OPPGAVE >> 21. Les «Organiseringstavle».

ORGANISERINGSTAVLE

Som du har lest i tidligere deler av dette kurset, er det i Scientologi gjort betydelige gjennombrudd innen emnet organisering. Disse er imidlertid bare en liten del av naturlovene om organisasjon som er oppdaget og utviklet i Scientologi ved å forske på og oppdage de fundamentale aksiomene for alt liv. Da disse aksiomene – grunnlaget av selve eksistensen – ble konstatert, kastet det lys over alle områder.

Scientologi gjør den dugelige mer dugelig. Hver av dens organisasjoner har som mål å levere denne teknologien til individene i sitt lokalsamfunn slik at de blir mer dugelige, forbedrer sine egne liv og livene til dem rundt seg. Som et resultat av dette kan individet oppnå sine personlige mål, samfunnet som et hele vil vokse, og det vil skapes en ny sivilisasjon fri fra den sinnssykdom, konflikt og strid som har plaget mennesket i årtusener. Dette er det endelige målet til Scientologi.

For å gjøre det mulig å gi maksimal service til individet og dets lokalsamfunn, er det nødvendig for en Scientologi-organisasjon å være svært organisert og effektiv. Eksisterende organisasjonskart var vanligvis bare kommandokart som viste retningen av ordrer fra topp til bunn, og var langt fra brukbare for de unike målene til en Scientologi-organisasjon. Det trengtes et organisasjonsmønster som primært dreide seg om å levere Scientologitjenester, og som sørget for de andre funksjonene som er nødvendige for både å forsette organisasjonens eksistens og å gjøre den i stand til å vokse lett mens den oppnår sitt mål. Derfor var det nødvendig å utforme en organiseringstavle spesielt for Scientologi-organisasjoner.

Hvert område av en Scientologi-organisasjon fungerer på én av to måter. Enten leverer den tjenester som organisasjonen tilbyr, slik som dens mange kurs, eller den hjelper disse områdene ved å ansette og plassere personell, betale organisasjonens regninger, ta seg av dens stab, informere publikum om tjenestene som organisasjonen tilbyr, og mange, mange andre aktiviteter. Alle deler av en Scientologi-organisasjon fungerer sammen som et samlet og målrettet hele for å oppnå organisasjonens mål. Og det er organiseringstavlen som gir den det grunnleggende fundamentet for å lykkes.

Selv om denne organiseringstavlen opprinnelig ble utviklet for bruk i Scientologi-organisasjoner, så er det fine med den at den er fleksibel i anvendelse. Siden den baserer seg på lovene om livet selv, kan ethvert virksomhetsområde og enhver organisasjon anvende den, uansett hvordan disse fungerer eller hvor store de er. En enkeltperson kan dessuten bruke den til å organisere sitt liv og forbedre sin egen eksistens.

Organiseringstavlen er delt inn i sju markante områder som blir kalt divisjoner. De nummereres fra 1 til 7. Hver av dem utfører de funksjonene som er nødvendige for å produsere et produkt som er spesifikt for den divisjonen.

For at en hvilken som helst organisasjon skal ha fremgang, må man utføre alle aktiviteter som er dekket av disse divisjonsnavnene. Disse er: ledelse, kommunikasjoner, disseminering (reklamere for og markedsføre organisasjonens tjenester og produkter), økonomi, produksjon, kvalifikasjoner (sørge for kvaliteten til organisasjonens tjenester og produkter), og publikum (informere nytt publikum om organisasjonens tjenester og produkter). En organisasjon som mangler en eller flere av disse divisjonene, vil mislykkes.

Selv om denne sju divisjoners organiseringstavlen ser ut til å ha et antall divisjoner som bare vil passe inn i en stor gruppe, så passer den, som allerede nevnt, på enhver organisasjon av enhver størrelse. Problemet med å utlede denne tavlen bestod i hvordan man skulle overvinne de kontinuerlige organisasjonsmessige forandringene på grunn av ekspansjon, og hvordan man skulle anvende den på organisasjoner av forskjellige størrelser. Derfor går denne tavlen fra én person til tusener uten å bli forandret. Bare færre eller flere poster blir besatt. Det er den eneste forandringen.

Det er unikt for denne organiseringstavlen at man kommer inn på den fra venstre og forsetter mot høyre, starter med divisjon 1 og flytter seg gjennom divisjonene til divisjon 6, og så ut. Et individ eller en partikkel går ikke gjennom divisjon 7 – denne divisjonen koordinerer aktivitetene til resten av organisasjonen, og passer på at den fungerer riktig og oppnår sine mål. Organiseringstavlen skulle ideelt sett bli montert på en stor sylinder, for å vise at den flyter i en kontinuerlig sirkel med divisjon 7 som møter divisjon 1. For å understreke dette faktumet er divisjon 7 plassert før resten av divisjonene på tavlen.

