KURSUPPGIFT >> 11. Läs ”PTS-hantering”.

PTS-HANTERING

Det finns två stabila data som alla måste ha, förstå och veta är sanna, för att kunna nå resultat när man hanterar en person som står i förbindelse med suppressiva personer.

Dessa data är:

 1. Att all sjukdom i större eller mindre utsträckning och att alla tabbar direkt och enbart beror på ett PTS-tillstånd.
 2. Att det krävs tre fundamentala åtgärder för att bli fri från tillståndet:
  1. Förståelse av teknologin för detta tillstånd.
  2. Upptäcka.
  3. Hantera eller avbryta förbindelsen.

Personer som skall hantera människor som är PTS kan göra detta mycket lätt, mycket lättare än vad de tror. Den främsta stötestenen för dem är att de tror att det finns undantag eller, att det finns annan teknologi, eller att det finns faktorer som kan modifiera de två ovanstående data eller att de inte omfattar allt. I samma stund som en person som försöker hantera PTS-personer övertygas om att det finns andra tillstånd eller anledningar eller någon annan teknologi, är han genast på ett villospår; han kommer att förlora spelet och inte få några resultat. Och det är väldigt synd eftersom det inte är svårt och finns där för att uppnås.

En PTS-person är sällan psykotisk. Men alla psykotiska människor är PTS, om så bara i förhållande till sig själva. En PTS-person kan lida av näringsbrist eller befinna sig i ett sjukdomstillstånd, vilket förhindrar en snabb återhämtning, men samtidigt kommer han inte att återhämta sig helt, om man inte också hanterar PTS-tillståndet. Anledningen till att han blev mottaglig för näringsbrist eller patologisk sjukdom var att han var PTS. Och om PTS-tillståndet inte lindras kan det hända att han inte tillfrisknar, oavsett vilken medicinering eller näringstillförsel han ges, och tillfrisknandet kommer med säkerhet inte att bli varaktigt. Det skulle kunna tyda på att det finns ”andra sjukdomar eller andra anledningar till sjukdom, förutom att vara PTS”. Visserligen finns det både näringsbrist och sjukdomar, precis som det finns olyckor och skador. Men personen framkallar märkligt nog dessa själv, ty genom att han är PTS blir han mottaglig för dem. På ett mer förvanskat sätt talar läkarna och näringsexperterna hela tiden om ”stress” som orsaken till sjukdom. Även om de saknar den fullständiga teknologin, har de dock en aning om att detta är fallet – de inser att det på något vis stämmer. De kan inte få bukt med ”stress”. Likväl medger de att det finns något sådant och hävdar att ”stress” är en situation som är överordnad diverse sjukdomar och olyckor. Nåväl, Scientologin har en teknologi för detta, på mer än ett sätt.

Vad är det här som vi kallar ”stress”? Det är mer än vad läkarna definierar det som – de säger vanligtvis att den kommer från operativ eller fysisk chock, och här har de en alltför begränsad uppfattning.

En stressad person är i själva verket utsatt för undertryckande på ett eller flera av livets områden.

Om detta undertryckande lokaliseras och om personen hanterar det eller avbryter förbindelsen, avtar tillståndet. Om han dessutom erhåller Scientologi-processer som tar itu med undertryckande av individen och om alla sådana områden av undertryckande således hanteras, skulle personen återhämta sig från allt som orsakas av ”stress”.

Vanligtvis har personen inte tillräcklig förståelse av livet för att få ett grepp om sin egen situation. Han är förvirrad. Han tror att alla hans sjukdomar är sanna för att de står omnämnda i så tjocka böcker!

En gång i tiden var han mottaglig för sjukdomar eller olyckor. När så ett allvarligt undertryckande inträffade, framkallades eller inträffade olyckan eller sjukdomen. När sedan liknande undertryckanden upprepades, blev sjukdomen eller benägenheten att råka ut för olyckor långvarig eller kronisk.

Att säga att en person är PTS i förhållande till sin nuvarande omgivning skulle alltså vara mycket begränsat som diagnos betraktat. Om han fortsätter att göra eller vara någonting som den suppressiva personen eller gruppen invänder mot, så skulle han kunna bli eller fortsätta att vara sjuk eller råka ut för olyckor.

Problemet med PTS är faktiskt inte särskilt komplicerat. När man väl har förstått de två data som gavs inledningsvis, blir resten helt enkelt en analys av hur de kan tillämpas på just den här personen.

Det finns tre saker som påtagligt kan hjälpa en person som är PTS:

 1. Att skaffa sig en förståelse av teknologin för detta tillstånd.
 2. Att upptäcka vem eller vad man är PTS till.
 3. Att hantera eller avbryta förbindelsen.

För någon med önskan eller uppgiften att finna och hantera personer som är PTS, finns det ytterligare ett steg dessförinnan: Man måste veta hur man känner igen en person som är PTS och hur man hanterar honom när han väl har identifierats. Därför är det mest slöseri med tid att ge sig in i en sådan jakt om man inte noggrant har studerat allt material om suppressiva personer och PTS-personer och förstår det utan att missförstå de ord eller termer som används. Med andra ord, en persons första steg är att skaffa sig ett grepp om ämnet och dess teknologi. Detta är inte svårt att göra.

