.

de hele reikwijdte of omvang van iets, gerangschikt aan de hand van de mate, kwaliteit, enz.; een breed bereik van verschillende maar soortgelijke dingen, waarvan de afzonderlijke eigenschappen een onafgebroken serie of reeks vormen, vooral als er tegengestelde waarden aan de uiteinden zijn.