OPDRACHT >> 10. Lees: “Communicatie in het huwelijk”

COMMUNICATIE IN HET HUWELIJK

Er is nog een factor die een belangrijke rol speelt bij het creëren van een succesvol huwelijk of bij het herstellen van een huwelijk dat in het slop is geraakt. Wat er ook aan te pas komt is communicatie: de uitwisseling van ideeën tussen twee mensen.

Communicatie is in feite de basis van succes in het huwelijk; van daaruit kan een sterke eenheid groeien. Een situatie waarin niet gecommuniceerd wordt, is de rots waarop het schip zal stranden.

In de eerste plaats zijn mannen en vrouwen niet al te zorgvuldig bij het kiezen van degene “met wie ze in het huwelijksbootje stappen”. Bij gebrek aan de meest elementaire scholing in neuroses en psychoses, of in hoe je moet beoordelen of iemand een goede kok of een goede verdiener is, wordt dat lastige, verraderlijke en niet altijd gemakkelijk te herkennen onderwerp dat “liefde” wordt genoemd, de enige richtlijn bij het selecteren van een levensgezel. Het is te veel om van een samenleving boven het niveau van mieren te verwachten, dat zij volkomen praktisch zal zijn als het gaat om een instituut dat in wezen zo onpraktisch is als het huwelijk. Daarom is het niet verwonderlijk dat men zo ongeremd doorgaat met verkeerde partnerkeuzes.

Er zijn echter methodes om niet alleen een partner uit te zoeken met wie men in het huwelijk kan treden, maar ook om het standhouden van dat huwelijk te garanderen; en deze methodes zijn eenvoudig. Ze zijn zonder uitzondering afhankelijk van communicatie.

Er moet tussen man en vrouw enige mate van gelijkwaardigheid zijn wat intelligentie en geestelijke gezondheid betreft om een succesvol huwelijk te hebben. In de westerse cultuur wordt van de vrouw verwacht dat zij enig inzicht heeft in de menswetenschappen (de culturele onderwerpen zoals taal, literatuur, filosofie en kunst) en in de exacte wetenschappen. Het is gemakkelijk om het opleidingsniveau van een potentiële huwelijkspartner te weten te komen. Het is niet zo gemakkelijk zijn of haar niveau van geestelijke gezondheid in te schatten, of zijn of haar vaardigheden wat de tweede drijfveer betreft. (Een drijfveer is een drang tot bestaan op een bepaald gebied van het leven. De tweede drijfveer is de drang tot bestaan als toekomstige generatie. Deze drijfveer bestaat uit twee gedeeltes: seks en de gezinseenheid. Het boekje: “De Drijveren van het Bestaan” behandelt het onderwerp drijfveren.)

In het verleden zijn er pogingen gedaan om iets over iemands geestelijke gezondheid vast te stellen aan de hand van inktvlekken, blokkendozen en knikkertests; daarmee probeerde men te ontdekken of iemand ze niet meer allemaal op een rijtje had. De berekeningen die uit deze testen voortkwamen, moesten persoonlijk geïnterpreteerd worden met behulp van een glazen bol, en vervolgens moesten ze opnieuw worden geïnterpreteerd om er iets mee te kunnen doen.

In Scientology is er een test voor het meten van iemands geestelijke gezondheid en het vergelijkenderwijs meten van de geestelijke gezondheid van meerdere mensen; deze test is zo eenvoudig dat iedereen hem kan uitvoeren. Hoe groot is de “communicatievertraging” van de persoon? Met “vertraging” wordt de grootte van het interval tussen twee gebeurtenissen bedoeld. Als hem een vraag wordt gesteld, hoe lang heeft hij dan nodig voor hij antwoord geeft? Als er een opmerking tot hem wordt gericht, hoe lang duurt het dan voor hij die registreert en iets terugzegt? De tijd die daartussen verstrijkt, wordt de communicatievertraging genoemd. Een snel antwoord duidt op een snel en gezond verstand, behalve wanneer het antwoord “non sequitur” is: oftewel, niet in logisch verband staat met het voorafgaande. Een langzaam antwoord duidt op een geringere bekwaamheid en een geringere geestelijke gezondheid. Huwelijkspartners die dezelfde communicatievertraging hebben, zullen goed met elkaar kunnen opschieten; wanneer één partner snel is en de andere traag, zal de situatie ondraaglijk worden voor de snelle partner en ellendig voor de trage. Verder zal de toepassing van Scientology sneller werken bij de snelle partner, waardoor de ongelijkheid gedurende de auditing dermate zal toenemen, dat geen van beiden in staat is om met de situatie om te gaan.

