OPDRACHT >> 21. Lees: “Het organiseerbord”

ORGANISEERBORD

Zoals je in de voorgaande secties van dit boekje hebt kunnen lezen, werden er aanzienlijke doorbraken in Scientology gemaakt met betrekking tot het onderwerp organisatie. Deze doorbraken maken echter slechts een klein deel uit van de natuurwetten van organisatie zoals die ontdekt en ontwikkeld zijn in Scientology gedurende het onderzoek naar en de ontdekking van de fundamentele axioma’s (stelregels) van al het leven. Met de formulering van deze axioma’s – de basisprincipes van het bestaan zelf – werden alle vakgebieden beschenen.

Scientology maakt de bekwamen meer bekwaam. Elk van haar organisaties heeft het doel om deze technologie aan de personen van haar gemeenschap te leveren, zodat ze bekwamer worden, hun leven verbeteren, alsook het leven van degenen om hen heen. Dientengevolge kan het individu zijn persoonlijke doelen bereiken, groeit de gemeenschap als geheel en zal er een nieuwe beschaving worden gecreëerd, zonder de krankzinnigheid, strijd en oorlog die de mens millennia lang geteisterd hebben. Uiteindelijk is dat het doel van Scientology.

Om het mogelijk te maken dat individuen en de gemeenschap waar ze deel van uitmaakt optimaal service wordt verleend, móet een Scientology organisatie wel in hoge mate georganiseerd en efficiënt zijn. Het was een kenmerk van bestaande organisatieschema’s dat ze slechts de leidinggevende posities aangaven en de lijnen waarlangs de instructies vanaf de top naar beneden liepen. Deze schema’s waren bij lange na niet bruikbaar voor de unieke doelstellingen van een Scientology organisatie. Er was een organisatorisch patroon nodig dat voornamelijk draaide om de levering van Scientology diensten en waarop de andere functies vermeld stonden die nodig waren waarmee niet alleen de organisatie kon blijven bestaan, maar waardoor zij ook moeiteloos kon expanderen, terwijl ze haar doeleinden bereikte. Vandaar dat het nodig was om een organiseerbord samen te stellen dat speciaal voor Scientology organisaties bedoeld was.

Elke afdeling van een Scientology organisatie functioneert op een van de twee manieren. De afdeling levert ofwel de diensten die de organisatie biedt, zoals de vele cursussen, of deze helpt bij die gebieden door het werven en plaatsen van personeel, het betalen van de rekeningen van de organisatie, het zorgdragen voor het personeel, het informeren van het publiek over de diensten die de organisatie biedt en vele, vele andere activiteiten. Alle delen van een Scientology organisatie werken samen als een verenigd en gespecialiseerd geheel teneinde de doelstelling van de organisatie te bereiken. Het is het organiseerbord dat voor de organisatie de essentiële organisatorische basis vormt die tot succes zal leiden.

Hoewel het ontwikkeld werd voor gebruik door Scientology organisaties ligt de schoonheid van dit organiseerbord in zijn flexibele toepassingsmogelijkheden. Omdat het gebaseerd is op de wetten van het leven zelf, kan het worden toegepast op elk werkgebied en door elke organisatie, ongeacht functie of afmeting; verder kan het zelfs door een individueel persoon worden gebruikt om zijn eigen leven te organiseren en zijn eigen bestaan te verbeteren.

Het organiseerbord is verdeeld in zeven afzonderlijke gebieden, die divisies worden genoemd. Deze zijn genummerd van 1 tot en met 7. Elk daarvan verricht de functies die nodig zijn om het specifieke product van die divisie te produceren.

Wil een organisatie succes hebben, dan moeten alle activiteiten die aangegeven worden door deze divisienamen uitgevoerd worden. Dit zijn: Management, Communicatie, Disseminatie (Promotie en Marketing van de diensten en producten van de organisatie), Financiën, Productie, Kwalificatie (verzekeren van de kwaliteit van de dienstverlening en de producten van de organisatie) en Algemene Publieke Relaties en Expansie (nieuw publiek informeren over de diensten en producten van de organisatie). Een organisatie die één of meer van deze divisies mist, zal mislukken.

Ofschoon het zeven divisies organiseerbord een aantal divisies heeft die alleen bij een grote organisatie lijken te passen, is het geschikt, zoals gezegd, voor elke organisatie van welke omvang dan ook. Het probleem bij het ontwerpen van dit bord, was tegemoet komen aan de voortdurende organisatorische veranderingen door de expansie en hoe die konden worden toegepast op organisaties van verschillende afmetingen. Dit bord werkt van één persoon tot duizenden, zonder dat het hoeft te worden veranderd. Er worden gewoon meer of minder functies bezet. Dat is de enige verandering.

Het unieke van dit organiseerbord is dat men links naar binnengaat, te beginnen met Divisie 1, naar rechts gaat door de divisies heen naar Divisie 6 en dan eruit gaat. Een persoon of deeltje stroomt niet door Divisie 7 – deze divisie coördineert de activiteiten van de rest van de organisatie en ziet erop toe dat ze naar behoren functioneert teneinde haar doelstelling te bereiken. Het zou ideaal zijn om het organiseerbord om een grote cilinder heen te wikkelen om te laten zien dat het in een voortdurende cyclus stroomt, waarbij Divisie 7 raakt aan Divisie 1. Om dit gegeven te benadrukken wordt op het bord Divisie 7 vóór de rest van de divisies geplaatst.