När detta steg har klarats av har man inga verkliga svårigheter med att känna igen människor som är PTS och kan lyckas i sin hantering av dem, vilket är mycket tillfredsställande och givande.

Låt oss titta på det enklaste tillvägagångssättet:

 1. Ge personen det enklare materialet i ämnet och låt honom studera detta så att han känner till dess beståndsdelar, som ”PTS” och ”suppressiv person”. Han kanske redan här inser källan till sina svårigheter och börjar må mycket bättre. Det har hänt.
 2. Låt honom diskutera sjukdomen, olyckan eller tillståndet som han nu tror kan vara följden av undertryckande, utan att pressa på eller rota runt alltför mycket. Vanligtvis kommer han att berätta för en att det finns precis här och nu eller att det inträffade för en kort tid sedan. Han är helt redo att förklara hur (utan att erfara någon lättnad) det kommer från hans nuvarande omgivning eller från en nyligen upplevd omgivning. Om du låter det stanna därvid så skulle han helt enkelt bara bli lite olycklig och inte bli bra eftersom han vanligtvis diskuterar en upplevelse som inträffat nyligen vilken har en mängd tidigare liknande upplevelser inunder.
 3. Fråga honom när han kan minnas att han för första gången hade den sjukdomen eller råkade ut för den typen av olyckor. Han kommer med en gång att börja gå tillbaka i tankarna och inse att en sådan sjukdom eller olycka har inträffat förut. Han återvänder vanligen till någon tidig punkt i den här livstiden.
 4. Fråga honom nu vem det var. Vanligtvis säger han det med en gång. Eftersom man egentligen inte försöker göra mer än att befria honom från den restimulering som har ägt rum, går man inte djupare in på det.
 5. Man finner vanligtvis att han har namngivit en person som han fortfarande står i förbindelse med! Man frågar honom följaktligen om han vill hantera eller avbryta förbindelsen. Eftersom det verkligen kommer att slå gnistor i hans liv om han dramatiskt avbryter förbindelsen, och om han inte inser hur han kan göra det, förmår man honom att påbörja en gradvis hantering. Detta kan bestå i att ålägga honom en smula disciplin, som att uppmana honom att verkligen besvara sin post eller att skriva ett trevligt brev till personen och med ”solsken och vackert väder” (lugnt, varmt och vänligt), eller att han tar en realistisk titt på hur han fått vederbörande att ändra sig från att vara kärleksfulla till att vara kallsinniga, ogillande eller hatiska. Kort sagt, vad som krävs i hanteringen är ett gradvist närmande. Det enda man försöker göra är att föra över PTS-personen från att vara effekt av undertryckandet till att vara lätt och varsamt orsakande.
 6. Kontrollera åter med personen om han hanterar det och coacha honom vidare, hela tiden på en nivå med vänligt solsken-och-vackert-väder.

Detta är en enkel hantering. Man kan stöta på komplikationer som till exempel att personen är PTS i förhållande till en okänd person i sin omedelbara närhet, en person som han kanske måste hitta innan han kan hantera situationen eller avbryta förbindelsen. Man kan finna människor vars minne inte sträcker sig längre tillbaka i tiden än ett par år. Den enkla hanteringen upphör emellertid när det ser ganska komplicerat ut. När man stöter på dylika komplikationer kan det hanteras med mer avancerade Scientologi-procedurer.

Men man kan skaffa sig en hel del fjädrar i hatten genom denna enkla hantering. Man kommer att häpna över att upptäcka att fastän några av dem inte genast återhämtar sig, så kommer medicinering, vitaminer, mineraler nu att fungera där de tidigare inte gjorde det. Man kan även åstadkomma en del ögonblickliga återhämtanden, men kom ihåg att man inte har misslyckats om detta inte sker.

Genom att göra den PTS-hantering som beskrivs i det här kapitlet har man gjort en öppning och rört om saker och ting, fått PTS-personen mera medveten och på så vis finner man honom i en mera orsakande position.

Det kan hända att hans sjukdom eller benägenhet att råka ut för olyckor inte är av lindrig natur. Man kanske bara lyckas föra honom till en punkt där han nu har en chans att bli bra genom näring, vitaminer, mineraler, medicinering, behandling och framför allt Scientologi-processing. Hade man inte ruckat på tillståndet skulle han inte haft någon chans alls: att han blev PTS var nämligen det första som hände honom i fråga om sjukdomar eller olyckor.

Underskatta alltså inte vad du kan göra för en person som är PTS. Underskatta eller försumma inte PTS-teknologin. Och tolerera inte PTS-tillstånd hos människor.

Du kan göra någonting åt det.

Och det kan även de.

långvarig. Sägs om sjukdom eller medicinskt tillstånd som varar under lång tid.

sluta ha något som helst att göra med en annan person.

bekräftelse på en bra bedrift eller att man uppnått något särskilt.

en särskild form av personlig vägledning, unik i Scientologi, som hjälper en individ att titta på sin egen tillvaro och som förbättrar hans förmåga att konfrontera vad han är och var han är. Scientologi-processing är en exakt, fullständigt systematiserad aktivitet med exakta procedurer.