Divisjonene 1 til 7 er ikke vilkårlig arrangert, men beskriver en sekvens kjent som produksjonssyklusen. En grunnleggende lov i dette universet er at enhver handlingssyklus må gå gjennom nøyaktig disse sju hovedstadiene for at den skal bli vellykket gjennomført. Med andre ord må alle sju divisjonene fungere skikkelig i en organisasjon eller et selskap som vil produsere et produkt eller en service av høy kvalitet. Gjennom tidene har talløse sivilisasjoner, regjeringer og grupper blitt offer for forskjellige onder og forsvunnet fra jordens overflate. Det var mangel på en eller flere divisjoner som forårsaket denne fiaskoen.

Når man inspiserer denne orgtavlen, blir det straks tydelig hvor direkte anvendelig den er på en organisasjon av enhver størrelse eller på et individs liv.

For eksempel trenger du å være i kommunikasjon med mennesker om hva du gjør, og få etablert dine kommunikasjonslinjer.

Disseminering vil medføre å fortelle folk hva du produserer, og å reklamere for dette.

Du må ha de fysiske materialene for å produsere ditt produkt, som er Økonomidivisjonen. Dette omfatter midler til å kjøpe materialene og metoder for å kjøpe dem, så vel som det å ta deg av dine verdier.

Og så er det produksjon av produktet – servicen som ytes eller artikkelen som blir produsert.

Og når produktet er komplett, inspiserer Kvalifikasjonsdivisjonen det for å forsikre at det oppfyller kravene til et produkt. Hvis ikke, fås det skikk på dem som er involvert, så produktet blir verdifullt og kan bli utvekslet. Kvalifikasjon omfatter også videreføringen av din egen utdannelse og trening og det samme for personellet i en organisasjon.

Med en gang produktet er kvalifisert, distribuerer Publikumsdivisjonen det. Den skaper nytt publikum som kan motta det, og gjør dem kjent med og får dem til å ønske seg deg og dine produkter.

Lederdivisjonen etablerer mål og planlegger for fremtiden, og får ting til å fungere og løser forskjellige problemer og feil som kan oppstå.

Oppgavene hver divisjon utfører er videre inndelt i departementer, vanligvis tre stykker, hvilket til sammen utgjør tjueen stykker. Hvert departement har et bestemt produkt eller bestemte produkter, som resulterer i divisjonens samlede produkt når de legges sammen.

For eksempel er Kommunikasjonsdivisjonens sluttprodukt effektivt, produktivt og etisk personell. Det første departementet er Departementet for ruting og personell, som har som produkt et effektivt personell som er postet og hattet. Noen av funksjonene i dette departementet er å motta personer som kommer inn i organisasjonen, og rute dem til den riktige terminalen i organisasjonen, å ansette personell, å bestemme den riktige utnyttelsen av nye stabsmedlemmer og plassere dem korrekt for å assistere organisasjonens ekspansjon, og å se til at organisasjonens stabsmedlemmer kjenner sine plikter.

Departementet for kommunikasjoner er helt ansvarlig for kommunikasjonene inn til og ut av organisasjonen, og de som strømmer mellom organisasjonens stabsmedlemmer. Dets produkt er kommunikasjoner som er lett mottatt og raskt levert. Det tar telefonene, dirigerer dem raskt til den riktige terminalen, mottar innkommende post og distribuerer den raskt til stabsmedlemmene over hele organisasjonen, ser til at organisasjonen kommuniserer til sitt publikum i stort volum, etablerer organisasjonens kommunikasjonssystemer så stabsmedlemmer og ledere kan sende og motta kommunikasjoner som er nødvendig for å få organisasjonen til å fungere på en vellykket måte, og ruter raskt de interne meldingene blant stabsmedlemmene.

Det tredje departementet er Departementet for inspeksjon og rapporter, med produktet etisk, produserende personell. Det inspiserer nåværende organisasjonsprosjekter og rapporterer deres status til ledere, slik at man kan handle for å korrigere eventuelle feil eller mangler hvor det trengs. Det samler og lager grafer for organisasjonens statistikker, så lederne kan inspisere og analysere disse slik at de kan forbedre produksjon og effektivitet, og opprettholder et høyt nivå av etisk atferd i organisasjonen.

Hvert individ har sin egen tjueen departementers orgtavle. Hans overlevelse og suksess styres av i hvilken grad disse departementenes funksjoner blir utført.

Å anvende organiseringstavlen på livet sitt er ganske enkelt. Ved å ta opp funksjonene gjort av et departement, og sammenligne dem med sine egne aktiviteter, kan man fastslå om disse blir gjort eller om de mangler. Ved å forsette på denne måten for de resterende departementene kan man fastslå hvilke funksjoner eller til og med departementer som mangler på ens egen orgtavle. Man kan så gå til handling for å rette på disse manglene og forbedre livet sitt.

En forenklet versjon av Scientologi-orgtavlen følger. Den beskriver divisjonenes funksjoner slik de kan anvendes av ethvert individ, enhver organisasjon eller enhver gruppe.

ruten en kommunikasjon går langs fra en person til en annen.