De Divisies 1 tot en met 7 zijn niet op een willekeurige manier gerangschikt, maar beschrijven een volgorde die bekendstaat als de productiecyclus. Een fundamentele wet van dit universum is dat men exact door deze zeven hoofdfasen moet gaan om een actiecyclus met goed gevolg te voltooien. Met andere woorden, een organisatie of bedrijf dat een hoog kwaliteitsproduct of dienst wil produceren, moet alle zeven divisies op de juiste manier aan het functioneren hebben. Door de eeuwen heen zijn ontelbare beschavingen, regeringen en groepen ten prooi gevallen aan allerlei ellende en verdwenen zo van het aardoppervlak. Het feit dat een of meer van deze zeven divisies ontbrak, veroorzaakte deze mislukkingen.

Bij nader onderzoek wordt de onmiddellijke toepassing van dit organiseerbord op een organisatie van welke omvang dan ook of op iemands leven meteen duidelijk.

Bijvoorbeeld, je moet met mensen communiceren over wat je doet en je moet je communicatielijnen hebben uitgezet.

Disseminatie houdt in dat je mensen vertelt wat je produceert, en het promoten hiervan.

Je moet de concrete materialen hebben om je product te kunnen maken, wat neerkomt op Financiën. Deze omvat fondsen om materieel aan te schaffen en methoden om ze in te kopen, alsmede het beheer van je eigendommen.

Dan is er Productie van het product – de dienst die wordt geleverd of het artikel dat wordt gemaakt.

En wanneer het product voltooid is, onderzoekt Kwalificatie het om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de eisen van een product en als dat niet het geval is, corrigeert ze de betrokkenen zodat het product waardevol is en uitgewisseld kan worden. Kwalificatie omvat ook opleiding en training van jezelf en van het personeel van de organisatie.

Als het product eenmaal gekwalificeerd is, wordt het door de Algemene Publieks- en Expansie Divisie gedistribueerd; deze creëert nieuwe relaties die het product kunnen verkrijgen en zorgt ervoor dat jij en je producten bekend en gewenst zijn bij die relaties.

Het bepalen van doelen en planning voor de toekomst wordt gedaan door de Executive Divisie, die ook de zaken aan het functioneren houdt en oplossingen aanreikt voor de verschillende problemen en punten waar de organisatie vastloopt.

De functies die door elke divisie worden uitgevoerd, worden verder onderverdeeld in departementen, meestal drie, wat een totaal geeft van eenentwintig. Elk departement heeft een specifiek product of specifieke producten die, bij elkaar opgeteld, resulteren in het uiteindelijke product van de divisie.

In een Communicatie Divisie is het eindproduct bijvoorbeeld effectief, productief en ethisch personeel. Het eerste departement is het departement van Routering en Personeel, die als een van haar producten effectief personeel heeft dat een functie en bijbehorende pet heeft gekregen. Sommige functies van dit departement zijn: ontvangt mensen die de organisatie binnenkomen en stuurt ze naar de juiste terminal in de organisatie; neemt personeel aan; bepaalt het juiste gebruik van nieuw personeel en plaatst ze op de juiste plek zodat de groei van de organisatie gesteund wordt; ziet erop toe dat het personeel zijn taken kent.

Het departement van Communicaties is volledig verantwoordelijk voor de in- en uitgaande communicaties van de organisatie, alsmede voor die tussen de medewerkers intern. Het product van dit departement is makkelijk ontvangen en snel afgeleverde communicaties. Dit departement beantwoordt de telefoon, verbindt telefoontjes snel door naar de juiste terminal; ontvangt binnenkomende post en distribueert deze snel naar de medewerkers binnen de organisatie; ziet erop toe dat de organisatie veel met haar relaties communiceert; richt de communicatiesystemen van de organisatie in zodat haar medewerkers en leidinggevenden de communicaties kunnen versturen en ontvangen die nodig zijn om de organisatie met succes te kunnen laten werken; routeert snel de interne memo’s naar het personeel.

Het Departement van Inspecties en Rapporten, met als product ethisch, producerend personeel, is het derde departement. Dit inspecteert de lopende projecten van de organisatie en rapporteert over de status daarvan naar het management, zodat indien nodig actie kan worden ondernomen om mogelijke tekortkomingen te corrigeren; het verzamelt en zet de statistieken van de organisatie op papier zodat deze door de managers geïnspecteerd en geanalyseerd kunnen worden om productie en effectiviteit te verbeteren; handhaaft een hoog niveau van ethisch gedrag in de organisatie.

Ieder mens heeft zijn eigen organiseerbord van eenentwintig departementen. De mate waarin de functies van deze departementen goed worden uitgevoerd, is bepalend voor zijn overlevingskansen en succes.

Het toepassen van het organiseerbord op je leven is heel eenvoudig. Door de functies van een departement te nemen en deze te vergelijken met je eigen activiteiten, kan je vaststellen of deze worden gedaan of dat ze ontbreken. Als je op deze manier ook de volgende departementen doet, ben je in staat te bepalen welke functies of zelfs welke departementen op je eigen organiseerbord ontbreken. Jij kunt dan actie ondernemen om deze tekortkomingen te verhelpen en zo je leven te verbeteren.

Hier volgt een vereenvoudigde versie van het Scientology organiseerbord. Het beschrijft de functies van de divisies zoals ze toegepast kunnen worden door elk individu, elke organisatie of groep.

het meervoud van millennium, een periode van duizend jaar.