OPDRACHT >> 1. Lees het gedeelte “Affiniteit” van het artikel “Affiniteit, Realiteit en Communicatie”

AFFINITEIT, REALITEIT EN COMMUNICATIE

Scientology kent drie factoren die bij de aanpak van het leven van het grootste belang zijn. Deze drie factoren verschaffen de antwoorden op de vragen: “Hoe moet ik met mensen praten?” “Hoe kan ik anderen tot nieuwe inzichten brengen?” “Hoe kan ik erachter komen wat mensen denken?” “Hoe kan ik mijn werk beter aanpakken?”

Die drie factoren worden in Scientology de ARC-driehoek genoemd. ARC (spreek uit: A-R-C, niet arc) is een van de meest bruikbare termen die ooit bedacht zijn.

De ARC-driehoek wordt een driehoek genoemd omdat hij drie punten heeft die met elkaar in verband staan. Het eerste punt is affiniteit. Het tweede is realiteit. Het derde en belangrijkste punt is communicatie.

Die drie factoren hangen met elkaar samen. Met affiniteit bedoelen we emotionele respons. We bedoelen ermee: het gevoel van genegenheid of het gebrek daaraan, het voelen van emotie of misemotie (irrationele of misplaatste emotie) in verband met het leven. Met realiteit bedoelen we de vaste voorwerpen, de werkelijke zaken van het leven. Met communicatie bedoelen we het uitwisselen van ideeën tussen twee terminals (personen die een communicatie kunnen ontvangen, doorgeven of uitzenden). Zonder affiniteit is er geen realiteit of communicatie. Zonder realiteit is er geen affiniteit of communicatie. Zonder communicatie is er noch affiniteit, noch realiteit.

Om de ARC-driehoek te kunnen toepassen in de situaties die men van dag tot dag in het leven meemaakt, is begrip vereist van elk van de componenten van de driehoek en van het onderlinge verband tussen die drie.

Affiniteit is elke emotionele houding die de mate van voorliefde voor iemand of iets aangeeft.

Realiteit is in principe overeenstemming; de mate van overeenstemming die tussen mensen wordt bereikt. Realiteit omvat ook de vaste voorwerpen, de echte dingen van het leven.

Communicatie is de uitwisseling van ideeën door ruimte heen.

Affiniteit

De eerste hoek van de driehoek is affiniteit.

De basisdefinitie van affiniteit is het idee van afstand, hetzij in goede, hetzij in slechte zin. De meest wezenlijke functie van volledige affiniteit zou het vermogen zijn om dezelfde ruimte als iets anders in te nemen.

Het woord affiniteit wordt hier gebruikt in de zin van liefde, houden van of welke andere emotionele houding men ook maar kan hebben. Affiniteit wordt in Scientology beschouwd als iets dat vele facetten kent. Affiniteit is iets variabels. Affiniteit wordt hier gebruikt als een woord met de betekenis “de mate waarin men iets of iemand mag”.

De mens zou de mens niet zijn zonder affiniteit. Elk dier heeft in bepaalde mate affiniteit, maar de mens is in staat om een bijzonder grote hoeveelheid daarvan te voelen. Lang voordat hij zich in steden organiseerde, had hij zich al georganiseerd in stammen en groepen. Voor de stammen en de groepen waren er ongetwijfeld troepen. Men heeft de instinctieve behoefte van de mens aan affiniteit met zijn medemensen allang onderkend, en dat hij allerlei dieren tot huisdier maakt, laat zien dat zijn affiniteit zich ook tot andere soorten uitstrekt. Men zou kunnen vermoeden dat de soort die als eerste een torenhoge affiniteit ontwikkelde, op elke planeet de dominante soort zou worden, en dit vermoeden blijkt gegrond te zijn.

Een kind zit vol affiniteit. Het heeft niet alleen affiniteit voor zijn vader, moeder, broers en zusters en zijn speelkameraadjes, maar ook voor zijn honden, zijn katten en zwerfhonden die toevallig langs komen. Maar affiniteit gaat zelfs nog verder. Men kan affiniteit voelen voor dingen: “Kijk eens hoe mooi die graanvelden tegen dat bos afsteken”. Er is zoiets als een gevoel van één-zijn met de aarde, de blauwe lucht, de regen, het beekje, de karrensporen en de brulkikkers, en dat is affiniteit.

Affiniteit heeft nooit iets van doen met identificatie (één worden met een ander wat gevoelens of interesse betreft); ook gaat zij niet zo ver als empathie (het vermogen bezitten of in de staat verkeren dat men zich inbeeldt een andere persoon te zijn en zich zelfs inbeeldt diens ideeën of gevoelens te delen). Men blijft geheel zichzelf wanneer men affiniteit heeft voor iets, maar men voelt ook de essentie van datgene waar men affiniteit voor heeft. Men blijft zichzelf en toch trekt men dichter naar het ding toe waar men affiniteit voor heeft. Het is geen ketenende eigenschap. Er zijn geen kleine lettertjes wanneer affiniteit wordt gegeven. Zij brengt voor de ontvanger geen verplichtingen of verantwoordelijkheden met zich mee. Zij is puur, gemakkelijk en natuurlijk en de persoon straalt haar net zo gemakkelijk uit als de zon haar zonlicht uitstraalt.

Affiniteit wekt affiniteit. Iemand die met deze kwaliteit vervuld is, zal automatisch telkens mensen om zich heen vinden die ook met affiniteit vervuld beginnen te raken. Zij heeft een kalmerende, verwarmende, opbeurende invloed op degenen die in staat zijn haar te ontvangen of te geven.

Men kan het niveau van affiniteit tussen mensen of groepen gemakkelijk waarnemen. Bijvoorbeeld, twee mannen die met elkaar staan te praten, hebben òf affiniteit voor elkaar òf niet. Als dat niet het geval is, zullen ze heftig discussiëren. Als ze affiniteit met elkaar hebben, moeten er twee andere dingen daar aanwezig zijn: ze moeten het eens zijn geworden over een realiteit en ze moeten in staat zijn om die realiteit naar elkaar toe te kunnen communiceren.

Dit brengt ons bij het volgende punt: realiteit.

Scientology is een praktische religie die zich bezighoudt met de studie van kennis, en die door toepassing van haar technologie wenselijke veranderingen teweeg kan brengen in de levensomstandigheden. Ze werd door L. Ron Hubbard in ongeveer 30 jaar ontwikkeld. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen.

dat wat er schijnt te zijn. Realiteit is in principe overeenstemming; de mate van overeenstemming die tussen mensen wordt bereikt. Datgene waarover we het eens zijn dat het werkelijk is, is werkelijk.

een uitwisseling van ideeën tussen twee individuen door ruimte heen.