Hoe men huwelijkspartners auditing kan geven en toch het huwelijk in stand kan houden, is een probleem dat een groot aantal auditors graag beantwoord zou willen zien. Het is niet zo’n moeilijk probleem. Men begint gewoon met de partner die de grootste communicatievertraging heeft, want dit zal degene zijn bij wie de auditing moeizamer verloopt en meer tijd in beslag neemt. Wanneer de tragere partner door de auditing sneller wordt, komt hij of zij dichter bij het punt van gelijkheid met de partner die een kleinere communicatievertraging heeft en daartegen zullen geen bezwaren worden geuit. Als de snellere partner wordt gekozen voor auditing, of als beiden tegelijkertijd met auditing beginnen, zal de evenredige verhouding niet kleiner maar groter worden en zal er een breuk in het huwelijk volgen.

Om een huwelijk dat op de klippen loopt te herstellen, is het niet altijd nodig om de huwelijkspartners auditing te geven. Het kan zijn dat er een andere familiefactor in het spel is. Dit kan zich voordoen in de persoon van een familielid, zoals de schoonmoeder. Hoe lost men deze factor op? Ook dit is weer eenvoudig. Als er moeilijkheden in de familie zijn, zou de verantwoordelijkheid daarvoor bij de schoonmoeder kunnen liggen, doordat zij de communicatielijnen verbreekt of de communicatie een andere kant opstuurt. Een van beide partners is dan afgesneden van de communicatielijn waarop hij of zij thuishoort. Hij voelt dit aan en maakt daar heftig bezwaar tegen.

Er is nog een manier waarop de communicatie kan worden afgesneden, en dat is als er sprake is van jaloezie. Dat is de belangrijkste factor voor het verbreken van huwelijken. Jaloezie wordt veroorzaakt door de onzekerheid van de jaloerse persoon en kan al dan niet gegrond zijn. Deze persoon is bang dat er sprake is van verborgen communicatielijnen en zal alles doen om ze aan het licht te brengen. De uitwerking die dit op de andere partner heeft, is dat hij het gevoel krijgt dat zijn communicatielijnen worden afgesneden; hij vindt namelijk zelf dat hij recht heeft op open communicatielijnen, terwijl zijn huwelijkspartner erop aandringt dat hij een groot aantal ervan afsluit. De ruzies die daardoor ontstaan zijn heftig, zoals wordt weergegeven door het feit dat waar jaloezie in een beroep bestaat, zoals acteren, in sommige landen de verzekeringsmaatschappijen geen polissen zullen afgeven – het aantal zelfmoordgevallen ligt te hoog.

Bij iemand die jaloers is, is iets mis met het onderwerp communicatie en als een auditor voor de keus staat wie hij als eerste auditing moet geven, moet hij de jaloerse persoon kiezen.

Aan het onderwerp van het toepassen van Scientology op het huwelijk zouden vele hoofdstukken kunnen worden gewijd, maar dit zijn de voornaamste tips voor het bereiken van een succesvol huwelijk: communiceren!

iemand trouwen zonder waarschuwing.

de staat of conditie van gelijk zijn, of op hetzelfde niveau zitten; gelijkheid.

een drijfveer is de drang tot voortbestaan op een bepaald gebied van het leven. Er zijn acht drijfveren: de eerste, zelf; de tweede, seks en het gezin; de derde, groepen; de vierde, de mensheid; de vijfde, levensvormen; de zesde, het fysisch universum; de zevende, spirituele wezens; en de achtste, het Opperwezen.

een referentie aangaande de blokjes die gebruikt worden in psychologische testen, bij welke de persoon bepaalde verzochte acties met de blokjes (meestal gekleurd) doet, om zogenaamd zijn geestelijke gesteldheid te testen.

Scientology is een praktische religie die zich met de studie van kennis bezighoudt die door de toepassing van haar technologie de gewenste veranderingen in de condities van het leven kan teweegbrengen. Zij is in iets meer dan dertig jaar ontwikkeld door Dhr. L. Ron Hubbard. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als “de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.

een speciale vorm van persoonlijke counseling, uniek in Scientology, die een individu helpt om naar zijn eigen bestaan te kijken en zijn vermogen verbetert om wat hij is en waar hij is onder ogen te zien. Auditing is een precieze, grondig gesystematiseerde activiteit met exacte procedures.

het schenden of overtreden van een wet, overeenstemming of gedragscode.