KURSUPPGIFT >> 7. Läs ”Nå och dra sig tillbaka”.

NÅ OCH DRA SIG TILLBAKA

Om man förstår förvirring och behovet av god kontroll för att få ordning, upptäcker man lätt arbetare och exekutiver som orsakar förvirring genom dålig kontroll. Det finns en mycket enkel men oerhört kraftfull metod som får en person förtrogen med och i kommunikation med saker och ting, så att han kan kontrollera dem bättre. Den kallas ”Nå och dra sig tillbaka”.

Man kan inte förvänta sig att en person skall kunna kontrollera eller förstå eller vara skicklig i någonting som han inte är förtrogen med. Grundprincipen för förtrogenhet är kommunikation.

En person är ur kommunikation med någonting för att han drar sig tillbaka från det och inte håller på att nå ut mot det eller kontakta någon del av det.

Om en person inte kan nå och dra sig tillbaka från en sak, kommer han att vara effekt av den saken.

Om en person kan nå och dra sig tillbaka från det, kan han sägas vara i kommunikation med den saken.

Att vara i kommunikation med någonting är att vara i en mer orsakande position i förhållande till det.

Med menar vi att röra eller ta tag i. Det definieras som ”komma till”, ”komma fram till” och/eller ”anlända till”.

Med DRA SIG TILLBAKA menar vi att röra sig tillbaka från, släppa.

Proceduren för ”Nå och dra sig tillbaka” försätter en person i kommunikation med och i en mer orsakande position i förhållande till föremål, människor, rum, gränser och situationer.

I det fysiska universum etableras kommunikation med föremål, former, rum och gränser bäst genom faktisk fysisk kontakt.

”Nå och dra sig tillbaka” är ett värdefullt redskap som kan användas för att få en person i god kommunikation med sin arbetsmiljö, speciellt med de hjälpmedel och föremål han använder.

En pilot skulle kunna göra ”Nå och dra sig tillbaka” på alla föremål och utrymmen i sitt flygplan, sin hangar och jorden; en sekreterare skulle kunna göra ”Nå och dra sig tillbaka” på sin skrivmaskin, sin stol, väggar, utrymmen, sitt skrivbord osv.

Att vara fullt förtrogen med sina yrkesverktyg är ett mycket viktigt steg när det gäller att få ut produkter. Man kan öka sin produktionsnivå avsevärt med den här åtgärden.

En flygläkare till exempel, som utbildades i den här metoden använde Nå och dra sig tillbaka på sin division och under ett helt år hade de inte en enda olycka, inte ens så mycket som att en flygplansvinge rörde vid en flygplansvinge. Det är förmodligen den enda flygdivisionen i historien som klarat sig ett helt år utan minsta lilla olyckshändelse.

Procedur

Proceduren för ”Nå och dra sig tillbaka” är mycket lätt att lära sig. Det kan göras på alla föremål eller områden. Det kan göras på en persons arbetsmiljö, på en ny utrustning, en maskin, på vad som helst. Det görs tills personen är i god kommunikation med sin omgivning rent generellt eller ett specifikt område som man inriktar sig på.

1. Ta med dig personen till det område där du skall göra ”Nå och dra sig tillbaka”. Tala om för honom att du skall göra ”Nå och dra sig tillbaka” och förklara proceduren.

2. Tala om för honom vilka kommandon du kommer att använda och se till att han förstår dem. Kommandona är:

A. ”Nå den/det _______.” (namnge och peka ut föremålet eller personen eller området)

B. ”Dra dig tillbaka från den/det _______.” (namnge och peka ut föremålet eller personen eller området)

En sak eller en del av någonting (t.ex. ”den stora röda knappen på maskinens framsida”) eller ett utrymme eller en person namnges på den tomma raden.

3. Ge honom det första kommandot. Till exempel: ”Nå den stora röda knappen på maskinens framsida.”

Peka alltid på föremålet (personen, utrymmet etc.) varje gång du ger ett kommando så att det inte råder något tvivel för personen som utför det.

4. När personen har utfört kommandot, ge honom en bekräftelse genom att säga ”tack”, ”bra” e.dyl.

5. Ge nu nästa kommando: ”Dra dig tillbaka från den stora röda knappen på maskinens framsida.” Ge honom en bekräftelse när han gjort det.

6. Fortsätt att omväxlande ge kommandona A, B, A, B och så vidare, med en bekräftelse efter utförandet av varje kommando, och se till att personen vidrör olika delar av föremålet eller i utrymmet.

7. Gör ”Nå och dra dig tillbaka” på en sak, ett utrymme eller en person tills personen antingen får en liten vinst, eller tills tre på varandra följande kommandopar har utförts utan någon förändring i personens rörelser eller attityd. En ”liten vinst” innebär en liten förbättring för personen, som till exempel att han känner sig lite bättre till mods i fråga om föremålet eller området, eller helt enkelt upplever en ökad känsla av välbefinnande.

8. Därnäst väljer man ut ett annat föremål, utrymme eller person och ger kommandona tills personen får en vinst beträffande den saken.

Låt inte personen hålla på och göra ”Nå och dra sig tillbaka” i all oändlighet på samma del av något som används utan gör det på olika detaljer och delar av ett föremål som vidrörs.

Gå runt med personen som gör den här åtgärden, och se till så att han faktiskt sätter sig i fysisk kontakt med detaljerna eller områdena av föremålen, utrymmena eller personerna.

Välj ut föremålen på ett sådant sätt att ni går från mindre föremål till de större föremålen som finns tillgängliga, och vidrör olika delar av vart och ett i turordning tills personen får en liten vinst av något slag beträffande det föremålet eller tills tre kommandopar har utförts utan förändring. Inkludera även väggar och golv och andra delar av omgivningen när ni gör den här proceduren.

När ni gör åtgärden på ett utrymme eller ett rum snarare än ett föremål, låt då personen gå in i och ut ur rummet om och om igen.

9. Fortsätt tills personen får en stor vinst eller en bra insikt och är mycket glad och nöjd beträffande hela det område som ni inriktar er på. En stor vinst skulle vara en stor förbättring för personen såsom en ny medvetenhet i fråga om sin arbetsmiljö eller att man känner säkerhet i arbetet. Man fortsätter inte med ”Nå och dra sig tillbaka” förbi en sådan punkt.

”Nå och dra sig tillbaka” kommer att avsevärt öka en persons kontroll, förtrogenhet och förståelse av föremål, människor, situationer, utrymmen och gränser.

Nå och dra sig tillbaka görs på så sätt att man får en person att nå och dra sig tillbaka från saker och ting i omgivningen.

När personen når och drar sig tillbaka från föremål, väggar, golv och andra delar av omgivningen ...
... kan hans kontroll, förtrogenhet med och förståelse av det öka avsevärt.
vänta på att något ska dyka upp:

syftar på en livsfilosofi som uppvisas av figuren Wilkins Micawber, från den välkända 1800-talsromanen David Copperfield, av den engelske författaren Charles Dickens (1812–1870). Micawber, som är en vän till David Copperfield, kommer på många idéer för hur man blir rik, och även om hans försök misslyckas, ger han aldrig upp, och förblir övertygad om att någonting ska ”dyka upp”.

läkare och officer inom de väpnade styrkorna som är utbildad i läkekonst relaterad till flygning.

en metod som får en person förtrogen med och i kommunikation med saker och ting, så att han kan kontrollera dem bättre.

någonting man säger eller gör för att upplysa en annan person om att hans yttrande eller handling har uppmärksammats, förståtts och mottagits.

vänta på att något ska dyka upp:

syftar på en livsfilosofi som uppvisas av figuren Wilkins Micawber, från den välkända 1800-talsromanen David Copperfield, av den engelske författaren Charles Dickens (1812–1870). Micawber, som är en vän till David Copperfield, kommer på många idéer för hur man blir rik, och även om hans försök misslyckas, ger han aldrig upp, och förblir övertygad om att någonting ska ”dyka upp”.